Torsdag er bemanningsnormen tema, når i alt 17 organisasjoner deltar i åpen høring på Stortinget. Foto: Stortinget/Flickr
Torsdag er bemanningsnormen tema, når i alt 17 organisasjoner deltar i åpen høring på Stortinget. Foto: Stortinget/Flickr

Krever norm for hele åpningstiden - ingen aner hva det koster

Torsdag er forslag til ny bemanningsnorm tema for åpen høring i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Flere krever at normen må gjelde hele åpningstiden, men ingen kan bekrefte at de har regnet på hva det kommer til å koste.

Publisert

Utdanningsforbundet, Delta og FUB (Foreldreutvalget for barnehager) er blant de store organisasjonene som vil at grunnbemanningen skal gjelde i hele barnehagens åpningstid.

De får støtte blant annet av flere opposisjonspartier. Blant dem KrF og SV, mens også Ap og Sp signaliserer at de vil ha en bedre bemanningsnorm enn regjeringen foreslår.

Men etter det barnehage.no får opplyst, har ingen gjort jobben med å finne ut hva det faktisk koster å skulle ha full bemanning gjennom hele barnehagens åpningstid.

Kunnskapsdepartementet, som har utredet lovforslaget, sendte tirsdag ettermiddag dette svaret på spørsmål fra barnehage.no: 

"Departementet har ingen eksisterende beregninger på dette. Dette er et spørsmål vi ser på, men det vil nødvendigvis ta noe tid å sikre gode og kvalitetssikrede tall, og vi har derfor ikke mulighet til å gi et svar på dette i dag."

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har ikke regnet på hva full bemanning gjennom hele barnehagens åpningstid vil koste.
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner har ikke regnet på hva full bemanning gjennom hele barnehagens åpningstid vil koste.

På bakgrunn av dette svaret har barnehage.no spurt departementet om departementet har gjort jobben, når et så sentralt spørsmål – reist både av politikere og ulike organisasjoner - ikke blir utredet før lovendringen skal behandles i Stortinget?

Onsdag formiddag kom dette svaret på e-post, signert statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H):

"Barnehagene drives lokalt. Barna skal ha trygg omsorg og godt pedagogisk opplegg i barnehagen. Barnehageeierene har en lovfestet plikt til å sørge for at bemanningen er tilstrekkelig til dette i hele åpningstiden, både slik reglene er i dag og slik de vil være med en nasjonal norm for bemanning.

 Barnehager drives forskjellig, barnegrupper er forskjellig og barnehagene må være tilpasset lokale forhold. Derfor er statens regelverk knyttet til rammer og minstekrav, ikke til detaljstyring av for eksempel åpningstid, eller organisering av hverdagen i den enkelte barnehage.

Forslaget til bemanningsnorm er basert på Barnehagelovutvalgets forslag i NOU 2012:1 og nøye utredning, samt en omfattende høring."

Spør kunnskapsministeren

Martin Henriksen, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, har også interessert seg for kostnaden og retter i Stortingets spørretime et spørsmål om dette til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Henriksen skriver blant annet dette:

– Verken i høringen eller lovforslaget går regjeringen inn på hvordan en norm for hele barnehagedagen kunne vært løst, eller hva kostnadene av dette vil være. Det vil være viktige opplysninger for debatten at regjeringen belyser hva kostnaden av forskjellige modeller for en norm som dekker hele dagen koster. Vi ber om at departementet gir sine beregninger av hva det vil koste dersom a) antall det foreslåtte kravet om 6 barn per årsverk skal gjelde gjennom hele barnehagens åpningstid og b) om man legger til grunn at ett barn med heltidsplass utgjør 41 oppholdstimer og at bemanningsnormen skal ta utgangspunkt i at kravet skal oppfylles for 41 timer i uken per barn.

Vil ha svar: Stortingsrepresentant Martin Henriksen, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.
Vil ha svar: Stortingsrepresentant Martin Henriksen, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.

Til barnehage.no uttalte Henriksen dette i forrige uke: 

– Vi er opptatt av at det ikke blir en skrivebordsnorm, men en norm som faktisk fører til bedre bemanning. Da må vi gå kritisk inn og se på flere ting: Hva regjeringen tenker om stillingsprosenter kontra hele stillinger. Vi må ikke minst se hva Stortinget kan gjøre med en norm som ikke dekker hele barnehagedagen. 

Flere vil ha ordningen

Departementet mottok i alt 419 svar etter at lovforslaget ble sendt på høring i juni i fjor. I det endelige forslaget oppsummeres dette temaet slik: 

"Det er flere høringsinstanser som uttaler at bemanningsnormen bør gjelde i hele barnehagens åpningstid. Foreldreutvalget for barnehager (FUB) viser i sitt høringssvar til at barnehagene nå har flere småbarn, flere barn som har full plass og flere foreldre som leverer tidligere og henter senere på dagen. (...)

Delta uttaler at bemanningsnormen bør gi uttrykk for hvor mange ansatte som skal være til stede sammen med barna til enhver tid: «Delta støtter at det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehagene. Vi ønsker imidlertid å være tydelige på at et slikt minimumskrav skal gjelde hele åpningstiden.»

Utdanningsforbundet viser i sitt høringssvar til at bemanningsnormen bør økes i barnehager der åpningstiden er mer enn ni timer per dag."

I lovforslaget kommer det også fram at andre er enige med regjeringens lovforslag, som blant annet Tysnes kommune, som mener det bør være høyde for en viss fleksibilitet.

Vet ikke omfanget

Flere av opposisjonspolitikerne barnehage.no var i kontakt med i forrige uke, stiller seg bak ønsket om å utvide bemanningsnormen til å gjelde hele åpningstiden. 

KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan er en av dem:

– Vi ønsker ikke å ha god bemanning bare noen timer om dagen, men hele dagen.

– Vet dere hvor stor regninga kommer til å bli? 

– Nei, og det er et av de spørsmålene som vi kommer til å stille til Kunnskapsdepartementet. Vi trenger noen tall for å ha grunnlaget for hvordan dette kan sikres, sier han, og legger til at det er noe som burde være klart før torsdagens høring. 

– På spørsmål fra barnehage.no svarer KD at de ikke har noe klart tall på dette. Hvordan kan du som politiker ta stilling til spørsmålet om bemanning hele dagen når du ikke vet hva det vil koste?

– Nå kan det jo være andre aktører som har regnet på dette, slik at vi kan få en antydning på hvor mye det dreier seg om. Vi vil uansett rette spørsmålet direkte til departementet. Når det er sagt, er det snakk om en minimumsnorm. Det ligger et klart ansvar på barnehageeierne om å sikre en bemanning som gir den kvaliteten man ønsker at barnehagene skal ha. Det ansvaret vil alltid ligge der, understreker Grøvan. 

  • Barnehage.no har også vært i kontakt med avdelingsdirektør for utdanning Erling Lien Barlindhaug i KS, som sier at de ikke har gjort noen beregninger på dette. 
  • På spørsmål fra barnehage.no avviser også byrådet for Oppvekst og kunnskap i Oslo kommune at de har regnet ut hva en norm gjennom hele åpningstiden vil koste.
  • Barnehage.no har tirsdag også sendt spørsmål til Utdanningsforbundet om man har utført et slikt regnestykke. Onsdag formiddag er det ikke kommet noe svar.
Powered by Labrador CMS