DEBATT

- Gjennom leken skal vi i barnehagene stimulere barnas indre driv til læring, da lærer de mest og best, mener Kjersti Ellingsen, daglig leder og Hilde Brunvatne, fagpedagog Søre Øyane Naturbarnehage.
- Gjennom leken skal vi i barnehagene stimulere barnas indre driv til læring, da lærer de mest og best, mener Kjersti Ellingsen, daglig leder og Hilde Brunvatne, fagpedagog Søre Øyane Naturbarnehage.

Den viktige lekekompetansen

– De fleste som begynner i første klasse har allerede lagt bak seg fem år i en utdanningsinstitusjon, sier daglig leder og fagpedagog i Søre Øyane Naturbarnehage.

Publisert Sist oppdatert

Det er nytt år og til høsten er det valg for kommune og fylkesting. Allerede nå er lokalmedia og presse i gang med å intervjue politikere i de ulike partiene om hva de skal satse på de neste fire årene. Sist ute var Helge Steinum fra Arbeiderpartiet intervjuet i lørdagens utgave av Os- og Fusaposten. Han lover at Ap skal øremerke 6,4 millioner til bedre læringsresultat og styrking av tidlig innstas til elever som trenger det.

Barnehagen er en del av barnets utdanningsløp, og ligger innunder Kunnskapsdepartementet. Fra januar 2012 overtok Utdanningsdirektoratet ansvaret for en rekke oppgaver på barnehageområdet.

I dag begynner de fleste barn i barnehagen rundt ettårsalder. Dette betyr at en seksåring som begynner i førsteklasse allerede har lagt bak seg fem år i en utdanningsinstitusjon. Det sier seg selv at fokus på tidlig innsats ikke er å satse utelukkende på tiltak i skolen, tidlig innsats er satsing på kvalitet i barnehagen!

Les også om barnehagen som fjernet lekene: Hverdag uten leker.

NOU 2012 «Til barnas beste», Irisrapporten fra Universitet i Stavanger 2011, Stortingsmelding 24 «Framtidens barnehage» og Kunnskapsdepartementet sin strategi for kompetanse for fremtidens barnehage som kom i 2014 slår en ting fast: Kilden til kvalitet i barnehagen ligger hos personalet.

Professor Ingunn Størksen ved Universitetet i Stavanger sier at «I barnets miljø er relasjonene til omsorgsfulle voksne det viktigste. Ved å «bade seg» i relasjoner med voksne som responderer på barnets signaler, dannes viktige forbindelser i hjernen. Barnehagealderen er avgjørende for å skape et godt fundament for videre læring.»

I Os kommune er det de siste årene satset på barnehageprogrammet «De utrolige årene», som alle barnehager etter hvert skal få tilbud om å delta på.

Les også: – De voksne må inn i leken for å gi barna den livsviktige lekekompetansen.

Gjennom dette programmet får de ansatte i barnehagene økt sin kompetanse på nettopp det å bygge gode relasjoner til barn og foreldre, og et redskap som sikrer barn gode samspillsevner og sosial kompetanse. Utfordringen i barnehagene er å sikre god nok oppfølging og veiledning av personalet for at implementeringen i barnehagen skal bli god nok.

Å satse på bedre læringsresultat vil være å satse på nok personale, kvalifisert personale, personale med kunnskap og evne til å bruke kunnskapen sin, som har nok tid til det som all hjerneforskning sier er viktigst: Å være til stede for barna, ha tid til personlig oppfølging, kunne bygge gode og trygge relasjoner, og speile barnas følelser, tanker og behov, slik også Magne Raundalen fremhever det.

I stortingsmelding 24 står det:

«For å sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager må barnehagene ha god bemanning. Regjeringen vil innføre et krav om grunnbemanning i barnehagen på en voksen per tre småbarnsplasser, og en voksen per seks storbarnsplasser innen 2020».

Les også: Her leker barnehagen fram nye tradisjoner.

Reell tidlig innsats og satsing på bedre læringsresultat vil være å innføre denne bemanningsnormen i Os kommune, og dermed sikre nok personale ute i barnehagene.

Tidlig innsats vil forebygge lese- og skrivevansker, atferdsvansker og vansker med sosial kompetanse, noe som vil føre til mindre frafall på skolen.

Det er viktig å sette inn ressursene tidlig, før det er for sent. I barnehagene i Os har vi høy pedagogtetthet og mange av disse har videreutdanning innen spesialpedagogikk, språk, syn og atferd. Ved tidlig innsats kan en legge til rette for at disse kompetente fagpersonene kan bruke tiden sin på det som er viktigst; nemlig barna!

Les også: Undervurder ikke lekens betydning for læring i barnehagen.

I barnehagene i Os, er vi blitt enige om å sikre at alle barn har god kompetanse i lek før de begynner på skolen.

Barn sosialiseres gjennom leken og utvikler en sammensatt kompetanse. Barna utforsker, prøver ut og tilegner seg kunnskap om seg selv og om omgivelsene. De bearbeider erfaringer og oppnår en ny forståelse. Gjennom leken skal vi i barnehagene stimulere barnas indre driv til læring, da lærer de mest og best.

Nyere forskning underbygger den viktige lekens betydning for barns utvikling for læring, og igjen den tidlige læringens betydning for læring i skolen. Barnehagene må ha tilstrekkelig driftsvilkår til å kunne støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, undring, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. Vi skal bygge på barnets egne erfaringer og kunnskaper, og gi dem nye erfaringer og opplevelser som øker deres kapasitet til å oppfatte, oppleve og forstå.

Les også: Det små barn frykter aller mest er å bli utestengt fra leken.

I barnehagen bygges de motorveiene i hjernen som barnet senere skal bruke for å tilegne seg den teoretiske kunnskapen den skal få i skolen. Jo bedre, breiere og lengre vi klarer å få disse motorveiene, jo lettere vil det bli for barnet å lære.

Spørsmålet til våre politikere: Blir dere med og bygger motorvei?

Powered by Labrador CMS