DEBATT

Stortinget ble høytidelig åpnet denne uken.
Stortinget ble høytidelig åpnet denne uken.

Utfordrer det nye stortinget: – Håper dere fullfører jobben knyttet til bemanning

Bemanningsnormen virker ikke helt som den bør, er meldingen fra Utdanningsforbundet i Bergen - som kommer med noen utfordringer, og forslag til løsninger, til politikerne.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Bemanningsnormen var et godt og etterlengtet grep, som sikret en minstestandard hvor det før ikke eksisterte noen reguleringer. Lovendringen førte til flere tilgjengelige ansatte for mange barn, og særlig har den ført til en bedre bemanning i de kommersielle kjedene, som var de som fra før hadde færrest ansatte. Men normen virker dessverre ikke helt som den bør. Derfor håper vi at et nytt Storting kan fullføre jobben som den avgående forsamlingen startet på.

Noe av det viktigste Stortinget gjør, er å legge forholdene til rette for at landets barnehagebarn kan ha en trygg, god og givende hverdag. Derfor ønsker vi å gi både nye og gamle representanter en påminnelse om at det fortsatt er mye ugjort.

Bemanningsløsning

Det mest opplagte problemet er at minstekravet for bemanning ikke er godt nok.

Minimumskravet i dag er maksimalt seks store barn- eller tre små barn per ansatt. I mai 2018 fikk politikerne på Stortinget overlevert 365 historier fra barnehageansatte, under merkeknaggen #uforsvarlig, som beskrev konsekvensene i hverdagen av en altfor lav bemanning. En stor andel av disse historiene kom fra barnehager som hadde den bemanningen som normen i dag foreskriver.

Historier under #egentlig, som stammer fra tiden etter innføring av bemanningsnormen, bekrefter bildet. For oss som gjennom fagforeningsarbeidet er tett på sektoren, er det ingen tvil: Ropet fra de ansatte om en bedre norm er helt unisont.

Samtidig fins det noen grep Stortinget kan gjøre for å få bemanningsnormen til å virke bedre, uten at det koster mye. Sånn som den er utformet i dag, gir normen ingen sikring for at hvert enkelt barn får den tilgjengeligheten til en ansatt, som normen tilsier. Minimumskravet gjelder nemlig for barnehagen som helhet, og ikke på gruppenivå. Det betyr at for eksempel lille Idun kan gå gjennom et helt barnehageløp uten denne sikringen, dersom barnehagen velger å disponere sine knappe ressurser slik at Idun sin avdeling får færre ansatte enn naboavdelingen.

En enkel og rimelig måte å løse dette problemet på, vil være å lovfeste at bemanningsnormen skal gjelde på gruppenivå.

Tar ikke inn vikar

Et annet problem med dagens lovtekst er at den bare krever at forholdstallet mellom antallet barn og fast ansatte er riktig på papiret. At denne standarden er det som i praksis gjelder, gir loven dessverre ingen sikring for. Selv om barnehagen formelt har riktig antall ansatte, kan bemanningen være lavere enn dette hver eneste dag, uten at barnehagen bryter loven.

Odd Arild Viste er leder i medlemsråd barnehage i Utdanningsforbundet Bergen.
Odd Arild Viste er leder i medlemsråd barnehage i Utdanningsforbundet Bergen.

En av grunnene til at dette kan skje, er at det er mange barnehager som ikke tar inn vikar ved fravær. Barnehageansatte har jevnt over et skyhøyt sykefravær, noe som bidrar til at det i en barnehage av en viss størrelse er stor sannsynlighet for at det er noen som er syke alle dager. Det er også vanlig praksis at det ikke tas inn vikar ved ferieavvikling og avspasering, men at kostnaden legges på barn og ansatte, ved at det er lavere bemanning disse dagene. I slike barnehager vil standarden dessverre være slik at bemanningen ligger under det som bemanningsnormen foreskriver.

For at virkeligheten skal stå i samsvar med det vi oppfatter som lovens intensjon, mener vi at det må presiseres i loven at bemanningsnormen skal gjelde hver dag. Da vil barnehageeiere bli forpliktet til å ta inn vikar ved behov, og det å unnlate å gjøre det vil kunne rapporteres som et avvik. Dette vil være et enkelt og effektivt grep, som ikke vil koste noen ting. Det fins nemlig barnehageeiere som klarer å ha en god praksis på dette innenfor dagens tilskuddsrammer, men det fins også eiere som fortsatt er mer opptatt av å sikre et økonomisk overskudd enn å sikre en god bemanning.

Pauser og plantid

En tredje utfordring er å få en sikring av minimumsnivået for bemanning gjennom hele dagen. De ansatte skal ha pauser, møter skal avvikles, og personalet trenger tid til å planlegge dersom det skal være en pedagogisk virksomhet. Noen barnehager har veldig lange åpningstider, uten at de har flere folk på jobb. I praksis er alle ansatte til stede samtidig i bare noen få timer hver dag. En måte å løse dette problemet på, kan være å stille krav om ekstra bemanning ved åpningstider utover ni timer.

Disse grepene vil ikke løse alle problemene i barnehagen, men de vil hjelpe godt på. Vi håper det nye Stortinget tar utfordringen!

Powered by Labrador CMS