Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Avviser anke etter at barnehage ble saksøkt

En barnehage som ble saksøkt av et foreldrepar etter at barnehagen sendte en bekymringsmelding til barnevernet, ble i januar frifunnet i Nedre Romerike tingrett. Foreldrene anket, men lagmannsretten har avvist å behandle anken.

Publisert Sist oppdatert

Det var i januar 2015 at barnehagen sendte bekymringsmeldingen til barnevernet etter mistanke om alvorlig omsorgssvikt. Barnevernet satte i gang en undersøkelsessak som endte med henleggelse uten forslag til tiltak.

Foreldreparet gikk deretter til søksmål mot selve barnehagen, styrer og en tidligere pedagogisk leder i barnehagen.

Les mer om saken her.

Frifunnet

I januar i år konkluderte Nedre Romerike tingrett med at ingen av de saksøkte hadde opptrådt uaktsomt. De ble dermed av tingretten frifunnet for erstatnings- og oppreisningskravene.

Tingretten la til grunn at barnehagens ansatte må gis betydelig rom for skjønn ved vurderingen av om det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet, og at det i tvilstilfeller må vektlegges hvorvidt bekymringen er drøftet anonymt med barnevernstjenesten på forhånd (noe barnehagen hadde gjort).

På bakgrunn av bevisførselen konkluderte tingretten med at verken barnehagen eller de andre saksøkte kunne anses å ha handlet uaktsomt.

Les mer om tingrettens begrunnelse her.

Anken avvist

Foreldreparet anket tingrettens dom, men Eidsivating lagmannsrett har nå avvist anken.

Lagmannsretten mener kravet til ankesum ikke er oppfylt. Da kan anken bare fremmes med lagmannsrettens samtykke. Etter lagmannsrettens syn tilsier verken hensynet til sakens karakter eller partenes behov for overprøving at det gis samtykke til at saken blir fremmet for lagmannsretten.

I begrunnelsen fra lagmannsretten heter det blant annet at:

«Det er etter en utpreget skjønnsmessig vurdering – hvor hensynet til barnets beste må være det styrende i forhold til «hvor høyt listen legges» – inngitt melding til et organ med taushetsplikt, hvor opplysningene om meldingen og undersøkelsen er begrenset til de konkret involverte.

Det kan heller ikke ses å foreligge faktiske eller rettslige feil ved tingrettens avgjørelse eller saksbehandling. Tingretten har tatt korrekt rettslig utgangspunkt, og bevisbedømmelsen fremstår som grundig og forstandig basert på det faktum som er funnet bevist, et faktum som tingretten – etter lagmannsrettens syn – hadde full bevismessig dekning for. Det foreligger ikke saksbehandlingsfeil, herunder ikke saksbehandlingsfeil i form av mangelfulle domsgrunner.

Det foreligger heller ikke andre forhold som tilsier at det bør gis samtykke til at anken fremmes.

Lagmannsrettens konklusjon er at anken ikke tillates fremmet.»

Ikke avgjort om avslaget ankes

– Lagmannsretten har avvist anken av formelle grunner, fordi ankesummen er for liten til at lagmannsretten kan behandle saken. Lagmannsretten sier at tingretten gjorde feil da tingretten behandlet den som en vanlig sak – den skulle vært behandlet etter reglene for småkravsprosess, sier foreldreparets advokat Per Danielsen til barnehage.no.

– Det betyr at lagmannsretten dessverre ikke får prøvd saken. Når det gjelder det materielle mener jeg tingrettens dom var uriktig på vurdering av selve kravet, men det får vi altså ikke prøvd, sier Danielsen.

Advokaten opplyser at det på nåværende tidspunkt ikke er tatt noen beslutning om hvorvidt de kommer til å anke avslaget.

Powered by Labrador CMS