KRONIKK

«Barnehagen er først og fremst for barnet selv, og dets utvikling» skriver kronikkforfatteren.

Barnehage, for hvem?

«Barnehageoppstart er nærmere enn du tror. Bruk tiden i forkant godt, og undersøk hva som vil gi barnet ditt de beste forutsetningene for starten på livet» skriver artikkelforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Hva er viktigst for deg ved valg av barnehageplass? At barnehagen ofte er i klatreveggen? At det serveres varmmat fem dager i uken og at barnehagen ligger lokalisert i nabolaget?

Eller er det selve kvaliteten på det pedagogiske tilbudet som gis til barnet ditt som ligger til grunn når du tar valget?

«De gylne årene»

Det er ikke uten grunn at de seks første leveår omtales som de «gylne årene». Hjernen går gjennom sin største utvikling i disse årene. I denne tiden er hjernen mest formbar. Våre handlinger, vaner og reaksjonsmønstre blir automatisert i disse årene.

Barn tilbringer i gjennomsnitt ni timer i barnehagen fra mandag til fredag. Dette er en signifikant andel av deres våkne tid. Når vi vet hvor viktig barnas første leveår er for deres utvikling, bør det stilles noen spørsmål om kvaliteten der barna tilbringer størstedelen av tiden sin.

Kvalitet i barnehagen

Norske barnehager har et samfunnsmandat og er en del av det norske utdanningsforløpet. Lov om Barnehager, samt Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver utgjør noe av rammeverket. Her gis det klare føringer for hva barna skal oppleve, erfare og lære gjennom det pedagogiske tilbudet. Rammeverket er komplekst.

På en ordinær avdeling i en barnehage er det 18-24 plasser (9-12 barn på småbarnsavdeling), fordelt på 3-4 voksne gjennom hele åpningstiden (åpningstiden strekker seg for øvrig lengre enn gjennomsnittstiden et barn er i barnehagen på en dag).

Med denne kunnskapen intakt, hvordan jobber barnehager for å ivareta enkeltbarnet gjennom barnehagehverdagen? Hvordan legges det til rette for at barnet skal utvikle seg på best mulig måte, både individuelt og i relasjon til andre? Hvordan sikrer en at barnet får tilstrekkelig støtte og oppmuntring til å mestre på sitt nivå – at ikke utfordringene blir så store at barnet «faller bakpå» eller at barnet blir understimulert og utviklingen stagnerer?

Nåla i høystakken

Jeg vil med dette oppfordre deg som forelder til å være mer nysgjerrig på kvaliteten i barnehagen.

Så hva skal du som forelder se etter? Nedenfor følger noen tips:

Forskning viser at små barnegrupper skaper det beste lek- og læringsmiljøet. Små barnegrupper bidrar til ro, oversikt, forutsigbarhet, færre (og tryggere) relasjoner og tettere voksenkontakt for å nevne noe. Hvordan organiserer barnehagen seg i hverdagen (i lek, overgangssituasjoner, ute på lekeplassen, på tur, og så videre)? Hvordan organiseres utetiden for å fremme inkludering og hindre ekskludering?

Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Deres kompetanse og nærvær er noe av det aller viktigste hva gjelder kvalitet i barnehagen. Hvor befinner de ansatte seg i forhold til barna? Er de tilstedeværende sammen med barna, eller «patruljerer» de for å holde oversikt? Hvilket syn har personalet på barna? Mentalt påkoblede voksne er fundamentalt for å støtte barna og stimulere deres utvikling. Likeså er personalets fagkompetanse. At de har kunnskap om barns allsidige utvikling og vet hvordan de skal stimulere ut fra individuelle behov, kunnskap om ledelse, gruppedynamikk, samt kulturbygging for å fremme inkludering og et godt lek- og læringsmiljø (for å nevne noe).

Stabilitet, forutsigbarhet og trygghet ligger til grunn for et godt utviklingsmiljø. Hvordan er stabiliteten blant personalet i barnehagen? Er det «kjente» ansatte til stede når du leverer barnet ditt om morgenen? Oppleves leveringen som trygg og forutsigbar? Et godt foreldresamarbeid der foreldrene opplever seg trygge, er vel så viktig for at barnet selv skal føle seg trygg i barnehagen.

Bruk tiden godt

Vi kan være enige i at varmmat fem dager i uken og turer til klatreveggen er attraktivt, men husk å ha fokus rettet mot det som virkelig betyr noe når du utviser din tillit for det mest dyrebare i livet ditt. (… Og jeg mener ikke at det er feil at barnehagene tilbyr disse tjeneste, men vær nysgjerrig på hvordan hverdagen og aktivitetene organiseres da det er dette som sier noe om selve kvaliteten).

Barnehagen er ikke lenger et oppbevaringstilbud for å holde foreldre aktive i arbeidslivet. Barnehagen er først og fremst for barnet selv, og dets utvikling.

Barnehageoppstart er nærmere enn du tror. Bruk tiden i forkant godt, og undersøk hva som vil gi barnet ditt de beste forutsetningene for starten på livet.

Powered by Labrador CMS