KS, her ved Erling Lien Barlindhaug, om forslaget til ny barnehagelov.
KS, her ved Erling Lien Barlindhaug, om forslaget til ny barnehagelov.

KS: - Kommunene må fortsatt ha hovedansvar for å sikre at kommunale tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode

Fredag går fristen ut for å komme med høringssvar til ny barnehagelov. Så langt er det 163 som har sagt sin mening. 

Publisert

Nytt nasjonalt tilsyn, stramme inn pensjonstilskuddene og hindre barnehagekonsernene i å drive annen virksomhet enn barnehage. Det er noen av endringene regjeringen foreslo da ny barnehagelov ble sendt på høring i april.

 – Det blir et regelverk som er tilpasset den barnehagesektoren vi har i dag, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner til barnehage.no.

Her finner du hele lovforslaget

– Private barnehager er viktige for å sikre mangfold og et godt barnehagetilbud for barna. Dagens regelverk er tilpasset en periode hvor barnehagesektoren skulle bygges ut. Nå trenger vi et nytt og tilpasset regelverk som sikrer åpenhet og kvalitet, og at offentlige tilskudd kommer barna til gode. 

Her kan du lese om regjeringens forslag til endringer

– Svekker kommunens muligheter

Så langt er det kommet inn 163 høringssvar - fristen går ut nå på fredag. Blant dem som har gitt sitt svar er KS (Kommunesektorens organisasjon).

Da forslaget ble lagt ut, var den umiddelbare reaksjonen fra Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør for utdanning i KS, denne:.

– Jeg har ikke fått lest hele lovforslaget, men den umiddelbare kommentaren fra KS dreier seg mer om det som ikke er viet plass i forslaget. Vi hadde nok en forventning om at regjeringen ville se nærmere på sektoren under ett, men det som er kommet fram til nå handler kun om markedsøkonomi og finansiering. Vi kunne tenkt oss at kommunene kunne få større handlingsrom til å påvirke innholdet i hele sektoren. Samlet sett kan jeg ikke se at endringene som er foreslått vil medføre en kvalitetsheving i norske barnehager.

Nå har KS kommet med sitt svar, og det oppsummeres slik: 

KS mener at:

· Endringer i barnehageloven må sikre at kommunen kan ivareta sitt ansvar for å dimensjonere, finansiere og kvalitetssikre et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet til alle barn med rett til plass, uavhengig av hvem som eier barnehagen.

· Det er positivt med endringer som sikrer bedre styring, kontroll og grunnlag for å drive ulike typer barnehager med høy kvalitet. Samtidig svekker flere av forslagene kommunens muligheter til å ivareta det helhetlige ansvaret for barnehagetilbudet lokalt.

· Kommunens frie skjønn i vurderingen av om nye private barnehager skal få tilskudd bør videreføres. En eventuell utvidelse av finansieringsplikten svekker det lokale handlingsrommet og muligheten for å drive en effektiv og forutsigbar barnehagesektor. Det vil også bryte med nærhetsprinsippet og prinsippet om rammefinansiering. KS er derfor sterkt mot en utvidelse av finansieringsplikten.

· Dersom det likevel innføres en plikt for kommunen til å yte tilskudd til nye barnehager må en eventuell terskel for å avslå søknad om finansiering være lav.

– Må kunne forplikte private barnehager

· KS mener kommunen må kunne forplikte private barnehager, som en del av kommunens velferdstilbud til innbyggerne. Vi mener de minimum bør oppfylle lokale krav til bemanning, pedagogtettet og prioritering av barn med rett til plass for å motta 100 % finansiering. For å bidra til tidlig innsats og inkluderende felleskap bør private barnehager forpliktes til å delta i lokal kompetanseheving og samhandlingstiltak til beste for alle barn i kommunen.

· Det er positivt at det foreslås at kommunen kan stille vilkår om at barnehagen skal være ideell for å få tilskudd. En eventuell finansieringsforpliktelse må kun gjelde for den eier og den eierform det søkes finansiering for.

· Det er positivt at prinsippet med lokalt fastsatte satser og videre rammefinansiering av barnehagesektoren videreføres.

Vil endre reglene for pensjonskostnader

· Reduksjon i pensjonspåslaget i tilskuddet til private barnehager sikrer at det er mer samsvar mellom barnehagenes reelle kostnader og tilskuddet. Det bør derfor utredes ordninger for kostnadskompensasjon av pensjonskostnader for private barnehager. Eventuelle innsparinger bør beholdes i kommunen og kan benyttes til andre satsinger på barnehageområdet.

· En videre utredning av differensierte tilskuddssatser etter barnehagens størrelse må sørge for en reell omfordeling av tilskuddet innenfor eksisterende rammefinansiering, ses i sammenheng med muligheten for å holde de dyreste kommunale barnehagene utenfor tilskuddsberegningen, ta hensyn til kostnadsøkning ved pedagog og bemanningsnorm og foreslå hvordan lokale bemanningskrav kan sikre likeverdig finansiering.

· Kommunene må fortsatt ha hovedansvar for å sikre at kommunale tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. KS støtter ikke at ansvaret for tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager flyttes til Kunnskapsdepartementet.

Vil beholde tilsyn

· Endringer i krav til rapportering, innsyn og selskapsstruktur og utvikling av et tydeligere veiledningsmateriell legger til rette for et bedre økonomisk tilsyn og at kommunen kan gjennomføre økonomisk tilsyn med private barnehager på en enda bedre måte enn i dag.

· Kommunen bør beholde ansvaret for å behandle dispensasjonssøknader. Flytting av ansvaret til Fylkesmannen vil bidra til mer statlig byråkrati og vil potensielt svekke kommunens muligheter til å føre tilsyn med øvrige bestemmelser i barnehageloven. Det er ikke ønskelig med en egen bestemmelse i barnehageloven om hvordan kommunen skal organisere oppgavene sine, men dette er et bedre alternativ enn å flytte ansvaret for behandling av dispensasjonssøknader.

· KS støtter forslagene om å innføre en meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer, at det ikke er behov for ytterligere regulering av krav til vikarbruk og stedlig leder i kommunale barnehager.

I et større dokument utdyper KS sitt høringssvar, det finner du her

Her kan du se alle høringssvarene som er kommet inn

Powered by Labrador CMS