DEBATT

Det er mange sterke stemmer i barnehagesektoren.
Det er mange sterke stemmer i barnehagesektoren.

– Skeptisk til eiers styringsrett for verktøy og metoder i barnehagen

Utdanningsforbundet Møre og Romsdal har i flere tilfeller tatt til orde mot å utvide barnehageeiers styringsrett til å bestemme hvilke system, verktøy og metoder lærere i barnehagen skal bruke i sitt pedagogiske arbeid.

Publisert

Barnehagelærere er profesjonsutøvere som har både plikt til, og ansvar for, å utøve skjønn i sitt arbeid. Det finnes ingen fasitsvar eller standardløsninger som passer alle barn og barnegrupper i alle situasjoner. Videre handler det om at hvis eiere skal kunne pålegge barnehager å bruke spesifikke verktøy, så er vi redde for at det skal ende opp med fastsatte standarder. I et slikt perspektiv blir det pedagogiske arbeidet vurdert i henhold til spesifikasjoner.

En standardtankegang legger opp til at kvaliteten er absolutt, kan kvantifiseres og at måloppnåelse gjerne kan tallfestes. En motsats til dette er pedagogisk virksomhet forstått som en kompleks relasjonell aktivitet med autonome profesjonsutøvere som i kraft av sin brede kompetanse utøver sitt arbeid med utgangspunkt i samfunnsmandatet

til barnehagen. Hvis man setter disse to dimensjonene opp mot hverandre, blir det tydelig at standardisering vil utfordre profesjonsutøvelsen og det profesjonelle handlingsrommet til lærerne på mange måter.

Eksperter har gått gjennom ulike kartleggingsverktøy i barnehagen, og de understreker at det er helt essensielt at metode og verktøy velges ut fra hvilken hensikt vurderingen har, hvilken kontekst vurderingen gjøres i, og at den gjennomføres av personale som har faglig kompetanse. Verktøy og metoder kan være svært nyttige i en pedagogisk praksis, når de brukes innenfor en ramme av kvalifisert skjønnsutøvelse.

En beslutning om å ta i bruk et bestemt program fattet på overordnet nivå, hvor lærere i barnehagen får beskjed om å implementere programmet uten å ha vært med i beslutningsprosessen, er lite heldig. Dette gjør at en beslutning fattes uten at lærerens faglige profesjonelle vurdering og kritiske blikk er til stede og blir tatt hensyn til. Til grunn for barnehagelærerne skjønnsutøvelse ligger deres kompetanse som lærere, kunnskap om det enkelte barn og barnegruppen, kunnskap om barnehagens mandat, lærerprofesjonens etiske plattform og profesjonell samhandling og drøfting i et pedagogisk fellesskap i barnehagen. Dette kan ikke erstattes av verktøy. Om lærere i barnehagen blir satt til å benytte et bestemt verktøy eller metode på alle barn, så er ikke det til barns beste.

Standardiserte program fanger IKKE opp ALLE barns behov! La lærere være lærere!

Powered by Labrador CMS