Seksjonssjef for barnehager Hege Sevatdal i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap sier Oslo kommune mangler rundt 500 barnehagelærere for å oppfylle skjerpet pedagognorm.
Seksjonssjef for barnehager Hege Sevatdal i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap sier Oslo kommune mangler rundt 500 barnehagelærere for å oppfylle skjerpet pedagognorm.

Mangler 500 barnehagelærere – vil gi seg selv dispensasjoner

Kampen om barnehagelærere er beinhard i Oslo. Bare de kommunale barnehagene mangler 500 for å oppfylle de nye kravene, men kommunen vil heller gi seg selv dispensasjon enn å si opp assistenter og fagarbeidere.

Publisert

– Vi vil ikke kunne oppfylle pedagognormen innen 1. august, sier seksjonssjef for barnehager Hege Sevatdal i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. 

I Oslo kommune mangler det per i dag rundt 500 barnehagelærere bare i de kommunale barnehagene for å oppfylle den skjerpede pedagognormen. Når den trer i kraft 1. august, skal 43 prosent av de ansatte være barnehagelærere. 

Et krav det ikke er mulig å innfri. 

  • Per 15. desember 2017 jobbet det pedagoger i 15.298,8 årsverk i private barnehager og 15.266,2 årsverk i kommunale barnehager på landsbasis.
  • Tall barnehage.no har fått fra samfunnsøkonomisk avdeling i PBL (Private barnehagers landsforbund), viser at 2.522 barnehager mangler 2.653 årsverk for å få én barnehagelærer for hvert 7. barn under tre år og én barnehagelærer for hvert 14. barn over tre år.

Ved sist måling var andelen pedagoger i snitt 38,2 prosent på landsbasis. Tallet for Oslo kommune er 33,4 prosent. 

Sterkt press i Oslo

Det er bydelene i Oslo som rekrutterer og ansetter til sine barnehager.

– De er godt i gang med å rekruttere barnehagelærere for å på sikt oppnå 50 prosent pedagoger, som er målet i kommunens grunnbemanningsavtale for barnehagene fra 2017. Men tilgangen på pedagoger er ikke tilstrekkelig til at vi vil kunne oppfylle normen fra 1. august, sier Hege Sevatdal.

– Hvorfor er det så vanskelig å få tak i barnehagelærere i Oslo i forhold til de fleste andre kommunene i landet?

FAKTA
Skjerpet norm for pedagogisk bemanning

I forskrift 22. juni 2017 nr. 1049 om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager skal § 1 lyde:

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter andre ledd.

Forskriften trer i kraft 1. august 2018.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

– Det handler nok om flere ting, blant annet både om det store antallet barnehagelærere som Oslo kommune har behov for, og at mange velger å flytte ut til kommunene rundt på grunn av høye boligpriser i byen. Det er også stor etterspørsel etter barnehagelærere i våre nabokommuner, så vi har sterk konkurranse.

– Hvordan vil Oslo kommune forholde seg til dispensasjonssøknader etter at ny norm er innført?

– Bydelene vil gi dispensasjon fra pedagognormen hvis det ikke er ledige stillingshjemler for barnehagelærere. Dispensasjon vil bortfalle hvis det i dispensasjonsperioden slutter en ansatt som ikke oppfyller utdanningskravet, og barnehagen må da erstatte den som slutter med en barnehagelærer. Søknader om dispensasjon fra pedagognormen vil avslås når barnehagen har ledige stillingshjemler, og da må barnehagen eventuelt i stedet søke om dispensasjon fra utdanningskravet hvis man ikke får ansatt en barnehagelærer, sier Hege Sevatdal.

Det betyr i praksis at kommunen - som både barnehageeier og tilsynsmyndighet - ikke har til hensikt å si opp assistenter og fagarbeidere for å oppfylle de skjerpete kravene i pedagognormen. 

Var tidlig ute

Det er bare i de kommunale barnehagene det er 500 barnehagelærere i minus. Byrådsavdelingen har ikke regnet på behovet i de private barnehagene. 

Men det er ikke alle barnehagene som har like stort behov for nye pedagoger. Barnehagestiftelsen Kanvas satte seg mål om 50 prosent pedagoger allerede i 2011. 

Robert Ullmann fra Kanvas har 50 prosent pedagoger i sine barnehager, mens Hege Sevatdal fra Oslo kommune fremdeles har en lang vei å gå.
Robert Ullmann fra Kanvas har 50 prosent pedagoger i sine barnehager, mens Hege Sevatdal fra Oslo kommune fremdeles har en lang vei å gå.

– Det kan hende det er noen få som noen ganger ligger under, men i prinsippet ligger vi nå i snitt på 50 prosent i våre 33 barnehager i Oslo, sier daglig leder Robert Ullmann. 

– Hvordan har dere lyktes der kommunen ikke har fått det til? 

– Et av svarene er at vi begynte med dette i 2011. Siden da har vi systematisk konvertert stillinger fra assistenter og fagarbeidere til pedagoger, uten at noen har mistet jobben. Vi nådde i hovedsak målet rundt 2014-15, sier han, og legger til: 

– Vi opplever også at vi tilbyr et faglig attraktivt miljø for barnehagelærerne. Et annet grep vi har tatt, er at vi har likestilt alle barnehagelærerne på både lønn og ansvar. Vi tok et oppgjør med lønnssystemet, slik at vi ikke lenger har nummer to-stillinger. 

– Er lønn et viktig virkemiddel i kampen om pedagogene? 

– Det er nok en kombinasjon av både lønn og ansvar. 

Utdanner egne barnehagelærere

Siden 2011 har Kanvas sørget for å utdanne rundt hundre av sine egne ansatte til barnehagelærere. 

– Det å stimulere sine egne ansatte til å ta barnehagelærerutdanning på deltid har vært veldig effektivt. Vi har lagt til rette med studiestøtteordninger, mulighet for permisjon og slike ting som har gjort det attraktivt. Det er et veldig godt virkemiddel som nytter, sier Ullmann.

Også Oslo kommune ser dette som et nyttig grep, og utdanner barnehagelærere gjennom Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. 

FAKTA
Dette sier forskriften om dispensasjon

§ 2.Midlertidig dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra § 1 for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det og barnehageeier søker om dispensasjon. Barnehageeier skal legge ved uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søknaden.

Merknad: Eier kan søke om dispensasjon fra normen om pedagogisk bemanning til kommunen. Dispensasjonsadgangen skal kun brukes unntaksvis. For å sikre at saken blir tilstrekkelig belyst og brukernes rett til medbestemmelse ivaretas, skal uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg legges ved eiers søknad om dispensasjon fra pedagognormen. Når kommunen vurderer om den skal innvilge dispensasjon, må den foreta en konkret vurdering av barnegruppenes sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø (ute- og innearealer), barnehagens totalbemanning og personalets samlede kompetanse. Kommunen kan stille vilkår ved innvilgelse av dispensasjon.

§ 3.Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år om gangen, dersom barnehageeier søker om det og stillingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker.

Merknad: Barnehageeier kan søke om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og til pedagogisk leder. Det ligger til kommunen som barnehagemyndighet å vurdere om en søknad skal innvilges. Når den reelle kompetansen hos den det søkes for er vurdert, kan kommunen stille vilkår ved dispensasjonen. Hva slags vilkår som eventuelt stilles, vil være avhengig av den reelle kompetansen vedkommende har og hvordan kommunen vil sikre at vedkommende blir i stand til å fylle stillingen. Det kan for eksempel stilles krav om at den som får dispensasjon, mottar veiledning fra barnehagelærer. 

Ved behandling av søknader om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder i barnehage, skal de reelle kvalifikasjonene til den det søkes for vurderes av kommunen. Andre relevante momenter som kan tillegges vekt er for eksempel hvor lenge vedkommende har utført relevant arbeid i barnehage og hvor sannsynlig det er at barnehagen innen rimelig tid kan få ansatt en kvalifisert søker. En søknad om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder skal inneholde en skriftlig uttalelse fra barnehagens styrer.

Dispensasjonen gjelder den personen det søkes dispensasjon for og til en bestemt stilling i en bestemt barnehage.

Merknad: En dispensasjon er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage. Det er av den grunn ikke adgang til å ta med seg en dispensasjon fra én barnehage til en annen barnehage.

– I tillegg tilbyr vi en egen lederutdanning for nyutdannede pedagogiske ledere og vi har veiledning for nyutdannede barnehagelærere, sier Hege Sevatdal.

Det er ikke det eneste grepet kommunen tar for å skaffe flere pedagoger. 

– For å sikre finansiering til å ansette flere barnehagelærere har vi satt av 68 millioner kroner i 2018. Vi ser også en stor effekt av at vi har inngått en bemanningsavtale med mål om 50 prosent barnehagelærere. Å være en del av et større fagmiljø er viktig for mange barnehagelærere.

Powered by Labrador CMS