DEBATT

- Husk at endringene kun er midlertidige, bruk kreativiteten, planlegg utfra barnas beste og tenk at dere som barnehage kan lære noe nytt av situasjonen, skriver styrer og pedagogisk leder Silje Askjellerud.
- Husk at endringene kun er midlertidige, bruk kreativiteten, planlegg utfra barnas beste og tenk at dere som barnehage kan lære noe nytt av situasjonen, skriver styrer og pedagogisk leder Silje Askjellerud.

«Barna møter en annerledes barnehagehverdag - det er vår jobb å gjøre den magisk»

Barnehagefeltet er i stadig endring, og vi i barnehagen er gode på endringsarbeid. Kompetansen vil nå komme til nytte fordi barnehagehverdagen vil i de kommende dagene by på nye utfordringer, justeringer og endringer, skriver denne styreren og pedagogiske lederen.

Publisert

Nasjonale helsemyndigheter har nå bestemt at det er trygt å åpne barnehagene igjen.

I forbindelse med åpningen er det utformet en nasjonal veileder som skal gi barnehagene retningslinjer og rammer for arbeidet som skal planlegges og utføres. Selv om store deler av barnehagefeltet er skeptiske og til dels uenige om åpningen, så er det realiteten nå.

Det er våres tur, og vi må gjøre det beste ut av det.

Barnehagefeltet er i stadig endring, og vi i barnehagen er gode på endringsarbeid. Kompetansen vil nå komme til nytte fordi barnehagehverdagen vil i de kommende dagene by på nye utfordringer, justeringer og endringer. Den vil i stor grad bestå av nye rutiner som f.eks. et skjerpet fokus på smittevern, deling av barnegruppe, organisering av ansatte, alternativ organisering av lek og aktiviteter, mindre direkte kontakt med foreldre og distanse til resten av personalgruppen.

Det vil bli en annerledes barnehagehverdag som vil kreve god planlegging, nøye utførelse og et godt foreldresamarbeid.

Det vil være viktig at hele personalgruppen er kjent med hva som skal gjøres til enhver tid, og at foreldre bidrar i denne felles dugnaden. I all planlegging må vi i barnehagen ikke glemme vår viktigste oppgave, barna. Det er barna vi er på jobb for, og det er barnas beste som skal legges til grunn for alle justeringer og endringer. De kommer til å møte en annerledes barnehagehverdag, og det er våres jobb å gjøre den så magisk og bra som mulig.

Godt foreldresamarbeid

Foreldre er en viktig ressurs i arbeidet. Dette er en felles dugnad, og vil mest sannsynligvis være en av de viktigste punktene vi skal samarbeide om i år 2020. God og konkret informasjon til foreldre vil være viktig for å skape forståelse av situasjonen, og for å bidra til trygghet og forutsigbarhet.

Silje Askjellerud er styrer og pedagogisk leder i Einmoen familiebarnehage.
Silje Askjellerud er styrer og pedagogisk leder i Einmoen familiebarnehage.

Mine tips er å ha en jevn dialog, vær åpen for spørsmål, begrunn valg av justeringer og endringer, oppretthold en god informasjonsflyt både før og etter åpning, og legg vekt på at dette skal dere klare sammen.

God og konkret informasjon, samt åpen dialog kan betrygge foreldre om at den nye barnehagehverdagen utfra de satte rammene vil bli best mulig. En begrunnelse for valg av endringer og justeringer kan bidra med å skape forståelse for de utfordringene barnehagen eventuelt har eller får i tiden som kommer. Punktene kan sammen føre til en trygghet blant foreldre, og trygge foreldre fører som oftest til tryggere barn. Noe som nå vil være viktig fordi barna vil nå møte en annerledes barnehagehverdag med et økt fokus på hygiene, mindre lekekamerater, færre tilgjengelige leker og faste voksne.

Alle barnehager er ulike og krever derfor ulik planlegging og utførelse

Den nasjonale veilederen gir som nevnt retningslinjer og rammer for barnehagenes planlegging og utførelse av åpning. Alle barnehager er ulike og den nasjonale veilederen oppfattes for mange som vid.

Det kan derfor tolkes som at det settes krav til at hver enkelt barnehage gjør tilpasninger som er best for sin barnegruppe og barnehage. Alle smittevernstiltak skal på lik linje i alle barnehager legges vekt på, men inndeling av barnegrupper (kohorter) organisering av ansatte, lek og aktiviteter, levering og henting kan og må kanskje tilpasses. Alle de nevnte punktene krever nøye planlegging, og her tenker jeg at barnas beste må legges til grunn for justeringene og endringene som gjøres.

I planleggingen kan det være lurt å kartlegge barnegruppen.

Hvilke behov, ønsker og forutsetninger har barna? Hvilke aktiviteter og leker liker de godt? Hvilke leker kan barnehagen ha tilgjengelig nå for dem? Hvem leker og samspiller barna mest med? Skal gruppene settes sammen utfra alder, eller skal barnegruppene mikses? Hvor mye kan og vil barna være ute? Hvilke aktiviteter kan de gjøre uten noe fysisk materiell som f.eks. tegneblyanter, klosser, biler o.l.?

Som nevnt er alle barnehager ulike, og rammebetingelsene til hver enkelt barnehage vil være med på å legge føringer for hvordan dagene kan legges opp. Det er her endringskompetansen til personalet kommer inn, vi må tenke kreativt og planlegge utfra barnegruppens beste.

For å ivareta barnas beste så må kanskje alternative løsninger for areal benyttes? Kanskje mindre areal for å minske tid personal må bruke på renhold, eller mer areal hvis man har en stor barnegruppe? Kanskje må en justere åpningstiden slik at det går opp med bemanning? Kanskje kan en barnegruppe bli ute-gruppe? Kanskje må man dele opp dagen så noen kommer tidlig og andre kommer senere?

Her kommer ikke den nasjonale veilederen med noen fasit, men jeg tenker det kan være nyttig å informere foreldre om at endringene er midlertidige. Endringene burde også ovenfor foreldre begrunnes i barnas beste og barnehagens rammebetingelser som f.eks. utøvelse av smittevernhensyn, areal, bemanning, åpningstid, tid på renhold og tilgjengelighet av fysisk material o.l.

Barn må få lov til å være barn

Selv om barnehagedagene vil bli annerledes så betyr ikke det at magi ikke skal skje.

Barn må få lov til å være barn. De må få utfolde seg, sanse, mestre, utvikle, utforske, samspille og leke. Rammeplanen og barnehageloven er fortsatt sentral i barnehagehverdagen, men det kreves nå en stor dose kreativitet fra oss. I tiden som kommer vil barna ha mindre tilgjengelige leker.

Hva med å lage en ute-bingo, om hva man ser fra lekeplassen? Eller vårtegn-bingo, hvor man sammen med sin barnegruppe leter etter vårtegn? Eller lage et tårn, telle-lek eller en landsby av stein og pinner? Eller er hus til småkryp av pinner og blader?

Personalet må også begrense bruken av konkreter i formidling av bøker og sanger. Dette kan løses ved å invitere barna med på å lage selvlagde konkreter kun av naturmaterialer. Hva er vel mer spennende og lærerikt enn å høre om Bukkene Bruse med selvlagde bukker, troll, bru og elv? I de nevnte aktivitetene er fler av rammeplanens fagområder berørt, så her er det bare kreativiteten som setter grenser.

Den nasjonale veilederen legger føringer for at vi innenfor en barnegruppe (kohort) kan omgås som normalt, og at barnas behov for kontakt og omsorg skal ivaretas. Punktet er viktig i tiden som kommer fordi noen barn vil kanskje trenge ekstra mye nærhet og omsorg. Det er lenge siden de har vært i barnehagen, og vi vet ikke om hvordan situasjonen kan ha påvirket dem. Det kommer til å komme ulike uttrykk fra barna, og det er våres jobb å møte dem som rause og omsorgsfulle voksne.

Til slutt vil jeg si lykke til.

Husk at endringene kun er midlertidige, bruk kreativiteten, planlegg utfra barnas beste og tenk at dere som barnehage kan lære noe nytt av situasjonen. Hvis vi i feltet hadde fått bestemme, så hadde kanskje barnehagene fortsatt vært stengt. Det er ikke realiteten nå, nå må vi alle gjøre vårt beste og sammen skal vi vinne den normale barnehagehverdagen tilbake igjen.

Powered by Labrador CMS