Monika Röthle og Yngve Rosell fra Universitetet i Stavanger snakker om småbarnas stemmer og uttrykk.
Monika Röthle og Yngve Rosell fra Universitetet i Stavanger snakker om småbarnas stemmer og uttrykk.

Satser internasjonalt for å lære mer om småbarns trivsel

Stort flernasjonalt prosjekt skal forbedre småbarns trivsel i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Sammen med barnehagelærerutdanningene ved Kingston University i London og Universitat Ramon Lull i Barcelona, er Universitetet i Stavanger partner i et EU-støttet prosjekt med mål om å forbedre livskvaliteten til alle barnehagebarn, og med særlig omtanke for de vanskeligstilte småbarna.

Prosjektet har fått navnet «Enhancing Opportunities for Toddler's Wellbeing», forkortelse: «ToWe.

Les mer om prosjektet her.

Gjennom økt kunnskap hos de voksne skal små barn få mulighet til en god start på livet og til å gjøre det beste ut av sine muligheter for læring. Dette skal oppnås ved at barnehagepersonalet skal få utviklet sine kunnskaper og forståelse for hvordan de kan bidra til at småbarna skal trives bedre i barnehagene. Grunntanken er at god trivsel er en forutsetning for all utvikling, lek og utforskning.

Gjør det vi er gode på

Førstelektor Monika Röthle ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger, er prosjektleder og har allerede en pilotbarnehage i gang med å teste ut opplæringsmateriell som skal gi ansatte bedre kompetanse i å se de utsatte barna.

– Vi prøver ut materiellet i en norsk barnehage, Children’s centers i London, England og to barnehager i Barcelona, Spania. Det vi gjør, er å dra veksler på hverandre og bruke det vi selv er gode på. For det varierer mellom våre tre land, sier Röthle.

Opplæringsmateriellet er ute i den første versjonen, og etter endt prøvetid, skal den evalueres. Dermed står intervjuer av brukerne for døren og de leverer dokumentasjon på arbeidet sitt slik at materiellet kan videreutvikles. Våren 2018 skal materiellet være ferdig og tilbys gratis.

Nonverbale uttrykk

Men opplæringsmateriellet er ikke utformet som et særtiltak for sårbare barn.

– Vi vil heve standarden for alle barn. Men noen ganger må vi gjøre noe ekstra for de sårbare barna. Blant annet skal vi bli mer observante på vanskeligstilte familier. Og det som er bra for sårbare barn, er bra for alle barn, sier Röthle.

– Vi har blant annet utviklet en del vi kaller «Barnets stemme og uttrykk», som handler om barnesyn og barns nonverbale uttrykksmåter. Hvordan relaterer toddlerne seg til hverandre til i lek? Når klarer de seg selv og når bør man komme e inn og hvordan? Dette er blant punktene som barnehageansatte trenger god kompetanse på for å støtte de yngstes kommunikasjon og samspill, sier Röthle.

Lærer av hverandre

ToWe-prosjektet startet for ett år siden, med at hvert land skrev en del av opplæringsmateriellet.

– Britene skrev om trivsel og livskvalitet, eller det de kaller wellbeing. Dette er noe de er gode på og som er svært relevant i arbeidet med de yngste.  Vi lærer mye av hverandre og barnehagelærerne skal hospitere hos hverandre i en uke og følge vertsbarnehagens arbeid. Det vil gi dem en mulighet til å få et nytt og nyttig blikk på eget arbeid, sier Röthle.

Hun trekker fram et par emner som hun tror norske barnehager kan lære mye av. Som flerspråklighet og foreldresamarbeid.

Bidrar med lek

– Barcelona er en tospråklig region og må ta hensyn og tilrettelegge for dette også i barnehagen. I England er samfunnet fremdeles preget av klasseskille og de jobber mye med å involvere foreldrene og gi dem kunnskap, noe de kaller empowerment. De involverer og veileder foreldre på en inspirerende måte og skaper dermed et stimulerende miljø både hjemme og i barnehagen, sier Röthle.

– Hva er Norges bidrag?

– Lek og barns uttrykksmåte. Spesielt uteleken og tilrettelegging for lek både ute og inne. Og bevisstgjøring av barnesynet med rot i FNs barnekonvensjon.

Må tilpasses

Hun tror at materiellet fra Spania og England kanskje må skrives noe om til norske forhold og vice versa. I Spania blir blant annet barna servert et varmt måltid hver dag i egne mathaller/spiserom, så situasjonen rundt måltider er ulik. Der er ikke barna med å tilberede maten, for eksempel. Det har de ikke lov til på grunn av strenge hygienehensyn. Samtidig har vår norske barnehage blitt inspirert av dem til å tilrettelegge bedre for barns deltakelse under måltidet.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Det handler om å se på egen praksis med nytt blikk. Det setter i gang en prosess som er sunn, sier Röthle.

Materiellet som er utviklet vil også være tilgjengelige på nettsiden til ToWe-prosjektet, og vil inneholde en teoretisk introduksjon, en transnasjonal kontekst, læringsutbyttebeskrivelser, et sett med observasjonsverktøy og strategier for god praksis samt  referanser til relevant litteratur for å øke barnehagelærernes kunnskaper og forståelse, og all informasjon  vil bli tilgjengelig på de tre språkene norsk, engelsk og katalansk.

ToWe-prosjektet:

  • Prosjektets navn er «Enhancing Opportunities for Toddler's Wellbeing», forkortelse: «ToWe» www.toddlerswellbeing.eu.
  • Dette prosjektet er et ERASMUS+-prosjekt om samarbeid for innovasjon og utveksling av god praksis som inkluderer strategiske partnerskap for utdanning.
  • Prosjektet er en videreutvikling av det tidligere Comenius-prosjektet «TODDLER».
  • Samtidig som prosjektet pågår, vil det bli gjort følgeforskning på de ulike områdene.
  • Prosjektet vil avsluttes med en avslutningskonferanse i mars 2018 i Kingston der fokuset vil være hvordan barnehagen kan øke barns trivsel.
Powered by Labrador CMS