– Det er en del barn som ikke har det bra i barnehagen, sier forsker Ingrid Lund.
– Det er en del barn som ikke har det bra i barnehagen, sier forsker Ingrid Lund.

Hver fjerde voksen bagatelliserer mobbing i barnehagen

Ny forskning viser at minst ett barn i hver barnehage blir mobbet. Samtidig mener én av fire voksne at fokuset på mobbing i barnehagen er overdrevet.

Publisert Sist oppdatert

En fersk forskningsrapport utarbeidet av Universitet i Agder, Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune for Foreldreutvalgene for barnehager (FUB) og grunnopplæringen (FUG), slår fast at mobbing er et problem også i barnehagen.

– Mange barnehager sier at de jobber med dette og kan noe om dette, men når vi går inn og observerer og intervjuer barnehagebarn så ser vi at det er en del barn som ikke har det bra i barnehagen, sier Ingrid Lund. Hun er førsteamanuensis ved Universitet i Agder og forskningsleder for prosjektet Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen.

– Det finnes faktisk barn i norske barnehager som hver dag kommer på «jobb» og ikke blir ønsket inn i fellesskapet, men blir utestengt av både barn og voksne, forteller hun.

– Alle barn trenger å føle tilhørighet

I rapporten lanserer forskerne en ny definisjon på mobbing:

«Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet.»

Den nye definisjonen vektlegger altså barnets opplevelse av krenkelse knyttet til ekskludering fra fellesskapet, og de voksnes rolle i forhold til å tilrettelegge for inkludering av alle barn.

Ifølge Lund er det å føle tilhørighet helt grunnleggende for at barn skal kunne utvikle seg og trives.

– Vårt viktigste budskap er at alle barn vil samarbeide. Alle barn trenger å tilhøre et fellesskap og kjenne at de er elsket av noen i barnehagen, sier hun.

Forskerne har valgt å utelate begrepene «gjentatt» og «over tid», som anvendes i de etablerte definisjonene av mobbing. Årsaken er at de mener det er problematisk i forhold til små barn at handlinger som defineres som mobbing må gjentas eller vare over tid.

Lund understreker at det ikke er meningen at den nye mobbe-definisjonen skal utkonkurrere de etablerte definisjonene.

– Vi ønsker at den skal være en utvidelse, sier hun.

Mellom ett og to barn mobbes

I forskningsprosjektet som har pågått i tre år og som har ledet frem til den nye rapporten, har forskerne blant annet observert fire- og femåringer i fire barnehager. Observasjonene viste at det i hver barnehage var ett til to barn som systematisk ble avvist og utestengt fra lek av de andre barna.

– Det er altfor mange barn som opplever negative hendelser i barnehagen i dag. Vi voksne kan sykemelde oss når vi mistrives og ingen vil hilse på oss eller jobbe med oss, det kan ikke barn. De er fullstendig avhengige av at de voksne griper inn, påpeker Lund.

Bagatelliserer mobbing

Samtidig som det nå slås fast at mobbing forekommer i barnehagen, avdekker en spørreundersøkelse gjort i forbindelse med rapporten, at én av fire foreldre og barnehageansatte synes at fokuset på mobbing er overdrevet eller til dels unødvendig.

– På den ene siden kan man jo si at 75 prosent av alle de ansatte i barnehagen synes det er viktig, men så er det 25 prosent som mener at det ikke er viktig å fokusere på mobbing. Jeg synes dette er et urovekkende høyt tall, sier Lund.

Blir «syndebukker»

Forskerne finner også at en del av barna som blir mobbet blir negativt definert av de voksne.

– Dette blir en tilleggsbelastning. De blir ikke bare utestengt fra barnefellesskapet, men har også voksne som definerer dem negativt, sier Lund som mener dette er bekymringsfullt.

Atferdsforskning har tidligere vist at enkelte barn lettere blir syndebukker hos de voksne enn andre barn.

– Dette er spesielt barn som viser en utagerende atferd, barn som blir definert som umulige og vanskelige. Men det kan også være de stille barna som er så behagelig stille at vi rett og slett glemmer dem litt bort og tenker at de har det helt fint, forklarer Lund.

Undersøkelsen avdekker blant annet at 7,5 prosent av de ansatte i barnehagen mener barnet selv har noe av skylden for at det blir mobbet.

– At det i det hele tatt finnes noen i barnehagen som mener at barn selv er skyld i at de blir mobbet er veldig alvorlig, sier Lund.

Hun mener det må jobbes med holdningene til de ansatte i barnehagen.

– Holdningsarbeid i barnehagen er utrolig sentralt i forhold til forebygging, synet på barn og synet på hva som er de voksnes rolle, presiserer hun.

Samarbeid med foreldrene

Lund ønsker seg mer forskning på mobbing i barnehagen, og mener det i tiden fremover er viktig å ha fokus på samarbeid mellom de ansatte og foreldrene.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre er å skape dialog mellom foreldrene og de ansatte i barnehagen, for det er utelukkende de voksnes ansvar å hindre mobbing, avslutter hun.

Les rapporten Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen her.

Powered by Labrador CMS