Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen. Her i samtale med Bergen-byråd Pål Hafstad Thorsen (Ap), en av mange som har tatt til orde for at normen må fullfinansieres før den settes i verk. Foto: Øyvind Johansen
Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen. Her i samtale med Bergen-byråd Pål Hafstad Thorsen (Ap), en av mange som har tatt til orde for at normen må fullfinansieres før den settes i verk. Foto: Øyvind Johansen

Ap: - Det er rett og slett for dårlig

- Regjeringen bedriver en oppsiktsvekkende ansvarsfraskrivelse når de ikke legger én eneste krone på bordet til flere voksne i barnehagen. De står dermed i fare for å gjøre bemanningsnormen til en skrivebordsnorm, sier Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen.

Publisert

"Ap er overrasket over at regjeringen til tross for sterke krav fra både kommuner og private barnehager nekter å finansiere sin egen bemanningsnorm. Partiet frykter konsekvensene av regjeringens forslag for både kommuner og ideelle barnehager, og mener normen har klare svakheter," skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding. 

- Jeg har knapt opplevd et dårligere politisk håndverk. En norm alle i utgangspunktet er for, får protester fra alle hold. Det mangler finansiering, regjeringen gjør ingenting med lange åpningstider og sikrer seg ikke mot at bruken av deltid går opp i barnehagene. Det er rett og slett for dårlig, sier Martin Henriksen i pressemeldingen.

Regjeringspartiene enige med KrF

Tirsdag morgen ble det kjent at regjeringspartiene Frp, Høyre og Venstre er blitt enige med KrF om bemanningsnormen for barnehagene.

I en pressemelding skriver de fire partiene at de er blitt enige om tiltak som "bidrar ytterligere til et kvalitetsløft for barnehagesektoren".

Enigheten sikrer blant annet flertall for ny minstenorm for bemanning i barnehagene, innføring av en overgangsordning som gir barnehageeiere tid til å møte de nye kravene og etablering av et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren i forbindelse med evaluering av kommunens tilsynsansvar.

Enigheten sikrer at loven skal tre i kraft allerede 1.august 2018 slik som tidligere varslet, men at det etableres en overgangsperiode frem til 1.august 2019 slik at alle barnehageeiere skal få anledning til å tilpasse seg nye krav.

Ap: "Vil rette opp flere svakheter"

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen påpeker at både foreldre, ansatte, kommuner og private barnehager, som i utgangspunktet er for en norm, har protestert på regjeringens forslag. Ap vil rette opp de partiet omtaler som flere svakheter med bemanningsnormen, og fremmer 10 forslag i saken for å forbedre regjeringens forslag. 

– En norm som sikrer barna flere voksne kunne vært et viktig kvalitetsløft for barnehagebarna. Uten penger vil kommuner slite, og mange private, ideelle barnehager sier de må legge ned, selge eller ta inn færre barn. Ap vil ha en egen overgangsordning og følge opp med midler, sier Henriksen.

– Vi må også se på hvordan vi sørger for at barna har nok voksne rundt seg i barnehager med særlig lange åpningstider, og at vi ikke får økt bruk av deltid i barnehagene. Jeg håper vi får støtte fra de andre partiene for å gjøre normen bedre for barna, sier Henriksen.

10 forslag fra Ap

Her er de 10 forslagene Ap fremmer:

  • «Stortinget ber regjeringen iverksette en evaluering av normen, som ferdigstilles senest innen to år, som skal bidra til at kommuner og private eiere tar normen i bruk etter intensjonen og gir et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å avgjør hva slags endringer som eventuelt bør gjøres for å sikre at normen blir et godt kvalitetsverktøy.»
  • «Stortinget ber regjeringen innføre en overgangsordning for private barnehager, særlig rettet inn mot de små og ideelle barnehagene, til og med 2020, samt at kommunene kompenseres slik at de er bedre i stand til å gjennomføre endringene allerede fra høsten 2018.»
  • «Stortinget ber regjeringen presisere ovenfor kommunene at normen fortrinnsvis skal oppfylles gjennom å øke allerede eksisterende stillinger, og iverksette tiltak for å øke andelen heltidsstillinger i barnehagesektoren.»
  • «Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre barnehagelovens definisjon av hva som regnes som «tilstrekkelig bemanning for pedagogisk virksomhet» slik at det sikres reell effekt av normen, og gjøre tilsyn enklere for kommuner og fylkesmann.»
  • «Stortinget ber regjeringen foreslå tiltak som strammer inn på manglende vikarbruk ved fravær.»
  • «Stortinget ber regjeringen innføre et særskilt krav til bemanning for barnehager med særlig lange åpningstider, eksempelvis åpningstider på over 10,5 timer per dag.
  • Stortinget ber regjeringen legge frem et forslag om opptrapping til krav om at 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærer og minimum 25 prosent skal være fagarbeidere.»
  • «Stortinget ber regjeringen sørge for at kravet om at lærlinger ikke skal kunne brukes i grunnbemanningen i barnehagene, ikke fører til redusert inntak av lærlinger i sektoren.»
  • «Stortinget ber regjeringen gjennomgå finansieringssystemet for private og kommunale barnehager.»
  • «Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av flere sanksjonsmuligheter ved brudd på barnehageloven og bemanningsnormen, utover midlertidig eller varig stenging av barnehagen.»
Powered by Labrador CMS