Svein Harberg (H) i Familie- og kulturkomiteen.

Stemte mot bemmanningsplan til høsten

Stortinget har levert sine stemmer i forslag til endringer i barnehageloven og Stortingsmelding 19. Sjekk hvordan de stemte.

Publisert Sist oppdatert

Under debatten om endringer i barnehageloven og Stortingsmelding 19 på Stortinget tirsdag, ble det klart at regjeringen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i spissen, ikke får gjennomslag for tre punkter: Språknorm for femåringer, dokumentasjon og kartlegging og utbyttebeskrivelse.

Opposisjonen og fagfeltet jubler, men Høyre ser seg likevel godt fornøyd. Nå er voteringene inne og selv om partiene var rørende enige i en rekke ting, var det også et svært tett løp på et par punkter. Blant annet ønsker ikke Frp og Høyre å legge fram en plan for innføring av bemanningsnorm til høsten og stemte i mot forslaget med 47 stemmer.

Ikke fordi de ikke ønsker en bemanningsnorm, men fordi de mener kunnskapsministeren trenger mere tid.

Å slå inn åpne dører

– Først og fremst er vi for en bemanningsnorm. Og i november 2015 var dette vedtatt. Vi ønsker at statsråden skal kunne jobbe i fred for å få til et så godt grunnlag som mulig for denne viktige saken. Og det er vanskelig da å sette et tidskrav, sier stortingsrepresentant for Frp og fraksjonsleder i Familie- og kulturkomiteen, Laila Reiertsen i en epost til barnehage.no.

Komiteleder i Familie- og kulturkomiteen, Svein Harberg (H), sier i en epost til barnehage.no at Høyre stemte nei til forslaget fordi det ville være å slå inn åpne dører:

– Det er allerede vedtatt, og statsråden følger opp, er Harbergs kommentar.

Slik stemte partiene om endringer i Barnehageloven:

Venstre foreslo at «Stortinget ber regjeringen fremme sak om at ansvaret for å føre tilsyn med enkeltbarnehager etter barnehageloven i sin helhet overføres fra kommunen til fylkesmannen.»

Dette ble stemt ned ni stemmer for og 95 stemmer i mot.

Venstre foreslo også at «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til med en sak som klargjør hjemmelsgrunnlaget for innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysninger. Det understrekes at det ikke skal legges til rette for mer dokumentasjon, kartlegging og måling av det enkelte barn.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ap foreslo at «Stortinget ber regjeringen om en gjennomgang av erfaringene knyttet til den økonomiske likebehandling av kommunale og private barnehager.»

Dette ble nedstemt med 39 for 65 mot.

Ap og Krf foreslo at «Stortinget ber regjeringen snarest, og senest høsten 2016, fremme en sak for der regjeringens arbeid med bemanningsnorm og barnehagelærernorm gjøres rede for.»

Dette ble så vidt vedtatt med 56 stemmer for 47 mot. Her sto kampen mellom høyre- og venstresiden, samt sentrumspartiene der Ap, Sp, Krf, Venstre, SV og MDG var for og Høyre og Frp var i mot.

Ap og Krf foreslo også at "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til med forslag til ny § 2 første ledd i barnehageloven som ivaretar et eventuelt behov for lovhjemling av barnehagens behandling av personopplysninger, men som på ingen måte legger til rette for mer dokumentasjon, kartlegging og måling av det enkelte barn."

Forslaget ble vedtatt i tett løp med 56 stemmer for 48 mot. Høyre og Frp var de eneste partiene som stemte mot.

Stortinget ber også "regjeringen sørge for at kommunenes tilsynsansvar evalueres i løpet av en toårsperiode, for å sikre at det fortsatt er en positiv utvikling. Videre forutsettes resultatet fremlagt for Stortinget på egnet måte."

Dette ble enstemmig vedtatt.

Se alle endringene i Barnehageloven her. 

Her er de endelige vedtakene i Stortingsmelding 19:

  • Vedtak 792: Stortinget ber regjeringen fremme forslag om egen lovhjemmel om et trygt omsorgs- og læringsmiljø, jf. opplæringsloven § 9a.
  • Vedtak 793: Meld. St. 19 (2015–2016) – Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen – vedlegges protokollen.
  • Vedtak 794: Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre målene for barnehagens arbeid med språk og sette mål for hvordan barnehagen skal arbeide med lek, omsorg og sosial kompetanse.
  • Vedtak 795: Stortinget ber regjeringen om ikke å utarbeide veiledende normer for det språklige grunnlaget barn bør ha med seg fra barnehagen.
  • Vedtak 796: Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til endringer i barnehageloven som sikrer at ansatte i offentlige og private barnehager behersker norsk språk, og at ansatte i samiske barnehager behersker samisk språk.
  • Vedtak 797: Stortinget ber regjeringen sikre at tilskuddet til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder, også kan benyttes til å ansette morsmålsassistenter.
  • Vedtak 798: Stortinget ber regjeringen vurdere å opprette et kvalifiseringsprogram for ufaglærte i barnehagene.
  • Vedtak 799:Stortinget ber regjeringen sikre at barn får alderstilpasset opplæring om kropp, identitet og følelser, gjerne i samarbeid med helsestasjonen.
  • Vedtak 800: Stortinget ber regjeringen sikre tiltak som kan rekruttere flere menn til å arbeide i barnehagesektoren.

Se vedtakene her. Sjekk voteringen her.

 

Powered by Labrador CMS