Fylkesmannen i Oslo og Akershus fastslår at Aurskog-Høland har krevd tilbakebetalt fire millioner kroner fra en privat barnehage uten å dokumentere at barnehagen har gjort noe i strid med loven.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus fastslår at Aurskog-Høland har krevd tilbakebetalt fire millioner kroner fra en privat barnehage uten å dokumentere at barnehagen har gjort noe i strid med loven.

Kommunen krevde fire millioner fra barnehage. Fylkesmannen sier nei

Aurskog-Høland kommune har ikke dokumentert noen brudd på barnehageloven. Derfor opphever Fylkesmannen i Oslo og Akershus kravet om tilbakebetaling på nærmere fire millioner kroner fra Epletunet barnehage AS.

Publisert Sist oppdatert

Advokat Ronny Rosenvold har representert barnehagen i denne saken. Han er fornøyd med at Fylkesmannen ikke bare kjenner kommunens vedtak om tilbakebetaling ugyldig, men også gir en del føringer om hvordan kommunen skal håndtere lignende saker i framtiden.

– Vi håper at vi framover kan bygge samarbeidet på en dialog heller enn å få denne typen tilbakebetalingskrav. Vi opplever at det kom litt brått denne gangen, sier advokat Ronny Rosenvold som har representert barnehagen.

– Barnehageeieren kan rette krav om å få dekket vesentlige kostnader i forbindelse med saken. Vil det bli gjort?

– Barnehagen vil rette et krav om å få dekket kostnader knytter til saken, bekrefter advokaten.

Hevdet de fant to avvik

Det var etter tilsyn utført av Romerike revisjon IKS at Aurskog-Høland kommune krevde 3.934.940 kroner i tilskudd tilbakebetalt fra Epletunet barnehage AS.

I vedtaket om redusert tilskudd for 2014 og 2015 framgår det at kommunen mente barnehageselskapet på to punkter har brutt bestemmelsene i barnehageloven:

1. Samlede utbetalinger (lønn, bonus og naturalytelser) til daglig leder (eier) og tre ansatte i selskapet, vurderes til å overstige det andre uavhengige aktører ville fått i samme stillinger.

2. Lønnskostnadene til de ansatte (utenom daglig leder) var i 2014 og 2015 henholdsvis 14,3 og 20,7 prosent lavere enn lønnskostnadene per heltidsplass i kommunens egne barnehager.

I vedtaket fra kommunen gikk det dessuten fram at dersom ikke selskapet dokumenterer at det overholder barnehagelovens bestemmelser, vil kommunen også holde tilbake tilskudd på om lag 165.000 kroner hver måned fra og med 1. oktober.

Epletunet barnehage har ifølge barnehagefakta.no totalt 67 plasser.

Kritisk til beregningene

I sitt vedtak ytrer Fylkesmannen seg på flere punkter kritisk til flere av kommunens beregninger:

  • Der kommunen hevder at samlede utbetalinger til eier og tre ansatte overstiger det andre uavhengige aktører ville fått i samme stillinger, har kommunen ikke opplyst hvilke beløp som kommunen mener andre aktører ville fått for de samme tjenestene. «Først når det er gjort vil kommunen også ha fastslått at det foreligger brudd på vilkåret i barnehageloven,» skriver Fylkesmannen.
  • Der kommunen mener at lønnskostnadene til de ansatte (utenom daglig leder) er vesentlig lavere enn i tilsvarende kommunal virksomhet, er det ikke tatt konkret stilling til hvilke oppgaver daglig leder utfører i barnehagen.
  • Fylkesmannen peker på at kommunen ikke har begrunnet hvorfor bonusutbetalinger til vaktmester er trukket fra i vurderingen av personalkostnader.
  • Det er uklart om kommunen har tatt hensyn til renholdskostnader i vurderingen av personalkostnadene i barnehagen.
  • Når det gjelder forskjellen i personalkostnader, peker Fylkesmannen dessuten på at det ikke er foretatt en konkret vurdering av hva som gjør at kommunene mener at avvikene er vesentlige.
  • Aurskog-Høland kommune vurderer i sitt vedtak om tilbakebetaling at et rimelig overskudd for en barnehage er 7 prosent. I sitt vedtak har kommunen krevd tilbakebetalt det som overstiger disse prosentene. «Det er ikke rettslig grunnlag for å vurdere hvorvidt årsresultatet i seg selv medfører et brudd på barnehageloven,» skriver Fylkesmannen.

– Riktig vedtak

Advokatene Bjørnar Alterskjær og Ronny Rosenvold i Kluge Advokatfirma AS har representert Epletunet barnehage i denne saken.

Rosenvold mener Fylkesmannen har gjort et riktig vedtak.

– Fylkesmannen påpeker enkelte mangler ved vedtaket fra kommunen, blant annet begrunnelsen. Kommunen har ikke foretatt noen undersøkelse av hva som er markedspris før den har fastslått at barnehagen har betalt mer enn markedspris for enkelte tjenester. Kommunen har også forsøkt å legge til grunn en grense på sju prosent for hva som utgjør et rimelig overskudd. Fylkesmannen er ikke enig i dette, men at det må gjøre vurderinger i hvert enkelt tilfelle, sier Rosenvold og legger til:

– Det er krevende økonomiske vurderinger som kommunen er satt til å gjøre. Men det har store konsekvenser for dem det gjelder. Når man fatter et vedtak om tilbakebetaling av fire millioner kroner fra en privat bedrift, må det være godt begrunnet. Da må man kunne gå ganske langt i å pålegge det offentlige en undersøkelsesplikt.

Behov for avklaringer

Advokaten sier at man fra barnehagens side er man glad for vedtaket fra Fylkesmannen.

– Men vi ser at det har vært en krevende prosess, ikke bare for barnehagen, men også for kommunen. Dette er et juridisk fagområde der det fortsatt er et visst behov for avklaringer, sier Ronny Rosenvold til barnehage.no.

  • Rådmann Siri Hovde i Aurskog-Høland ønsker foreløpig ikke å uttale seg om Fylkesmannens vedtak. – Vi har så langt bare så vidt begynt å se på vedtaket. Det er et omfattende materiale, og må ha tid til å gå grundig gjennom vedtaket før vi kommenterer det ytterligere, sier Hovde til barnehage.no.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS