DEBATT

- Vi som driver private barnehager er avhengig av tilliten vi er gitt når vi forvalter foreldrebetaling og tilskuddsmidler, skriver Bente Seierstad.
- Vi som driver private barnehager er avhengig av tilliten vi er gitt når vi forvalter foreldrebetaling og tilskuddsmidler, skriver Bente Seierstad.

«Det hjelper ikke oss private barnehager hvis Lindboe er upresis om virkeligheten»

– Som daglig leder i en privat barnehage opplever jeg at det er uheldig at Lindboe forsøker å fremstille sektoren som mer kontrollert og underlagt tilsyn enn den faktisk er, skriver artikkelforfatteren.

Publisert

Etter flere oppslag om misbruk med offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager, har direktør i Private Barnehagers Landsforbundet (PBL), Anne Lindboe, forsvart barnehagesektoren ved å påpeke at bransjen «faktisk er ganske strengt regulert».

Spesifikt har Lindboe vist til at revisor skal levere en særattestasjon som bekrefter at barnehagen har brukt penger i tråd med barnehageloven. Som daglig leder i en privat barnehage opplever jeg at det er uheldig at Lindboe forsøker å fremstille sektoren som mer kontrollert og underlagt tilsyn enn den faktisk er.

Svært unyansert

Slik jeg leser Lindboes sine uttalelser forsøker hun å legitimere bransjen, samtidig som hun ikke ønsker økt økonomisk tilsyn. Det gjør hun ved blant annet å påpeke at revisor skal attestere på at barnehagen bruker pengene i tråd med kravene i barnehageloven, i et tilsvar til AP-politikker i Marianne Riis Rasmusen i Asker.

PBL har også på sin egen side, www.enbedrebarnehage.no, trukket frem spesifikt at revisor skal bekrefte at barnehagen bruker pengene i tråd med kravene i barnehageloven og forskrift.

Når Lindboe og PBL i den offentlige debatten forsøker hevde at revisors kontroll er større enn det den er, er dette i beste fall svært unyansert. Jeg vil også tørre å påstå at det er direkte misvisende dersom en forsøker å skyve tilsynsmyndighetenes oppgaver over på revisorstanden.

Revisor reviderer regnskapet, både det offisielle årsregnskapet og BASIL-rapporteringen, som også er et regnskap. I forbindelse med revisjonen, vurderer revisor om det foreligger brudd på lover og forskrifter som har vesentlig effekt på regnskapet, men ikke overholdelse av regelverk generelt. Regnskapene kan være ett av flere grunnlag for å vurdere om barnehagen bruker midler i tråd med lov og forskrift. Men en revisjon av årsregnskapet og BASIL-rapporteringen er ingen fullgod kontroll eller bekreftelse på at pengene brukes i samsvar med lov og forskrift.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har også gitt en uttalelse om revisors rolle spesifikt, i et nyere avsluttet tilsyn. I den rapporten uttaler Fylkesmannen i Oslo og Akershus at revisor sin oppgave er i all hovedsak å undersøke om regnskapstallene er reelle, om det er åpenbart at kostnader ikke er reelle samt om det foreligger vesentlige feil ved regnskapet. Selv om regnskapene er godkjent av revisor, medfører ikke dette at denne har godkjent at barnehagens regnskap er i tråd med kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, slik disse er oppstilt i barnehageloven §14a. En revisor vil ikke direkte undersøke regnskapet sett opp mot kravene som oppstilles i barnehageloven.

Avhengig av tillit

Jeg mener det er viktig at kommunene faktisk leser regnskapene de mottar og vurderer om disse regnskapene tilsier ytterligere oppfølging fra kommunens side. Men gjennom Lindboes utsagn fremstilles det som om sektoren er noe mer kontrollert og underlagt mer tilsyn enn den faktisk er. Det gir et skjevt bilde av virkelighetene.

Vi som driver private barnehager er avhengig av tilliten vi er gitt når vi forvalter foreldrebetaling og tilskuddsmidler. Oppslag om uriktig bruk av barnehagepenger svekker den tilliten. Da hjelper det dessverre ikke hvis Lindboe og PBL ledelsen er upresise i den offentlige debatten. I møte med de utfordringene vi har i sektoren trenger vi helt opplagt at PBL-ledelsen og Lindboe opptrer ryddig og saklig.

Til orientering er mine refleksjoner rundt revisors kontroll opp mot barnehageloven, sikret og sjekket opp med Morten Thuve, partner BDO.

Powered by Labrador CMS