Mona Fagerås (SV) er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og en av forslagstillerne.
Mona Fagerås (SV) er medlem av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og en av forslagstillerne.

SV vil ha profittfrie barnehager – onsdag var det høring på Stortinget

For fjerde gang siden 2017 er det blitt fremmet et representantforslag om profittfri barnehage. Denne gangen er det SV-representanter som har kommet med forslaget.

Publisert

Onsdag ble det gjennomført en digital høring, hvor Manifest tankesmie, Utdanningsforbundet, Læringsverkstedet og PBL fikk fremme sine synspunkter på forslaget.

Og for å ta selve forslaget først. SV-representantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken, Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Freddy Andre Øvstegård har fremmet følgende forslag til vedtak:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer av lovverket for barnehagene slik at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og at disse pengene ikke går til profitt.
  2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av et lovkrav som sikrer ansatte i private barnehager tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsavtale, som ansatte i kommunale barnehager. Dette må være en forutsetning for å få offentlig støtte.
  3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i lovverket som sikrer offentligheten innsyn i regnskap for virksomheter som mottar offentlige overføringer til barnehagedrift.
  4. Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for opptrapping av offentlig og ideelt eierskap og drift av barnehager, for å sikre at barnehagene drives av offentlige eller ideelle aktører.
  5. Stortinget ber regjeringen innføre meldeplikt og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager, og fremme eventuelle forslag om nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.
  6. Stortinget ber regjeringen innføre, eller fremme nødvendige forslag for å innføre, et krav om at når en barnehage selges så må ny eier søke om tilskudd på nytt.
  7. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer av lovverket som sikrer kommunen råderett over fordelingen av antall plasser mellom private og kommunale barnehager, dersom kommunen opplever reduksjon i barnetall.
  8. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan regjeringen skal sikre tilstrekkelig tilsyn av en stadig mer kommersiell barnehagesektor.

Du kan lese hele representantforslaget her (ekstern lenke)

Respekt

Tilbake til høringen. Først ut var PBL, og administrerende direktør Anne Lindboe. Hun pekte på at de har veldig stor respekt for behovet for offentlig kontroll med økonomien i private barnehager.

– Men vi opplever disse forslagene som stadige forsøk på å score politiske poenger ved å fremstille driften av private barnehager som mye mer lønnsomt enn det faktisk er. Jeg kan si at beskrivelsen av den konstruerte virkeligheten til SV og Rødt er en virkelighet som er svært fjern fra den som det store flertallet av våre medlemsbarnehager opplever, sa hun, og viste blant annet til at nærmere fem av ti private barnehager budsjetterer med underskudd inneværende år.

Lindboe pekte videre på konsekvensene av det PBL oppfatter som en underfinansiert bemanningsnorm og store forskjeller i tilskudd mellom kommunene.

– Det truer også livsverkene til private etablerere. Folk som ble invitert inn på gitte premisser da samfunnet vårt hadde et skrikende behov for å opprette mange nye barnehageplasser. Da behovet var så stort at kommunene alene ikke var i nærheten av å være i stand til å dekke det, sa hun.

Lindboe var klar på at representantforslaget ikke løser det hun oppfatter som de grunnleggende problemene i sektoren, og pekte på at sektoren ønsker en god innramming og forutsigbarhet.

Ideell eller kommersiell?

Hans Jacob Sundby og Randi Sundby fra Læringsverkstedet deltok også i høringen. De var klar på at det var viktig at aktører som ikke forholdt seg til regelverket, både i offentlig og privat sektor skal lukes bort. De stilte også spørsmål ved om hva som kan regnes som en ideell barnehage, og hva som er kommersiell.

– Er det selskapsformen? Vi har valgt aksjeselskap på grunn av at det er den mest ryddige og transparente selskapsformen vi har i Norge, sa Hans Jacob Sundby.

Ann Mari Milo Lorentsen er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. Hun var klar på at både private og kommunale barnehager må reguleres, slik at tilbudet til barna blir best mulig.

– Vi støtter derfor forslaget som vil bidra til at offentlig tilskudd og foreldrebetaling blir brukt på barna i barnehagene, sa hun.

Barna først

Lorentsen pekte på det Utdanningsforbundet oppfatter som at eiernes interesser får for stor plass i debatten om regulering, og at barnas beste har for liten plass. Hun pekte også på at barnehageloven må sikre en demokratisk styring av barnehagesektoren.

– Kommunene må få muligheten til å bestemme når og hvor en barnehage skal etableres. De må også ha forkjøpsrett når en barnehage skal selges. Det må innføres ordninger hvor kommunen på en forutsigbar måte kan redusere plasser i private barnehager når det oppstår overkapasitet, sa hun.

Lorentsen var også klar på at kommunene må kunne få stille krav til private barnehager, og pekte blant annet på bemanning utover minstekrav, arealutnyttelse, åpningstider og praktisering av pedagognormen som eksempler.

Stine Hjerpbakk er utreder i Manifest tankesmie. Hun stilte også opp i høringen. Hjerpbakk sa at det haster med en utfasing av kommersielt eierskap i barnehagesektoren.

– Spørsmålet handler ikke om offentlige eller private barnehager, men om man skal tillate at det hentes ut store mengder profitt i stedet for at pengene går til barna. Barnehager skal ikke være butikk. En barnehage som setter bars beste først, er ikke forenelig med kommersielle motiver, mente hun.

Det er ventet at representantforslaget vil bli behandlet i Stortinget 11. november i år.

Du kan se hele høringen her:

Powered by Labrador CMS