Bjørnar Moxnes får ikke støtte av flertallet i utdanningskomiteen på Stortinget.

Bjørnar Moxnes får ikke støtte av flertallet i utdanningskomiteen på Stortinget.

Utdanningskomiteen vender tommelen ned for Moxnes-forslag

Bjørnar Moxnes vil hindre det han omtaler som eiendomsspekulasjon. Et flertall i utdanningskomiteen på Stortinget vender tommelen ned.

Publisert Sist oppdatert

Bjørnar Moxnes (R) kom før jul med et representantforslag om å forhindre det han omtaler som eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren.

Konkret foreslår Moxnes:

1. Stortinget ber regjeringen raskt vurdere om gevinster fra salg av barnehageeiendom kan anses som ulovlig offentlig støtte til en kommersiell eiendomsvirksomhet, snarere enn støtte til en ikke-økonomisk barnehagevirksomhet. Videre ber Stortinget regjeringen avklare hvordan eventuell ulovlig statsstøtte kan kreves tilbakeført, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om at den offentlige finansieringen av private barnehager faller bort ved salg eller etter en viss tidsperiode.

Som barnehage.no tidligere har skrevet, har både Læringsverkstedet og PBL (Private barnehagers landsforbund) tatt til motmæle mot representantforslaget.

Nå vender et flertall bestående av Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti tommelen ned for forslaget. Mens Sosialistisk venstreparti og Arbeiderpartiets representanter går inn for Moxnes’ forslag.

Du kan lese hele innstillingen til komiteen her. (Ekstern lenke)

– Ikke offentlig støtte

Komiteen viser blant annet til at EØS-reglene om offentlig støtte ikke gjelder hvis støtten gis til såkalt ikke-økonomisk aktivitet. De viser videre til at EFTA-domstolen og ESA har slått fast at barnehagevirksomhet ikke anses som økonomisk aktivitet. Dermed vil en eventuell økonomisk fordel fra offentlige midler som kommer barnehagevirksomheten til gode, ikke anses som offentlig støtte etter EØS-retten, uavhengig av hvilken form støtten har.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkepartis medlemmer viser videre til at norske kommuner i utgangspunktet står fritt til å overdra kommunal eiendom vederlagsfritt til barnehagevirksomhet drevet av private aktører, uten hinder av støtteregelverket. En eventuell gevinst ved senere salg av eiendommen vil heller ikke utgjøre støtte, såfremt den kommer barnehagevirksomheten, eller annen ikke-økonomisk aktivitet til gode.

De mener videre at det er lite hensiktsmessig å forskuttere høringen som gjennomføres i kjølvannet av Velferdstjenesteutvalgets rapport.

Deler bekymring

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti uttrykker på sin side at de deler Moxnes’ bekymringer knyttet til det de mener er kommersielle eiere i barnehagesektoren skal ha tatt ut store verdier fra barnehagene.

– Å forvalte fellesskapets penger er et stort ansvar, og disse medlemmer er bekymret over den økende kommersialiseringen av barnehagesektoren, som svekker mangfoldet og kan utfordre tilliten til at fellesskapets penger blir brukt i tråd med formålet, uttaler Ap og SV i innstillingen. De er klar på at det er nødvendig med et lovverk som sikrer at offentlige tilskudd til barnehagedrift skal gå til dette, og ikke til utbytte til private.

Behov for å stramme inn

Senterpartiet på sin side er klar på at de deler forslagsstillers bekymring for at oppkjøp av barnehager er gjenstand for økonomisk spekulasjon, og mener at det er behov for å stramme inn regelverket.

Samtidig peker de på at kommunene allerede i dag har anledning til å klausulere i salgsavtalen både forkjøpsrett, rett til tilbakekjøp og en tilbakeføring av verdier til kommunen ved gevinstrealisering for de private eierne i forbindelse med videresalg av barnehagen.

De viser videre til Senterpartiets mål om å forhindre at kommersielle selskaper tar ut uakseptable gevinster fra barnehagedriften og bedriver eiendomsspekulasjon, og ønsker derfor et strengere regelverk.

De mener imidlertid at det er behov for å vurdere ulike reguleringer i en helhet, derfor støtter ikke de Moxnes’ forslag men vil isteden avvente høringen om Velferdstjenesteutvalgets innstilling, som blant annet omhandler de forhold og forslag til regulering som forslagsstiller fremmer i representantforslaget.

Saken er ventet å få sin endelige avgjørelse i Stortinget 9. mars.

Powered by Labrador CMS