Bjørnar Moxnes (R) har fremmet et representantforslag om å forhindre eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren.
Bjørnar Moxnes (R) har fremmet et representantforslag om å forhindre eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren.

Læringsverkstedet og PBL går mot Moxnes-forslag

Bjørnar Moxnes vil hindre det han omtaler som eiendomsspekulasjon. Nå behandles saken i Stortinget.

Publisert Sist oppdatert

Bjørnar Moxnes (R) kom før jul med et representantforslag om å forhindre det han omtaler som eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren.

Konkret foreslår Moxnes:

1. Stortinget ber regjeringen raskt vurdere om gevinster fra salg av barnehageeiendom kan anses som ulovlig offentlig støtte til en kommersiell eiendomsvirksomhet, snarere enn støtte til en ikke-økonomisk barnehagevirksomhet. Videre ber Stortinget regjeringen avklare hvordan eventuell ulovlig statsstøtte kan kreves tilbakeført, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om at den offentlige finansieringen av private barnehager faller bort ved salg eller etter en viss tidsperiode.

Du kan lese hele forslaget her (Ekstern lenke)

I komiteen

Saken behandles for øyeblikket i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og i forbindelse med behandlingen har det kommet to skriftlige innspill. Ett fra Læringsverkstedet og ett fra PBL (Private barnehagers landsforbund)

Ikke uventet er begge kritisk til representantens forslag.

– PBL er opptatt av at eventuelle endringer i rammebetingelser og regelverk i barnehagesektoren skal kunne bidra til å styrke kvaliteten på tilbudet til barna, opprettholde det store mangfoldet av ulike tilbud, ivareta valgfriheten for familiene, bidra til åpenhet og fortsatt høy tillit til aktørene og også sikre minst like effektiv bruk av samfunnets ressurser. Vi kan ikke se at de aktuelle forslagene vil bidra til dette, skriver PBL i sitt svar.

PBL viser blant annet til at gode barnehager forutsetter gode barnehagebygg, og at verdistigning på eiendom ikke er unikt for barnehagesektoren.

– I tillegg er det en forutsetning at private barnehager finansieres slik at de er i stand til å drive både forvaltning og utvikling av bygningsmassen, helst uten å generere slike «etterslep» man ofte ser i kommunal sektor.

– I bakgrunnen for forslagene skriver forslagsstiller at «eiendommer utgjør store verdier for de kommersielle barnehageselskapene». Eiendommer utgjør store verdier i mange sektorer og næringer etter de siste tiårenes prisutvikling, så også i barnehagesektoren. Både stat, kommuner, fylkeskommuner og private har nytt godt av prisstigningen innenfor eiendom, det er altså ikke et fenomen som er spesielt for barnehagesektoren og barnehageselskaper.

De verdiene som bygges er ikke forbeholdt kommersielle barnehager, men gjelder alle typer barnehager og store som små aktører, skriver PBL.

Billige tomter

I forslaget sitt skriver Moxnes:

– De kommersielle selskapene har tatt ut store summer fra barnehagesektoren gjennom spekulasjon med barnehageeiendommer. De siste årene har barnehageeiendommer bygd på billige kommunale tomter blitt solgt, blant annet til internasjonale fond, for milliarder av kroner.

Læringsverkstedet tar opp påstanden i sitt svar.

– Tilsvarende påstander er også fremmet av andre, men det har aldri blitt fremlagt noen dokumentasjon for disse påstandene, skriver Læringsverkstedet i sitt innspill.

De viser at til at de er kjent med at enkelte kommuner i noen sammenhenger på 90- og tidlig 2000-tallet har valgt å benytte tomtepris som et incentiv til å sikre oppbygging av barnehagekapasitet.

– På dette tidspunktet var det svært få aktører som ønsket å kjøpe tomt og bygge et nytt barnehagebygg. Etterspørselen etter den typen tomter, med en byggeklausul, var således lav og markedsverdien tilsvarende lav. Enkelte kommuner var fremsynte og forsto samfunnets behov for barnehage til alle. De stimulerte manglende etterspørsel ved å sette tomteprisen lavt, og i noen få tilfeller også til null. Basert på vår erfaring er omfanget av denne typen tomter begrenset, skriver de videre, og fortsetter:

– Læringsverkstedet har i 2020 overdratt 138 barnehageeiendommer gjennom salg med tilbakeleie. Samtlige av disse tomtene er anskaffet av Læringsverkstedet gjennom kjøp på ordinært vis. Enten gjennom kjøp av tomt eller gjennom kjøp av selskap hvor barnehageeiendom inngår.

Heller ikke PBL kjenner seg igjen.

– Det kan virke som det i stort omfang er realisert store verdier basert på «billige» kommunale tomter. Dette er en påstand som ikke er dokumentert. At det finnes tilfeller hvor tomter er gitt bort gratis er korrekt, men at det har forekommet i stor stil er ikke PBLs erfaring.

– Om kjøper er personer, selskaper, fond eller andre innretninger må være underordnet. Poenget er at barnehagebyggene holdes i god stand, og at de legger til rette for god barnehagedrift. Det er vanskelig for PBL å se at det i seg selv er problematisk at oppkjøper er et utenlandsk fond. Slike fond kan att på til være kapitalisert med penger fra for eksempel Statens Pensjonsfond utland. At de, relativt få, aktørene som så langt har gjort store eiendomstransaksjoner har benyttet seg av gjeldende regler gitt av Stortinget, er verken oppsiktsvekkende eller uønsket.

Som nevnt, behandles saken nå i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. De må ha avgitt sitt svar senest 23. februar i år.

Powered by Labrador CMS