Stange kommune skal spare penger på oppvekst - uten å endre skolestrukturen.
Stange kommune skal spare penger på oppvekst - uten å endre skolestrukturen.

Vil barbere barnehagebudsjettet med 4,7 millioner kroner

Stange kommune skal spare over ti millioner kroner på oppvekst. Nå får politikerne presentert planen.

Publisert

Det kommer fram i en sak i Stangeavisa (krever abonnement), som har tatt for seg kommunedirektørens konsekvensutredning av hvordan 10,8 millioner kroner kan kuttes i driften av skolene og barnehagene, uten at skolestrukturen endres. Det er tøffe tiltak som nå kommer på politikernes bord.

– Siden vi av politikerne i februar fikk i oppdrag å kutte i kostnadene, innenfor eksisterende skole- og barnehagestruktur, har vi nå gjort et stort og grundig arbeid. Nå legger vi fram for politikerne en konsekvensutredning der vi har funnet fram til et kutt på 10.8 millioner kroner, innleder kommunedirektør Kaija Eide Drønen ifølge avisen.

I prosessen er det gjennomført arbeidsmøter med barnehagestyrene, ungdomsrådet, skoleledere, SFO-ledere, tillitsvalgte i Fagforbundet og kommunalt foreldreutvalg. Utredningen står på sakskartet til formannskapet 5. oktober.

Vurderer lenger feriestenging

Det er ti kommunale og ni private barnehager i kommunen. Oppvekstsjef Denis Aggrey sier dette om besparelsene på barnehagesiden:

– Vi har hatt overkapasitet av barnehageplasser og opplever en nedgang av antall barn i enkelte barnehager. Her kan vi få til en kostnadsreduksjon i forhold til de handlingsrom som ligger i overkapasitet de kommende årene. Ved å flytte på ressurser og kutte, kan kommunen spare 4,7 millioner kroner.

Ifølge konsekvensutredningen finner kommuneadministrasjonen lite å hente i ressursbruk på bemanning ut over reduksjon på en styrerstilling. Åpningstiden er også vurdert endret, men:

Ettersom åpningstiden er lenger enn arbeidstiden vil det si at bemanningsnormen ikke er dekket til enhver tid i løpet av dagen. Det betyr at det ikke er mulig å redusere ressursbruk ved å redusere åpningstid.

Ved å redusere åpningstid kan konsekvensen bli at flere innbyggere velger å søke barnehageplass i de private barnehagene, da Stange kommune ikke kan regulere deres åpningstid, noe som kan kan bety færre barn i kommunale barnehager og flere i private. Dette vil føre til reduserte inntekter. Samtidig vil tilskuddet til private barnehagene opprettholdes dersom de har fulle barnegrupper.

Dermed er ikke dette tatt inn som et alternativ. Det er derimot endring i feriestengingen gjort:

De kommunale barnehagene i Stange har i dag stengt to uker i juli. I tillegg har barnehagene stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger de kommunale barnehagene kl 12.00. De private barnehagene i Stange har ulike ordninger i ferier. En barnehage har stengt hele juli, en barnehage har stengt en uke, mens øvrige barnehager har stengt to uker. I jul og påske har alle de private barnehagene samme rutiner som de kommunale.

I de kommunale barnehagene benyttes noe ferievikar i løpet av året, i første rekke når ansatte tar ut ferie utenom hovedferie. Det er derfor krevende å si noe om mulig redusert ressursbruk ved eventuelt ytterligere feriestenging. Det er likevel trolig at man vil kunne redusere noe ressursbruk i forbindelse med bruk av ferievikar dersom barnehagene stenger tre eller fire uker i juli, mot dagens to uker.

Det er grunn til å anta at praktisering av feriestenging kan ha betydning for valg av barnehage. Dersom kommunale barnehager er mindre fleksible enn de private, vil det kunne få som konsekvens at innbyggere vil foretrekke barnehager med størst fleksibilitet. Dette vil føre til reduserte inntekter. Samtidig vil tilskuddet til private barnehagene opprettholdes dersom de har fulle barnegrupper, står det i planen, som har et forslag om å øke feriestenging fra to til fire uker i juli.

Det er også gjort en vurdering av å endre opptaksreglene slik at Stange kommune kun gir tilbud om barnehageplass til barn med barnehagerett. Men det er heller ikke vurdert som heldig verken sammenstilt med de private barnehagene, når det kommer til å være en attraktiv kommune for småbarnsforeldre eller i ivaretakelsen av de ansatte.

Overkapasitet

Dermed skal besparelsene tas ved å redusere bemanningen i de barnehagene som vil ha overkapasitet:

Basert på erfaringer fra de siste to år (...) vil Stange kommune ha noe overkapasitet på barnehageplasser de kommende årene. Dette har som konsekvens at kommunen vil kunne redusere rammen til virksomhet for barnehager med bakgrunn i lavere bemanning i de kommunale barnehagene. Tilskudd til private barnehager vil også reduseres noe. På bakgrunn av redusert barnetall i enkelte barnehager kan det i tillegg være behov for å vurdere ressurser til veiledningskompetanse i det samlede laget rundt barna i virksomhet for barnehager. I foreløpige prognoser for 2.tertial 2022 ligger virksomhet for barnehager an til et mindreforbruk på om lag 6 millioner kroner, står det i konsekvensutredningen.

Powered by Labrador CMS