Debatterte barnehageøkonomien: Fra venstre Mathilde Tybring-Gjedde (H), Guri Melby (V), Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Mona Fagerås (SV).
Debatterte barnehageøkonomien: Fra venstre Mathilde Tybring-Gjedde (H), Guri Melby (V), Marit Knutsdatter Strand (Sp) og Mona Fagerås (SV).

– Derfor ser vi en potensiell barnehagedød i 2020

Private barnehager - er de egentlig ønsket? Det var inngangen da PBL inviterte til politisk seminar om nye reguleringer for private barnehager.

Publisert

I forbindelse med regjeringens forslag til endringer i barnehageloven, som ble sendt på høring 26. april, er det nå knyttet stor spenning til det endelige lovforslaget. Det er bebudet tidlig i 2020. 

I høringsutkastet er det flere elementer både PBL og andre barnehageaktører frykter vil stramme inn allerede knappe rammevilkår for sektoren. At bemanningsnormen ikke er finansiert, er noe mange barnehager merker effekten av nå - noe blant annet en fersk undersøkelse gjort i de enkeltstående barnehagene i PBL viser. Der kommer det fram at tre av ti blant de minste, enkeltstående barnehagene ikke mener de har grunnlag for videre drift. Ytterligere en av fire er usikre på om de har mulighet til å drive videre. 

Flere av forslagene til endringer er blitt godt tatt i mot av sektoren. Andre er det mer strid om. Forslaget om å kutte i pensjonstilskuddet er et av temaene som har vakt størst engasjement. 

Men hvordan er det egentlig å drive privat barnehage? 

Blant de som forklarte politikerne og de andre tilhørerne litt om virkeligheten med å drive barnehage i dag, var Hege Skjei, gründer, eier, styrer og pedagogisk leder på småbarnsavdelinga i Bukkspranget gårds- og naturbarnehage i Stjørdal. Barnehage.no har tidligere skrevet om barnehagen, som ligger i en kommune der tilskuddsnivået er lavere enn gjennomsnittet. I 2020 økes satsen for driftstilskudd i Stjørdal kommune med bare rundt 1,5 prosent fra i fjor - og ligger under gjennomsnittet for både små og store barn.

– Satsene er satt så lavt at det skader de private barnehagene. Skadevirkningene er så alvorlig at min barnehage må muligens legges ned. Andre må ta opp lån, og samtlige private barnehager går med underskudd. Dette er konsekvenser av forhold vi ikke kunne forutsett eller unngått, sa hun fra podiet, og påpekte at regjering og storting bestemmer både inntektene og utgiftene til de private barnehagene. 

Et bilde som økonomi- og statistikkanalytiker Bjørn Kato Winther i PBL viste ikke slår positivt ut for de private barnehagene: I inneværende barnehageår viser det seg at fire av ti kommuner har en økning i tilskuddsnivået som er lavere enn den anslåtte lønns- og prisveksten. 

Hege Skjei er gründer, eier, styrer og pedagogisk leder på småbarnsavdelinga i Bukkspranget gårds- og naturbarnehage i Stjørdal.
Hege Skjei er gründer, eier, styrer og pedagogisk leder på småbarnsavdelinga i Bukkspranget gårds- og naturbarnehage i Stjørdal.

Mens Hans Jacob Sundby i Læringsverkstedet pekte på at om regjeringens forslag om å kutte pensjonstilskuddet til ni prosent, vil medføre at samtlige barnehager i Læringsverkstedet-kjeden vil drive med røde tall i framtida. Allerede i år er den økonomiske situasjonen under press, med en økning i tilskuddssatser på 3 prosent, satt opp mot en lønnsvekst på fire prosent.

Også Harald Berge Breistein fra NLM-barnehagene skisserte et dystert bilde av den økonomiske situasjonen - som også er omtalt i barnehage.no tidligere.

– Kjenner oss igjen

Blant dem som satt i salen under seminaret var direktør i Norlandia Barnehagene, Kristin Voldsnes.

– Norlandia står i de samme utfordringene som privat sektor for øvrig og kjenner seg igjen de tallene som ble presentert under det politiske seminaret, sier hun.

Kristin Voldsnes fra Norlandia Barnehagene var blant tilhørerne under det politiske seminaret i regi av PBL i dag.
Kristin Voldsnes fra Norlandia Barnehagene var blant tilhørerne under det politiske seminaret i regi av PBL i dag.

– Rammebetingelsene er like for en privat enkeltstående barnehage og en barnehage som tilhører en kjede. Det er de samme forventningene og kravene som stilles og finansieringen er lik. Det er ikke slik at barnehager som tilhører en kjede automatisk er skånet for å bli nedlagt med de foreslåtte regelendringene, sier Voldsnes, og viser til lovforslaget om nye reguleringer for private barnehager som regjeringen har varslet skal komme i 2020.

– Et foreslått kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager vil gå hardt utover barnehagenes økonomi, sier Voldsnes.

Hun er glad for at regjeringen har utsatt lovforslaget for å utrede noen spørsmål grundigere.

– Det var nødvendig å trykke på pauseknappen. Så håper jeg at regjeringen er lydhøre overfor sektoren, sier Voldsnes. Og legger til:

– Men jeg er veldig bekymret for sektoren uavhengig av om regjeringen går inn for å kutte i pensjonstilskuddet. Økonomien i barnehagesektoren er allerede tatt bort ved at man har innført bemanningsnormen uten at den er finansiert.

– Potensiell barnehagedød 

Fire representanter fra Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget inntok også podiet på seminaret for å dele sine tanker om den økonomiske situasjonen i sektoren: Mona Fagerås (SV) påpekte at mange av utfordringene som ble diskutert under seminaret, bunner i at regjeringen ikke har vært villige til å finansiere bemanningsnormen hundre prosent. 

Mens Marit Knutsdatter Strand (Sp) påpekte at regjeringen har vært for lite lydhøre for sektoren:

– Jeg tenker at regjeringen åpenbart er opptatt av å gjøre noe med elefanten i rommet: At det er spekulasjoner innenfor barnehagesektoren, at det er folk som kjøper opp barnehager, og at profitt har blitt et problem. Men så er spørsmålet; treffer man det problemet med de tiltakene regjeringen har lagt frem? Det er der jeg mener debatten sporer av. Regjeringen er veldig opptatt av å fremme tiltak, men har her helt glemt å prate med sektoren selv og involvere dem, sa Strand, og påpekte at regjeringen arbeider med et for tynt kunnskapsgrunnlag, og foreslår sterke virkemidler uten at man vet at det treffer.

– Det bekymrer meg, og det er nettopp derfor vi ser en potensiell barnehagedød i 2020.

Ble utfordret

Samtidig ble Guri Melby og Mathilde Tybring-Gjedde, som representerer regjeringspartiene Venstre og Høyre, utfordret av ordstyrer Trude Teige på regjeringens arbeid med forslag til nye reguleringer for private barnehager.

Mathilde Tybring-Gjedde og Guri Melby, som representerer regjeringspartiene Høyre og Venstre, ble utfordret av ordstyrer Trude Teige på regjeringens arbeid med forslag til nye reguleringer for private barnehager.
Mathilde Tybring-Gjedde og Guri Melby, som representerer regjeringspartiene Høyre og Venstre, ble utfordret av ordstyrer Trude Teige på regjeringens arbeid med forslag til nye reguleringer for private barnehager.

– Det er en grunn til at disse sakene har blitt satt på vent. Det er blant annet basert på den grundige jobben PBL har gjort med å utfordre tallgrunnlaget og at man derfor ser behov for å gjøre nye vurderinger og ta nye runder i Kunnskapsdepartementet. Dette for å være sikker på at vi tar de grepene som er fornuftige og som ikke får den konsekvensen at barnehager som vi ønsker oss, må legge ned, sa Guri Melby fra scenen.

Fredag i forrige uke overtok venstreleder Trine Skei Grande kunnskapsministerstolen fra Jan Tore Sanner.

– Er skiftet av statsråd en anledning til å tenke ekstra grundig over forslagene og til å i større grad gå inn og vurdere hele finansieringsordningen? spurte Teige.

– Vi må la Trine Skei Grande få mer enn tre dager i stolen før hun konkluderer på hva slags ordning vi skal gå inn for. Men både hun og Jan Tore Sanner mente at det var riktig tidspunkt å trykke på pauseknappen nå, og at man er nødt til å se grundig på dette. Våre partier er veldig opptatt av at vi ønsker de private barnehagene. Vi ønsker et mangfold i barnehagesektoren, samtidig har det vært noen utviklingstrekk som vi ønsker å bremse, for eksempel at vi ikke ønsker å miste de små barnehagene. Da må vi se på systemet vårt for den utviklingen har vært der over mange år, sa Melby.

– Utsatt etter innvendinger

– Innvendingen fra bransjen har vært at det ikke har blitt gjort en helhetlig vurdering av finansieringen av sektoren. Har man i stor nok grad sett det store bildet? spurte Teige.

– Det er også akkurat det vi gjør. Forslaget ble sendt på høring i våres. Den opprinnelige planen var at et nytt lovforslag skulle legges frem for Stortinget i løpet av høsten, men på grunn av de innvendingene som har kommet ble det utsatt. Vi har også vært veldig tydelige på at det er veldig risikabelt å gjøre endringer på én del av tilskuddet uten å se det i sammenheng med det andre.

På spørsmål fra ordstyreren om hva som skjer videre med lovforslaget svarte Melby:

– Foreløpig er status at vi ikke vet helt hva som skjer med disse forslagene, men vi har vært tydelige på at det som har med pensjonstilskudd, og forslaget om at barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt, blir sendt tilbake for nye vurderinger fordi det ble veldig tydelig i høringsrunden at det har noen negative konsekvenser som vi ikke ønsker oss. Nå lytter vi til sektoren.

Ser lysning

– Satsene er satt så lavt at det skader de private barnehagene. Skadevirkningene er så alvorlig at min barnehage må muligens legges ned, sier Hege Skjei i Bukkspranget gårds- og naturbarnehage.
– Satsene er satt så lavt at det skader de private barnehagene. Skadevirkningene er så alvorlig at min barnehage må muligens legges ned, sier Hege Skjei i Bukkspranget gårds- og naturbarnehage.

Etter at hun hadde hørt politikerne debattere utfordringene til de private barnehagene, er ikke Hege Skjei mindre skeptisk til hva framtida kommer til å føre med seg. Men:

– Det jeg sitter igjen med etter seminaret i dag, er et inntrykk av at de som er på regjeringsnivå skylder på kommunene, og kommunene skylder på regjeringen. 

– Har du troa på at det kan bli en positiv endring med ny kunnskapsminister? 

– Det gir oss jo et håp, sier Skjei, og sier dette om status for Bukkspranget akkurat nå:  

– Vi har sendt søknad om dispensasjon for bemanningsnorm. Samtidig ser jeg i lokalmediene at det blir en sak i kommunestyret nå på torsdag. Forøvrig har vi en dialog med oppvekstetaten. Alt henger i lufta ennå, men vi håper jo, sier hun. 

Powered by Labrador CMS