De kommunale barnehagene i Oslo har over flere tiår fått for lite midler til vedlikehold. Illustrasjonsfoto: Getty Images
De kommunale barnehagene i Oslo har over flere tiår fått for lite midler til vedlikehold. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Milliard-etterslep i kommunale barnehager i Oslo

Kommunale barnehager i Oslo har et vedlikeholds- og oppgraderingsetterslep på nærmere 2,5 milliarder kroner.

Publisert

- Fokuset de siste 10-15 årene i Oslo har vært på å øke barnehagekapasiteten, og den har økt formidabelt. Vedlikehold av eksisterende bygningsmasse ble derfor nedprioritert, sier fagsjef Jon Stranger i Bestillerenhet for barnehager i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Det er særlig i barnehager bygget før 2004 at vedlikeholdet har vært begrenset til det aller mest akutte.

2,5 milliarder

I forbindelse med en klagesak mellom PBL (Private barnehagers landsforbund) og Oslo kommune om tilskuddssatser, kommer det fram at kommunen har en lang vei å gå før bygningsmassen som huser barnehagene i hovedstaden holder den standarden som man kan forvente.

«Oslo kommune har i mange år ikke satt av tilstrekkelig med midler til vedlikehold av de kommunale barnehagebyggene. Dette viser seg gjennom at det ved utgangen av 2017 var et samlet vedlikeholds- og oppgraderingsetterslep på nær 2,5 milliarder i de kommunale barnehagene», skriver kommunaldirektør Bente Fagerli og seksjonssjef Hege Sevatdal ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Prioritert nye barnehager

Overfor barnehage.no forklarer fagsjef Jon Stranger at hovedprioriteringene i Oslo de senere år har vært bygging av nye barnehager, rehabilitering av eldre barnehager, samt å forhindre at nytt etterslep oppstår på barnehager bygget etter 2004.

- For eldre barnehager har førsteprioriteten vært akutte forhold som gjelder helse, miljø, sikkerhet og brannvern, sier Stranger.

Han sier at det de siste årene er blitt bevilget mer penger til rehabilitering og vedlikehold og at dette har redusert etterslepet.

- Med tilsvarende eller økte bevilgninger de neste år vil det være mulig i enda større grad å prioritere de eldre byggene som man tidligere ikke har hatt anledning til å vedlikeholde i særlig grad. Men dette er selvsagt et budsjettspørsmål som vil bli gjenstand for en ny vurdering i budsjettprosessene fremover, sier Jon Stranger.

- Hvordan vil du generelt vurdere tilstanden i de kommunale barnehagebygningene i Oslo?

Den generelle tilstanden er god. Det er trivelig i barnehagene våre. Men det er ikke til å komme unna at det er et visst vedlikeholds- og moderniseringsetterslep i de kommunale barnehagene, og det kan være til dels store forskjeller på barnehager som er bygget i løpet av de siste 10-12 årene og de som ble bygget på begynnelsen av 80-tallet, sier Jon Stranger.

Får ikke uttale seg

Barnehage.no har denne uka gjort en rekke forsøk på å få barnehagestyrere i Oslo til å snakke om hvordan vedlikeholds- og oppgraderingsetterslepet arter seg i hverdagen i en typisk barnehage av litt eldre årgang.

Flere har gitt uttrykk for at de gjerne uttaler seg, men kan ikke gjøre det uten å avklare med enhetsleder og eventuelt bydelsdirektør først. Kontakt den veien har så langt ikke ført fram.

"Vi henviser videre til Omsorgsbygg. Det de som har ansvaret for vedlikeholdet i Oslo kommunes barnehager og kan gi informasjon om tilstanden på bygninger, etterslep med mer," skriver en enhetsleder i en e-post til barnehage.no.

Går ut over private også

Mangel på vedlikehold i kommunale barnehager har også innvirkning på økonomien til private barnehager. Ettersom løpende vedlikehold er en del av driftskostnadene, og private barnehager får sine tilskudd basert på driftskostnadene i de kommunale barnehagene, vil hver krone brukt på løpende vedlikehold i de kommunale barnehagene også utløse tilskudd til de private.

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL gir uttrykk for at private barnehager i Oslo ville ha hatt bedre rammer til å ansette flere barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter – og gi barna et generelt bedre tilbud - dersom kommunen hadde brukt mer penger på vedlikehold.

- Oslo kommune har i alle går gått med milliardoverskudd. Hvis vi fordeler etterslepet på ti år, utgjør det ikke mer enn 250 millioner kroner i året. Det forteller meg at dette ikke handler om en økonomisk nødvendighet, men om at Oslo kommune har et ønske om å spare penger både på kommunale og private barnehager.

- Opplever du at Oslo er verre enn andre kommuner på dette området?

- Det har jeg ikke grunnlag for å si. Men i Oslo har det betydning for så veldig mange, sier Arild M. Olsen.

Investering utløser ikke tilskudd

Ifølge Jon Stranger i Oslo kommune har private barnehager så langt merket lite til den økte satsingen på kommunale barnehagebygg i hovedstaden.

Mens løpende vedlikehold utløser tilskudd til private barnehager, vil investeringer (rehabilitering) ikke gjøre det.

- De senere årenes økte satsing på rehabilitering av eldre kommunale barnehager og begynnelsen på innhentingen av deler av vedlikeholdsetterslepet har derfor ikke kommet de private barnehagene til gode. Dette vil først skje når Oslo kommune begynner å bruke mer midler over driftsbudsjettet for å drive «mindre» vedlikehold av barnehagene sine, sier Jon Stranger.

Han legger til at dette er en pågående prosess som det vil ta noe tid før de private barnehagene vil merke noe til. Særlig ettersom tilskuddene til private barnehager baserer seg på to år gamle kommunale regnskap.

- KOSTRA-tallene for 2017 indikerer imidlertid at denne effekten alt kan begynne å merkes på tilskuddssatsene til de private barnehagene fra 2019, sier Jon Stranger.

- Er det at løpende vedlikehold av kommunale barnehager også utløser tilskudd til private barnehager noe av vurderingen som gjøres når kommunen tar stilling til bruk av penger på vedlikehold?

- Vedlikeholdsetterslepet i Oslo kommune har blitt akkumulert over lang tid og startet lenge før dagens regelverk for tilskudd trådte i kraft. Etterslepet fikk vokse seg så stort grunnet manglende vilje til å prioritere bygningstilstanden i barnehagesektoren generelt, og ikke i de private barnehagene spesielt. Fokuset de siste 10-15 årene i Oslo har vært på å øke barnehagekapasiteten, og den har økt formidabelt, og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse ble derfor nedprioritert, svarer fagsjefen.

Powered by Labrador CMS