To av tre styrere mener at deres ansatte har den kompetansen de trenger til å forebygge, stoppe og følge opp mobbing og andre krenkelser.
To av tre styrere mener at deres ansatte har den kompetansen de trenger til å forebygge, stoppe og følge opp mobbing og andre krenkelser.

Rapport: Barnehagestyrere gir en betraktelig mer positiv vurdering av de ansattes kompetanse til å forebygge mobbing enn tidligere

Sammenlignet med 2017 har barnehagestyrere gitt en betraktelig mer positiv vurdering av de ansattes kompetanse til å forebygge, stoppe og følge opp mobbing og andre krenkelser. Det viser resultatene fra Utdanningsdirektoratets undersøkelse.

Publisert

Som barnehage.no tidligere har skrevet, har Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomført Utdanningsdirektoratets spørreunder til barnehagesektoren. Spørringen gir informasjon som brukes i oppfølging av viktige satsingsområder.

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å lede arbeidsgruppen Partnerskap mot mobbing, og i undersøkelsen har det blitt stilt en rekke spørsmål knyttet til nettopp dette temaet.

Spørsmålene er ble denne rettet til barnehagestyrere og barnehageeiere.

Stor økning

Barnehagestyrerne ble bedt om å vurdere ulike påstander som gjaldt barnehagens arbeid med å forebygge, stoppe og følge opp mobbing og andre krenkelser. Resultatene av undersøkelsen viser at andelen styrere som mener at de ansattes kompetanse i stor og svært stor grad var tilstrekkelig økte betraktelig fra 2017 til 2019. Fra  19 prosent i 2017 til 67 prosent i 2019. Det ble ikke funnet noen variasjoner mellom kommunale og private barnehager.

– Sammenlignet med 2017 har styrerne gitt betraktelig mer positive vurdering av de ansattes kompetanse til å forebygge, stoppe og følge opp mobbing og andre krenkelser. I 2019 mener to av tre styrere at deres ansatte har denne kompetansen i enten stor eller svært stor grad, noe som er en økning på 50 prosent siden 2017, heter det i rapporten.

Også barnehageeierne fikk samme spørsmål.

 Årets spørring viser at én av ti barnehageeierne mener de ansatte i svært stor grad har tilstrekkelig kompetanse på psykososialt barnehagemiljø, seks av ti mener i stor grad at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse, mens tre av ti mener at de ansatte i noen grad innehar denne kompetansen, heter det i rapporten.

Rapporten slår videre fast at 75 prosent av de private mot 60 prosent av de kommunale eierne vurderer at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse i stor eller svært stor grad.

Skille mellom offentlig og privat

Undersøkelsen viste videre at 68 prosent av barnehagestyrerne opplevde at barnehagen i stor eller svært stor grad hadde rutiner for å oppdage, forebygg og stoppe mobbing i 2017. Her økte andelen til 78 prosent i 2019. Undersøkelsen viste også at det her var forskjell mellom svarene fra styrerne i private barnehager kontra de kommunale. 81 prosent av styrerne i private barnehager svarte at de i stor eller svært stor grad hadde rutinene på plass, mens 74 prosent av syrerne i de kommunale barnehagene svarte det samme.

Også svarene fra barnehageeierne viste en forskjell mellom de kommunale og private barnehagene.

Fakta

Spørsmål til Barnehage-Norge 2019 er resultatene fra en årlig undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet til barnehagesektoren.

Temaene i årets undersøkelse er: Bemanningsnormen og pedagognormen, kompetanse og samarbeid om barnehage- og skolemiljø, kompetansetilbudene Inkluderende barnehage- og skolemiljø, beredskap og forebygging av alvorlige hendelser, språk, overgang barnehage-skole, sosiale medier, kartlegging av foreldrestøtte og til sist barnehagestyrer.

– Mens hele 86 prosent av de private eierne oppgir at de ansatte i stor grad eller svært stor grad har rutiner for dette arbeidet, mener kun 60 prosent av de kommunale eierne det samme, skriver Trøndelag Forskning og Utvikling.

Powered by Labrador CMS