DEBATT

«For å sikre lik kvalitet for alle barn, uavhengig av hvilken barnehage barna går i, innebærer det først og fremst å skape en tydelig definert, omforent forståelse, for hva god kvalitet er», skriver artikkelforfatteren.
«For å sikre lik kvalitet for alle barn, uavhengig av hvilken barnehage barna går i, innebærer det først og fremst å skape en tydelig definert, omforent forståelse, for hva god kvalitet er», skriver artikkelforfatteren.

«Kvalitet skal kunne oppleves og føles»

«Barnehagene og akademia har de siste årene satt større fokus på kvalitet i barnehagen. Men det er det vanskelig å se når vi ser den politiske debatten om private barnehager. Barna fortjener bedre. Barna fortjener at kvalitet blir det sentrale i barnehagedebatten», skriver Ina Eian i Læringsverkstedet.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Forskningsprosjektet GoBaN sier noe om at begrepet kvalitet i barnehagen er komplekst og sammensatt. Forskningen viser at det er varierende kvalitet på barnehagetilbudet i Norge.

For å sikre lik kvalitet for alle barn, uavhengig av hvilken barnehage barna går i, innebærer det først og fremst å skape en tydelig definert, omforent forståelse, for hva god kvalitet er. Spesielt må prosesskvaliteten løftes frem og tydeliggjøres. Med prosesskvalitet menes kvaliteten på det som foregår i barnehagen; kvaliteten i samspill, aktiviteter og relasjoner.

Til det beste for barna

Hensikten med Rammeplanen for barnehager (2017) er å løfte kvaliteten i barnehagene. Rammeplanen 2017 er derfor tydeligere på ansvar og oppgaver, enn den forrige rammeplanen.

Kvalitetsarbeidet i barnehagene må bygge på rammeplanens føringer for å sikre at rammeplanenes intensjoner bidrar til god praksis for alle barn, i alle barnehager. Vi må løfte frem ambisjonen om at alle barn får en barndom og et barnehagetilbud i tråd med rammeplanenes intensjoner. Det innebærer at barnets beste og barnets stemme er i fokus. Barneperspektivet legger viktige føringer i kvalitetsdebatten.

Ina Eian er leder for Kvalitet i Læringsverkstedet.
Ina Eian er leder for Kvalitet i Læringsverkstedet.

Personalets kapasitet

Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Motiverte og kompetente ansatte er en nøkkelfaktor for kvalitet. Kvalitetsutvikling innebærer å bygge de ansattes kapasitet, som er summen av de ansattes kompetanse (kunnskap og erfaring), motivasjon og verdier. I barnehagen er inkludering en viktig verdi. For oss i Læringsverkstedet er vår hjertekultur en rød tråd i arbeidet.

«Hjertekultur» kan defineres som; «en atmosfære der alle blir inkludert, og der vi har omsorg for hverandre». Målet med hjertekulturen er å skape en varm og inkluderende barnehage, der alle barna får gode muligheter til å utvikle seg sosialt, gjennom lek og samspill.

Kvalitet er koblet sammen med kompetanse og barnehagens mulighet til å omsette rammeplanens føringer til praksis. I Læringsverkstedet legger vi til rette for å styrke kompetansen til alle ansatte i barnehagen. Lokalt utviklingsarbeid, der barnehagens ansatte får jobbe sammenhengende og langsiktig med det viktigste i rammeplanenes føringer, kan øke kompetansen og kvaliteten i barnehagen.

Personalets kapasitet bygges ved å skape gode refleksjons- og læringsprosesser i hver enkelt barnehage. Dette vil bidra til at barnehagens ansatte får i gang gode didaktiske prosesser med å skape kvalitet i det pedagogisk arbeidet, der teori og praksis går hånd i hånd, til barns beste. Kapasitet bygges også gjennom nettverk, i og utenfor egen barnehage. På denne måten blir barnehagene en lærende organisasjon som kontinuerlig tilegner seg ny kunnskap, deler, utforsker, reflekterer og forbedrer utøvelse av praksis, til barns beste

Profesjonell entusiasme

Forskningsprosjektet GoBaN viser til profesjonell entusiasme hos personalet som et av flere kvalitetskriterier de ser i høykvalitetsbarnehager. Profesjonell entusiasme uttrykkes gjennom tilstedeværende og engasjerte voksne. Læringsverkstedet kaller dette aktive voksne og begeistringssmittere.

Aktive voksne legger til rette for lek, set­ter i gang lek, veileder og støtter barns lek, leder lek, deltar i lek og observerer barns lek. Voksne skal bidra til å gjøre hverdagen spennende og utviklende for hvert barn. Læring skjer i lek og i samspill mellom barn-barn og barn-voksne, der vi sammen utforsker og leker oss til ny kunnskap. Samspillet mellom barn og voksne skal preges av glede og humor. På denne måten er aktive voksne begeistringssmittere i hverdagen.

“How do you spell love?” ~ Piglet.

“You don’t spell it..you feel it” ~ Pooh

(A.A. Milne)

Kvalitet i barnehagen er komplekst og sammensatt, men det er ikke mer komplisert enn at kvalitet skal kunne oppleves og føles, først og fremst av barna!

Powered by Labrador CMS