Departementet foreslår to alternative forskriftsbestemmelser til hvordan kommuner kan holde barnehager utenom tilskuddsgrunnlaget.
Departementet foreslår to alternative forskriftsbestemmelser til hvordan kommuner kan holde barnehager utenom tilskuddsgrunnlaget.

Høring: Foreslår å endre tilskuddsreglene for private barnehager

Nå sendes forslag til forskriftsbestemmelser på høring, etter Stortingets endringer i barnehageloven. Med følger også en ny bestemmelse i forskrift om tilskudd til private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget vedtok 7. juni flere endringer i barnehageloven. Den foreslåtte forskriften er tilpasset de nye lovendringene og skal støtte opp under formålet med lovendringene, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding onsdag.

Også et tema som ikke var del av stortingsbehandlingen følger med:

«Det foreslås å gjeninnføre en bestemmelse som gjør det mulig for kommunen å holde driftsutgiftene og barnetallet for enkelte kommunale barnehager utenfor beregningen av driftstilskuddet til de private barnehagene».

Det er Utdanningsdirektoratet som sender «forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven» og «endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager» på høring, med frist 29. september.

Departementet og direktoratet har samarbeidet om forslagene.

Presiserer unntakene

Ett eksempel på innholdet i forslaget til ny økonomiforskrift, er hvilken tilleggsvirksomhet barnehagen får drive, ut over ordinær barnehagedrift. Den nylige lovendringen innebar som kjent et generelt forbud mot å drive eller eie annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagen.

Når det gjelder tilleggsvirksomhet som likevel skal være tillatt, foreslår departementet blant annet at barnehagen kan drive korttidsutleie av barnehagelokalene og barnehagens uteområde utenfor barnehagens åpningstid.

Det foreslås også at barnehagene gis anledning til å leie ut driftsmidler, for eksempel minibuss – samt at ansatte skal kunne drive noe kurs og veiledning utenfor barnehagens åpningstid.

Videre presiseres blant annet hvilke selskapsendringer som for barnehagenes del utløser meldeplikt til kommunen og Utdanningsdirektoratet.

Høringsdokumentene er omfattende, og tar for seg ulike nye lovkrav.

– Positiv forskjellsbehandling

Så til endringene i forskrift om tilskudd til private barnehager, som kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) varslet i en pressemelding 4. mai. Barnehage.no siterte da statsråden på følgende vis:

– Om vi skal utjevne sosiale forskjeller, kan vi ikke fortsette å fordele barnehagebudsjettet likt mellom barnehagene. Vi må i stedet bruke mer av pengene på barna med de største behovene. Dagens barnehagelov er til hinder for en slik positiv forskjellsbehandling og dermed for å utjevne sosiale forskjeller.

Nå kan det se ut til at myndighetene vurderer at endringer på forskriftsnivå er nok til å oppnå ønsket effekt. I høringsdokumentene presenterer departementet to ulike forslag. Det første lyder:

«Hvis driftsutgiftene per heltidsplass i en kommunal barnehage er minst 20 prosent høyere enn gjennomsnittlige driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager, kan kommunen holde driftsutgiftene og barnetallet fra denne barnehagen utenfor beregningen av driftstilskuddet etter §§ 3, 7 og 8».

Går enda lenger

Det andre forslaget begynner på identisk vis, men fortsetter på en måte som gir kommunen enda større adgang til å holde barnehager utenom beregningsgrunnlaget:

«Kommunen kan holde driftsutgiftene og barnetallet fra andre kommunale barnehager utenfor beregningen av driftstilskuddet etter §§ 3, 7 og 8 dersom disse barnehagene har driftsutgifter som de private barnehagene i kommunen ikke har.»

Eksempler på dette kan være at en kommunal barnehage har smådriftsulemper som de private barnehagene i kommunen ikke har, at barnehagen deltar i et forsøk eller at barnehagen deltar i en særskilt satsing for å styrke barnehagetilbudet i et geografisk avgrenset område.

Uavhengig av hvordan den nye bestemmelsen innrettes, antar departementet at kommunene vil benytte regelen til å unnta et fåtall barnehager og at effekten av dette på tilskuddssatsene til de private barnehagene blir begrenset. I noen få kommuner vurderes regelen å kunne få større innvirkning.

Det redegjøres for flere vurderinger i høringsdokumentene.

Powered by Labrador CMS