Statsminister Erna Solberg (H).
Statsminister Erna Solberg (H).

Ny forskrift vedtatt: Slik vil regjeringen regulere barnehagesektoren under koronakrisen

Som følge av koronautbruddet har regjeringen sett seg nødt til å lage en midlertidig forskrift. Blant annet for å regulere hvem som har rett til barnehageplass, og hvordan foreldrebetaling skal reguleres. Dette er hva regjeringen har bestemt.

Publisert Sist oppdatert

Fredag vedtok regjeringen en egen forskrift som legger kjørereglene for hvordan en rekke felt i barnehagesektoren skal reguleres som følge av den pågående situasjonen med koronaviruset. Hele forskriften kan du laste ned nederst i saken.

Forskriften inneholder i hovedtrekk følgende:

  • Reglene i barnehageloven med forskrifter gjelder så langt de er mulig å oppfylle under utbruddet av Covid-19.
  • I perioder hvor barnehagen er stengt etter vedtak og forskrifter etter smittevernloven, suspenderes retten til å benytte seg av barnehageplassen for dem som er omfattet av stengingsvedtaket.
  • Barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter etter smittevernloven, får et tilbud i barnehagen.
  • Forenklede saksbehandlingsregler for barnehageeiernes avgjørelse om å gi tilbud til dem som er unntatt i vedtaket om stenging.
  • Foreldre skal ikke betale for barnehageplassen i perioden barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet og barnehagene skal få dekket tapt foreldrebetaling
  • Private barnehager skal motta kommunale tilskudd selv om barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet.
  • Regler om avkortning av tilskudd til private barnehager ved permittering av ansattte m.v.

Den midlertidige forskriften skal gjelde så lenge koronaloven gjelder, men uansett ikke lenger enn til barnehagene gjenopptar normal drift. Med andre ord så vil reglene kun gjelde så lenge barnehagene er stengt, eller drives med redusert kapasitet som følge av utbruddet.

Barns behov

Forslaget om den midlertidige «korona-forskriften» ble sendt på høring tidligere i uken. Og ifølge brevet regjeringen har sendt til Stortinget, har de fleste høringsinstansene i hovedsak opplyst at de støtter forslagene. Likevel er det noen som har hatt innspill.

Ifølge brevet, så har flere høringsinstanser hatt innspill til unntaket som knyttes til barns behov. Både Barneombudet og PBL har ønsket tydeligere retningslinjer for hvilke barn som er omfattet av unntaket om omsorgsbehov for å unngå ulik praksis.

– Departementet vil vise til at unntakene som er satt, følger av stengningsvedtaket, og at det ikke i forskriften bør fastsettes nærmere kriterier. Dette for å ta høyde for eventuelle endringer i stengingsvedtaket med hjemmel i smittevernloven. Departementet vil vurdere om det er behov for mer veiledning om dette, heter det i brevet.

Abelia og Fylkesmannen i Troms og Finnmark har stilt spørsmål ved om det heller burde være kommunen som avgjør søknader om hvilke barn som skal få et tilbud.

– Departementet vil vise til at det er barnehagen som kjenner barnas behov best og at det vil være mindre administrasjon forbundet med å legge det til barnehageeier.

Det er også flere høringsinstanser som har pekt på at departementet må presisere at barn med store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, eller som av andre grunner har særlige behov, må ivaretas.

– Departementet er tydelig på at barnehagene må sørge for at ham får et tilbud i forskriften, skriver regjeringen i brevet.

Det har også kommet innspill om at enkeltstående barnehager bør gis mulighet til å inngå avtale med andre barnehageeiere i samme kommune om å gi et felles tilbud.

– Departementet vil vise til at det forskriftsfestes at barnehagen skal ha et tilbud til disse barna, og at det ikke stenges for at det gjøres lokale tilpasninger, for eksempel at flere barnehageeier kan bli enige om å holde en av barnehagene åpne, så lenge det er i tråd med smittevernreglene fra helsemyndighetene.

Retningslinjer

Når det gjelder innspill knyttet til tilskudd, foreldrebetaling og avkortning, har det også kommet en del innspill.

–Departementet vil vise til at det jobbes med å lage nærmere retningslinjer om dette som vil bidra til å klargjøre hvordan dette skal gjøres i praksis, skriver regjeringen i brevet.

KS har blant annet ønsket en egen bestemmelse som regulerer at kommuner kan benytte ansatte i private barnehager så lenge den private barnehagen ikke er i drift.

– Dette kan være til oppgaver innenfor barnehagesektoren i kommunen, men det finnes også tilfeller der ansatte i private barnehager har helsefaglig kompetanse som kommunen ønsker å benytte innen helse- og omsorgstjenesten. Departementet mener dette vil være en inngripende bestemmelse, og vil vise til at den private delen av barnehagesektoren har gitt tydelige signaler om at de vil stille sine ansatte til rådighet.

Hele den kongelige resolusjonen som gjelder barnehagesektoren, samt den nye forskriften, kan du laste ned her.

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19

§1 Virkeområde

Forskriften gjelder virksomhet som er regulert i barnehageloven med forskrifter.

§2 Barnehagelovens anvendelse

Reglene i barnehageloven med forskrifter gjelder så langt de er mulig å oppfylle under utbruddet av Covid-19. I perioder hvor barnehagen er stengt etter vedtak og forskrifter etter smittevernloven, suspenderes retten til å benytte seg av barnehageplassen etter barnehageloven § 12 a for dem som er omfattet av stengingsvedtaket.

§ 3 Tilbud til barn som ikke kan være hjemme

Barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter etter smittevernloven, får et tilbud i barnehagen. Barnehageeier skal ivareta de behovene som begrunner at barnet skal ha et tilbud i barnehagen.

Kravene i forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder ikke for avgjørelse av søknader om hvem som skal få tilbud om barnehageplass i perioder barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet, etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven.

Barnehageeiere må ha en forsvarlig saksbehandling av slike søknader. Barnehageeiere må underrette søkere skriftlig om avslag på tilbud og om eventuell klageadgang. Avslag som følge av at foreldrene ikke vurderes å ha kritiske samfunnsfunksjoner, kan ikke påklages. Øvrige avslag kan påklages. Kommunens klageorgan etter forvaltningsloven § 28 annet ledd er klageinstans for avslag om slikt tilbud.

§ 4 Foreldrebetaling

I perioden barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet med hjemmel i smittevernloven, skal foreldre ikke betale for barnehageplassen. Dette gjelder også for foreldre til barn som får plass, jf. unntakene som er satt i vedtak og forskrifter om stenging etter smittevernloven.

Utdanningsdirektoratet utbetaler tilskudd til kommunene for dekning av tapt foreldrebetaling i både private og kommunale barnehager. Kompensasjonen per barnehageplass skal ikke overstige maksimalprisen. Det gis ikke tilskudd for dekning av kostpenger.

Kommunen skal utbetale tilskudd til private barnehager for tapt foreldrebetaling. De private barnehagene må søke kommunen og dokumentere inntektsbortfall. Det skal ikke gis tilskudd for dekning av kostpenger.

§ 5 Kommunale tilskudd til private barnehager

Private barnehager skal motta kommunale tilskudd etter barnehageloven selv om barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet.

Private barnehager som mottar tilskudd etter denne bestemmelsen, kan ikke benytte ansatte til å drive annet inntektsgivende arbeid i virksomheten.

§ 6 Avkorting av tilskudd for tapt foreldrebetaling og kommunale tilskudd til private barnehager

Dersom barnehagen permitterer ansatte eller av andre grunner har betydelig reduksjon i kostnadene, skal tilskudd for tapt foreldrebetaling og kommunalt tilskudd avkortes tilsvarende reduksjonen av kostnadene. Det samme gjelder dersom allerede innbetalt foreldrebetaling for perioden barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet, ikke refunderes foreldrene.

§ 7 Forskriftens ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft en dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om forskriften, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves. Forskriften gjelder til koronaloven oppheves, jf. koronaloven § 7, men likevel senest til barnehagene er åpne og driver som normalt.Powered by Labrador CMS