Abid Q. Raja og Trine Skei Grande (V).
Abid Q. Raja og Trine Skei Grande (V).

Vil likestille barnehagelærere med lærere

Denne helgen skal Venstres landsmøte vedta ny oppvekstpolitikk hvor barnehagen står helt sentralt.

Publisert Sist oppdatert

Stortingsrepresentant Abid Q. Raja har ledet utvalget som har lagt grunnlaget for debatten. 

– Gode oppvekstsvilkår for alle barn er helt sentralt i Venstres politikk. Landsmøtet får nå et veldig godt grunnlag for å diskutere veien videre i oppvekstpolitikken, til beste for barna, sier Venstres leder Trine Skei Grande i en pressemelding.

Raja mener de har funnet viktige problemstillinger:

Tidlig innsats

– De aller fleste barn i Norge har det veldig bra. Nesten alle går i barnehage, og senere ser vi at de har bedre tilknytning til foreldrene sine enn tidligere generasjoner, er mindre kriminelle, og går på skolen lenger. Likevel finnes det noen prosenter som faller utenfor, sier Raja.

– Vi vet at når vi lager politikk som er bra for alle barn, så er det ekstra bra for de sårbare barna. Vi vil sette inn innsatsen så tidlig som mulig, fordi vi vet at de første leveårene legger viktige premisser for utviklingen resten av livet, sier Raja.

Det foreslås tiltak som berører både tiltak i familien, i barnehage, skolefritidsordningen, helsetjenestene og barnevernet.

Store endringer

– Forslaget forsøker å se barnets beste fra alle vinkler – det er helhetlig. Å legge til rette for at alle barn får en god oppvekst er kanskje det viktigste vi som politikere kan gjøre. Samtidig er det utfordrende. Det er utrolig mange mennesker, fag og institusjoner involvert i barndommen i dag. Derfor har det vært viktig for oss i oppvekstkomiteen at disse skal fungere bedre sammen. Vi må ha høyere kvalitet i tjenestene, men lavere terskel for å spørre om, og motta, hjelp, sier Raja.

Oppvekstkomiteen foreslår store endringer i støtteordningene til barnefamilier. Poenget er å målrette og effektivisere ordningene slik at de treffer dem som trenger det mest.

– Kontantstøtten har utspilt sin rolle. I dag har alle barn rett på barnehageplass, og vi har en makspris som gjør at det er overkommelig for de fleste. Samtidig er en ordning som barnetrygden, som er lik for alle, urettferdig slik den er i dag. I mange familier går det rett inn på ungenes sparekonto. Jeg mener det er nødvendig å gjøre som Robin Hood: ta fra de rike og gi til de fattige. Derfor foreslår vi å behovsprøve barnetrygden. Det vi sparer på omleggingen av disse ordningene, bør gå til det vi ser er det viktigste tiltaket for de mest sårbare: Gratis barnehage for alle barn fra lavinntektsfamilier, sier Raja.

Her er hovepunktene som berører barnehagen:

 • Åpne for fleksible åpningstider i barnehage, med makstid per døgn og uke.
 • Vurdere fleksible barnepassordninger for aleneforeldre, skift- og turnusarbeidere.
 • Gi barn i asylmottak rett til barnehageplass på linje med andre barn.
 • Innføre et egne fagbrev for barnefaglige arbeidere og ungdomsfaglige arbeidere.
 • At minst 80 prosent av alle barnehageansatte har barnefaglig kompetanse, og ha snevrere unntaksregler.
 • At barnehagelærerutdanningen skal ha lik finansiering som grunnskolelærerutdanningen.
 • Kreve at ansatte i barnehagen behersker norsk språk, samt utrede ordninger som kan sikre en pedagogisk forsvarlig andel norskspråklige barn i alle barnehager.
 • Innføre insentivordninger som får utdannede barnehagelærere tilbake til barnehagene.
 • Belønne barnehager som i særskilt grad lykkes med å rekruttere menn til barnehagen og sikre likestilte arbeidsplasser.
 • Øke rekrutteringen av andre faggrupper med barnefaglig kompetanse i barnehagen.
 • Legge fireårsårskontroller til barnehagene.
 • At barn skal få alderstilpasset opplæring om kropp, identitet og følelser i barnehagen, gjerne i samarbeid med helsestasjonen.
Powered by Labrador CMS