Spørsmålet er hvem som skal føre tilsyn med barnehagene på ulike felt.
Spørsmålet er hvem som skal føre tilsyn med barnehagene på ulike felt.

– Dobbeltrolle gir risiko for lovstridighet

Kunnskapsdepartementet har lagt fram forslag til endringer i barnehageloven.

Publisert Sist oppdatert

Det er for å tilpasse tilsynshjemlene ut fra dagens ansvarsfordeling at departementet ønsker endringer på plass, som gir andre instanser enn kommunen økt adgang til å føre tilsyn.

Et ønske som ser ut til å stå seg, selv om Stortinget har bedt regjeringen fremme forslag for å «gjeninnføre kommunenes rett til å føre tilsyn med private barnehager».

Eier og myndighet

Noe av bakgrunnen for forslagene som nå er sendt på høring, er den knappe to år gamle bestemmelsen i barnehagelovens paragraf 11 – om at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet (vedtatt i juni 2020, trådte i kraft i 2021).

En lovendring som ble gjort etter at kommunens dobbeltrolle som barnehageeier for egne barnehager og barnehagemyndighet for så vel kommunale som private barnehager, i flere sammenhenger hadde blitt omtalt som krevende.

Departementet viser blant annet til en spørreundersøkelse fra 2018, utført av Trøndelag Forskning og Utvikling, hvor 40 prosent av kommunene oppga at eierrollen og myndighetsrollen ble utført av samme ansatt.

Det er i flere henseende statsforvalteren som fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Likevel har ikke statsforvalteren per i dag hjemmel til å kontrollere om kommunene oppfyller kravene til likebehandling og uavhengighet.

Vesentlige konsekvenser

Dette vil altså Kunnskapsdepartementet gjøre noe med.

«At kommunen har to ulike roller etter barnehageloven, gir etter departementets syn en risiko for at myndighetsoppgaver kan bli utført i strid med kravene i loven», heter det i høringsnotatet som ble sendt ut fredag.

Der pekes det også på at tilsynene som statsforvalterne har ført med kommunen som barnehagemyndighet, også viser at det er risiko for brudd på regelverket ved utførelsen av myndighetsoppgaver som godkjenning, tilsyn og veiledning.

Departementet kan ikke se at risikobildet er annerledes når det gjelder kravene til likebehandling og uavhengighet, og mener det kan få «vesentlige konsekvenser for kvaliteten på tilbudet til barna», dersom disse kravene i loven ikke innfris.

Videre heter det at:

«Hensynet til likebehandling av kommunale og private barnehager og behovet for å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet, tilsier at statsforvalteren må kunne føre tilsyn med kommunens etterlevelse av barnehageloven § 11».

Statlig økonomitilsyn

I tillegg til dette, foreslås overføring av tilsynsansvar fra kommunene til Utdanningsdirektoratet, hva økonomisk internkontroll angår.

Departementet viser til at tilsynet med barnehagene fra og med 1. januar i år er blitt delt mellom kommunene og staten. Nå er det Utdanningsdirektoratets tilsynsenhet som undersøker om de private barnehagene driver i samsvar med gjeldende krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, mens kommunene fører tilsyn med en rekke andre bestemmelser i barnehageloven.

Etter departementets syn er det naturlig at direktoratet kan kontrollere om barnehagene arbeider systematisk for å overholde kravene til bruk av tilskudd og foreldrebetaling, i tillegg til å avdekke enkeltbrudd på regelverket. Tilsyn med internkontrollkravet kan bidra til færre feil i barnehagenes regnskaper, noe som ofte kan ha større betydning enn å rette opp i enkelttilfeller, påpekes det.

Derfor foreslår man å utvide Utdanningsdirektoratets tilsynshjemmel slik at den omfatter barnehagenes internkontrollplikt etter barnehagelovens paragraf 9.

Dagens ansvarsfordeling

Forslagene til endringer i tilsynshjemlene ble sendt på høring fredag 21. januar. Høringsfristen er satt til 4. mars 2022.

Det som gjør saken litt spesiell, er anmodningsvedtaket Stortinget gjorde i forbindelse med behandlingen av Nasjonalbudsjettet for 2022 - basert på et av punktene fra budsjettavtalen regjeringspartiene inngikk med SV sent i fjor:

«Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag for å gjeninnføre kommunenes rett til å føre tilsyn med private barnehager, herunder gi kommunene innsyn i alle økonomiske disposisjoner i barnehager i kommunen som mottar tilskudd.»

Dette anmodningsvedtaket vil bli fulgt opp i et eget arbeid, melder Kunnskapsdepartementet, som presiserer at endringene som foreslås i denne omgang, skal sikre nødvendige tilsynshjemler ut fra dagens ansvarsfordeling.

Slik oppsummerer Kunnskapsdepartementet

  • Vi foreslår å gi Utdanningsdirektoratet hjemmel for å kunne føre tilsyn med om barnehagene oppfyller kravet om å ha internkontroll etter barnehageloven § 9.
  • Vi foreslår å gi statsforvalteren hjemmel for å kunne føre tilsyn med om kommunene oppfyller kravene til likebehandling og uavhengighet i barnehageloven § 11.
  • Endringene skal sikre nødvendige tilsynshjemler ut fra dagens ansvarsfordeling.
  • Kommunene skal fortsatt føre tilsyn med at barnehagene drives i samsvar med regelverket, med unntak av reglene i barnehageloven kapittel V med forskrifter.

Kilde: regjeringen.no

Powered by Labrador CMS