De seks barnehagene som Leif-Arne Karlsen representerer, venter fortsatt på at feil Fredrikstad kommune har gjort for åtte år siden skal bli rettet.
De seks barnehagene som Leif-Arne Karlsen representerer, venter fortsatt på at feil Fredrikstad kommune har gjort for åtte år siden skal bli rettet.

Har ventet i årevis. Nå er tålmodigheten slutt

Styreleder hos Samvirkebarnehagene, Leif-Arne Karlsen, er kraftig provosert over hvordan Fredrikstad kommune forholder seg til at tidligere tilskuddsvedtak er blitt erklært ugyldige.

Publisert

De seks barnehagene han representerer, venter fortsatt på at feil gjort for åtte år siden skal bli rettet.

Striden har vært gjennom tre rettsinstanser, og i juni sørget Statsforvalteren for at Fredrikstad kommune må fatte nye vedtak om tilskudd for bortimot alle år mellom 2014 og 2022.

Fem måneder senere er ikke nye beregninger klare, og barnehagene venter fortsatt på pengene de har krav på.

På nytt og på nytt

Det var i januar i fjor at Høyesterett slo fast at Fredrikstad kommune ikke likebehandlet kommunale og private barnehager, og at kommunens vedtak om tilskudd for 2014 og 2015 var ugyldige.

Som konsekvens måtte kommunen beregne tilskuddene på nytt både for 2014, 2015 og for senere år. Noe kommunen også gjorde. Men også i den nye tilskuddsberegningen fant PBL feil på vegne av medlemsbarnehagene. Og vedtakene ble påklaget.

I sommer kom Statsforvalteren med sin konklusjon. Den gir PBL medhold på de fleste punkter, og opphever alle vedtak for årene 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2022.

For styreleder i Samvirkebarnehagene, Leif-Arne Karlsen, er tålmodigheten nå brukt opp.

– PBL har purret opp Fredrikstad kommune gjentatte ganger, og til og med tilbudt seg å hjelpe kommunen til å beregne riktig. Kommunen har respondert med at de ikke har startet beregningene ennå, sier en kraftig provosert styreleder.

Mistenker trenering

Han mener kommunen opptrer med «kvalmende arroganse». Og mistenker at de ansvarlige i realiteten haler ut tiden, fordi de ikke ønsker å rette seg etter de føringer som høyesterettsdommen og Statsforvalterens vedtak gir.

Les Fredrikstad kommunes forklaring lenger ned i saken.

– De må være bortimot den eneste kommunen i Norge som ikke klarer å beregne riktig. Med et par unntak, kanskje. De trenerer. Det framstår som fullstendig arroganse når du sammenligner med et individ som har fått en parkeringsbot, for eksempel. Boten må betales, hvis ikke så påløper gebyr og til slutt inndrivning, sier Karlsen.

Men for kommunen får det tilsynelatende ingen konsekvenser at tiden går uten at feil rettes opp, konstaterer han.

– Enten det skyldes inkompetanse eller ren skjær trenering, så er det håpløst for et samvirkeforetak som oss å forholde oss til en kommune som ikke har mer respekt for rettssikkerhetsprinsipper.

Kjenner seg maktesløs

Nå har det altså gått fem måneder. Kommunen har beregnet tilskudd for 2023 innen 31. oktober, som er vanlig fristdato for påfølgende år. Men altså ikke gjort nye beregninger for noen av årene mellom 2014 og 2022.

– Vi står ganske maktesløse tilbake, og vurderer nå i dialog med PBL hva vi skal gjøre. Skal vi forfølge saken på individnivå overfor kommunedirektør eller direktør for utdanning og oppvekst? En kommunal leder har vel ansvar for at lover og regler følges?

Samvirkebarnehagene favner 460 barn og 140 ansatte fordelt på seks foreldreeide barnehager i Fredrikstad. Nøyaktig hvor mye en korrekt beregning av tilskuddene for de aktuelle årene vil utgjøre, vet ikke Karlsen. Poenget er at kalkulatoren som kommunen bruker må være riktig, understreker han. Det handler om tilbudet til barna. Og det handler om prinsipper.

– Vi skal ha et tilskudd i tråd med hva lov og forskrift tilsier.

«Uten ugrunnet opphold»

Avdelingsdirektør Grethe Hovde Parr hos Statsforvalteren i Oslo og Viken bekrefter at deres konklusjoner innebærer at Fredrikstad må fatte nye vedtak om tilskudd for de aktuelle årene.

– Gjelder noen frist, og i så fall hvilken?

– Forvaltningsloven § 11 a første ledd bestemmer at et forvaltningsorgan «skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold», skriver Parr i en e-post til Barnehage.no.

– Hva vil være rimelig tid i dette tilfellet?

– Vurderingstemaet er som nevnt ovenfor; «uten ugrunnet opphold».

Avdelingsdirektøren forklarer at kommunene er selvstendige rettssubjekter som fatter beslutninger på eget initiativ og ansvar, innenfor rammene statlig styre setter for selvstyre og handlefrihet. At Stortinget kan bruke lovgivning, men at Statsforvalteren ikke har instruksjonsmyndighet eller annen overordnet rolle overfor kommunene.

Retter seg vanligvis

– Hvor vanlig er det at kommuner unnlater å rette seg etter Statsforvalterens vedtak?

– Vår erfaring er at kommunene retter seg etter Statsforvalterens vedtak.

I Fredrikstad kommune, svarer direktør ved seksjon for utdanning og oppvekst, Marianne Bekker, følgende på spørsmål om hva som er status for arbeidet med nye tilskuddsberegninger for årene tilbake til 2014:

– Fredrikstad kommune er ferdig med behandlingen av tilskuddssats for 2023, og har gjort vedtak innen fristen som er fastsatt i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, det vil si den 31. oktober 2022. I denne tilskuddsberegningen mener kommunen å ha vært etterrettelig til Statsforvalterens tolkning av regelverket jfr. vedtak per 9. juni 2022, for åtte tilskuddsår. Klagefristen er tre uker som snart utløper. Dersom kommunen mottar klage på dette vedtaket, er det naturlig å prioritere behandlingen av denne og evt. klageoversendelse til Statsforvalter, skriver Bekker i en e-post.

Kom rett før ferien

– Når regner du med at nye beregninger er på plass?

– Det avhenger av om kommunen mottar klage på tilskudd for 2023, behandlingen av 17 søknader om ekstra pensjonstilskudd fra private barnehager og andre oppgaver som også haster. Kommunen ønsker å starte tilskuddsberegningen av tidligere tilskuddsår så fort som mulig i slutten av november/starten av desember. Det er viktig for oss å gjøre dette arbeidet nøyaktig og riktig. Vi har bedt Statsforvalteren om avklaringer jfr. sine vedtak som de forventer å sende svar på innen november. Kommunen kan ikke utelukke at det blir behov for ytterligere avklaringer med Statsforvalteren. Når alle tilskuddsårene vil bli ferdig behandlet er derfor vanskelig å fastslå, men antar i løpet av første halvår 2023.

På spørsmål om hva som er årsaken til at dette ikke har latt seg gjøre tidligere i år, svarer oppvekstdirektøren at vedtakene fra Statsforvalteren kom rett før sommerferieavviklingen og at tilskuddssatsen for 2023 ble prioritert da det er viktig for at god budsjettering hos alle parter skal være mulig.

– Komplisert regelverk

Hun peker også på at kommunen som tidligere år har kontrollert og godkjent resultatregnskapene for cirka 60 private barnehager i rapporteringstjenesten Basil, noe som har tatt tid.

– Hva svarer du til kritikken fra Samvirkebarnehagenes styreleder?

– Kommunen har forståelse for at de private barnehagene ønsker et hurtig svar på hvor mye tilskudd som vil bli etterbetalt. Den avklaringen ønsker kommunen også. Vi vil godtgjøre barnehagene med avsavnsrente, lover Bekker.

– Samtidig er det viktig å presisere at tilskuddsberegningene skal gjøres etter et komplisert regelverk som har rom for tolkning. Vedtakene fra Statsforvalteren er omfattende og har også rom for tolkning. Samtidig er ikke PBL og KS sin omforente veileder for tilskuddsberegningen oppdatert jfr. dom i Høyesterett og de nye vedtakene fra Statsforvalterne, fortsetter hun.

– Bortforklaringer

– Sendrektig og lemfeldig, var ordene advokat Hans-Are Nyheim i PBL brukte for å beskrive kommunens handlemåte, da Barnehage.no sist omtalte saken, 15. juni i år.

Som eksempel trakk han fram at det hadde tatt kommunen sju måneder å postlegge klagesaken for 2014 til Statsforvalteren.

Fem måneder senere, reagerer advokaten slik på det oppvekstdirektøren sier:

– Administrasjonen i Fredrikstad kommune er flinkest i klassen når det gjelder bortforklaringer. Oppvekstdirektøren tar det til et nytt nivå ved at kommunens valg av rekkefølge og prosess fremstår som en ren trussel: «Påklager en eller flere barnehager satsberegningen for 2023, ja så tar det enda lengre tid før kommunen kan rette opp de gamle satsberegningene». En slik innbyrdes avhengighet finnes ikke. Kommunen må slutte å skylde på alt annet og alle andre. De må gjøre jobben de er satt til å gjøre. Andre kommuner greier det! Kommunen må snarest leie inn bistand for å få jobben gjort umiddelbart.

Firer ikke på kritikken

– Det er påfallende at ingen overordnede, politikere eller sågar kontrollutvalget i kommunen har tatt fatt i saken. I fjor brukte administrasjonen sju måneder på å postlegge en ferdigbehandlet klage i kommunen og nå dette. Tjenesteforsømmelse er vel et begrep som er aktuelt i denne saken, sier Nyheim.

– Er det sånn at Fredrikstad kommune bruker uforholdsmessig lang tid fordi dere ikke er enig i Statsforvalters konklusjon?

– Kommunen ønsker, som tidligere, å være etterrettelig jfr. regelverket og vedtakene fra Statsforvalteren. Samtidig er vi tilfreds med at avklaringer i forhold til regelverket har kommet og at saken kan få en avslutning, svarer oppvekstdirektør Marianne Bekker.

Barnehage.no utgis av PBL. Redaksjonen arbeider etter journalistiske prinsipper med bakgrunn i egen formålsbestemmelse. Les mer her.

Powered by Labrador CMS