DEBATT

- Jeg har ikke fått en eneste invitasjon til planleggingsarbeid, har ikke blitt spurt om eventuelle konsekvenser for Haldens barnehagebarn og ei heller blitt spurt om skriftlige tilbakemeldinger under planleggingen av dette. Jeg har kun blitt invitert til et informasjonsmøte i etterkant, skriver forfatteren.
- Jeg har ikke fått en eneste invitasjon til planleggingsarbeid, har ikke blitt spurt om eventuelle konsekvenser for Haldens barnehagebarn og ei heller blitt spurt om skriftlige tilbakemeldinger under planleggingen av dette. Jeg har kun blitt invitert til et informasjonsmøte i etterkant, skriver forfatteren.

«Det er ikke fleksibelt for alle de barna som skal ha barnehageplass når mor og far må tilbake på jobb»

– Vi er bekymret for barna, for foreldrene som settes i en vanskelig situasjon men vi er også bekymret for våre ansatte som kanskje må permitteres eller miste jobbene sine i verste konsekvens, skriver barnehagelederen om nye tellerutiner i Halden kommune.

Publisert

Kjære direktør! Så fint å lese at du sier dere vil bruke ressurser på samarbeidet med de private barnehagene framover. Vi har hatt et supert samarbeid fram til august 2019, så vi håper alle at dere vil gjenoppta dette så fort som mulig. Jeg vet jeg snakker for alle de private barnehagene, og tror også de kommunale er med meg på dette, at det vi har fått til siden 2015, og fram til august 2019, har vært supert.

BAKGRUNN: Risikerer å måtte betale for plassen flere måneder før barnehagestart.

På Haldens kommunes egne sider står det:

«Haldenbarnehagene ble dannet som et prosjekt i 2015 med ønske om å utvikle kvaliteten i alle barnehagene i Halden kommune, kommunale og private. Det ble satt ned en plangruppe som skulle ledes av kommunalsjef og fagleder barnehage. Denne gruppa fikk et koordineringsansvar med to kommunale og tre private styrere som medlemmer. Arbeidet har skjedd i nettverk, fagdager, felles planleggingsdager og kurs. Fremdriften sikres gjennom et fast årshjul, og det har blitt etablert flere tverretatlige samarbeids arenaer mellom barnehager, barnevern, helsestasjon, PP-tjeneste, logopedtjeneste og spesialpedagogisk team.

Visjon: Sammen om en god barndom.

Mål: Alle barnehager får økt kompetanse og kvalitet. Dette skal utvikles gjennom samarbeid og kjennskap til hverandre, og våre naturlige samarbeidspartnere i kommunen.

Hovedfokus: Relasjonskompetanse og etatssamarbeid.»

Jeg var selv leder i et av nettverkene i flere år og det var tett samarbeid med alle de kommunale instansene (helsestasjon, PPT, barnevern osv.) samtidig.

Kjære direktør! Det er jo dette samarbeidet vi etterlyser og som har blitt borte! Jeg ser du sier at du ikke kjenner deg igjen – vel, det er dette som er poenget, ikke hentydningen din om at vi synes det er «krevende» at Halden kommune er barnehagemyndighet og at dere har tilsyn med barnehagene. Det tror jeg ingen synes er krevende i det hele tatt, heller tvert imot. Det har gått mange år mellom hver gang dere har hatt lovpålagt faglig tilsyn med alle private barnehager. Nå gjennomfører dere Norges største økonomiske tilsyn av 30 bedrifter på kort tid, uten at vi har fått noen forklaring på hvorfor.

Om nye telledatoer

Angående nye telledatoer: Du sier at du ikke er kjent med at slike telledatoer har fått store konsekvenser for de kommunene de har flere tellinger. Har du snakket med noen og innhentet praktiske detaljer? Har du snakket med Fredrikstad kommune? De prøvde ordningen og gikk raskt tilbake til en telling i året.

Kjære direktør! Du sier også at det blir mer fleksibelt og at private barnehager vil komme bedre ut. Du nevner at dere som kommune er fleksible og skal telle barn som skal starte i august (nytt barnehageår) med oppstartdato helt fram til 20. august. Vi snakker om alle de som ønsker oppstartdato mellom 21. august og 1. november (neste telledato)!

Tove Marie Sagstuen er daglig leder i Bollerød FUS barnehage i Halden.
Tove Marie Sagstuen er daglig leder i Bollerød FUS barnehage i Halden.

Det er DE vi må si nei til, for vi har ikke økonomi til å ta de inn, for det blir ikke betalt noe tilskudd uansett om vi tar de inn eller ikke! Vi kan da bare tilby plass fra 1.-20. august, og det er ikke sikkert familiene har økonomi til å starte tidligere enn det de søker om. Neste telledato igjen, etter 1. november, er ikke før 1. april. Men denne perioden må være klar 15.12! Så fra 15.12 til 1. april er det heller ikke mulig å ta inn barn og siste periode er fra 1. april og helt til 31. juli. Mellom disse datoene blir det altså umulig å tilby plasser.

Bekymret for barna

Kjære direktør! Det er ikke fleksibelt for alle de barna som skal ha barnehageplass når permisjon er over og mor og far må tilbake på jobb. Det er DE vi er bekymret for.

Du kjenner deg heller ikke igjen i kritikken om at de private barnehagene ikke har blitt invitert til planleggingsarbeidet.

Vel, jeg har ikke fått en eneste invitasjon til planleggingsarbeid, har ikke blitt spurt om eventuelle konsekvenser for Haldens barnehagebarn og ei heller blitt spurt om skriftlige tilbakemeldinger under planleggingen av dette. Jeg har kun blitt invitert til et informasjonsmøte i etterkant.

Kjære direktør! Jeg synes det er mer enn bekymringsverdig at du ikke tar 30 daglig lederes/styreres klare meninger alvorlig. Du svarer bare at du ikke kjenner deg igjen. Vi er bekymret for barna, for foreldrene som settes i en vanskelig situasjon men vi er også bekymret for våre ansatte som kanskje må permitteres eller miste jobbene sine i verste konsekvens. Konsekvensene i sin helhet, ettersom jeg har forstått, ble heller ikke informert i detalj til hovedutvalget, da det ble fattet vedtak på dette. For meg som ikke er politisk aktiv, er dette ganske skremmende. Jeg stoler på at de som er valgt til å fatte vedtak over byens befolkning først fatter vedtaket når de får all informasjon på bordet om hva slags konsekvenser det får for byens mennesker.

Kjære direktør! Jeg tenker at dette helt sikkert har med å spare penger å gjøre. Kommunen vil alltid spare penger. Og ofte ser vi at det er enklest å ta litt og litt og fra de som er svakest i samfunnet. Ofte de eldre. Ofte barna. Dette er ikke noe nytt, bare en gjentagelse på det vi som jobber med barn har sett mange ganger før.

«Jeg kan ikke forstå hvad en regering skal gøre godt for, hvis det ikke er for at hjælpe de svage. De stærke skal sgu nok klare sig!» sa Kim Larsen (dansk tekstforfatter/musiker). Han var en klok mann!

Innlegget ble først publisert i Halden Arbeiderblad.

Powered by Labrador CMS