Bjørn-Kato Winther er økonomi- og statistikkanalytiker i PBL. Her i samtale med Mette Bakken som er daglig leder i Samvirkebarnehagene SA som er en av dem som har gått til sak mot Fredrikstad kommune.
Bjørn-Kato Winther er økonomi- og statistikkanalytiker i PBL. Her i samtale med Mette Bakken som er daglig leder i Samvirkebarnehagene SA som er en av dem som har gått til sak mot Fredrikstad kommune.

Økonomianalytiker: – Jeg mener at dette ikke er rakettfysikk. Barnehagedrift er relativt ukomplisert

– Det vi har opplevd i Fredrikstad kommune, er ikke representativt for hva vi opplever i kommunenorge. Det sa Bjørn-Kato Winther i sin vitneforklaring i Fredrikstad tingrett.

Publisert Sist oppdatert

Winther jobber som økonomi- og statistikkanalytiker i Private barnehagers landsforbund. Han vitnet i saken hvor 20 private barnehager har gått til sak mot Fredrikstad kommune for å få kjent beregningen av tilskudd for 2014 og 2015 ugyldig.

LES MER: 20 barnehager har saksøkt kommunen

– Dessverre har det vært slik at det over år har vært stor usikkerhet rundt tilskuddsberegningen kommune. Fredrikstad er i en kategori kommuner hvor vi har slitt med å få dokumentert alle nødvendige grunnlag for å kunne gå god for at dette er gjort på en sikker måte.

I sin forklaring tok Winther retten med på bruken av beregningsmalen for tilskudd til private barnehager som er utarbeidet av PBL og KS.

Han var klar på at barnehagene var avhengig av å få beregningen av tilskuddene godt dokumentert.

– Kommunen har et insentiv til å få kostnadene i barnehagesektoren lavest mulig. De kan ikke fritt ut bestemme at de internt gjør en tjenestekoding uten å vise den til de private barnehagene.

Han pekte på noe av problemet han har hatt når han har gått gjennom kommunens beregninger.

- Ellers i kommunenorge kan man forvente at man får økninger i lønns og prisvekst, den typen ser man ikke i Fredrikstad. For det er ingen sammenheng mellom bemanningen i kommunale barnehager og det som kommer ut av økonomisystemet deres. Du kan forvente at tilskuddene hadde økt noen prosent, men i Fredrikstad økes lønningene tilsynelatende ikke. Min påstand er at det ikke er sammenheng mellom årsverk, bemanning og kostnader, sa han, og trakk fram to mulige utfall av saken.

– Enten dokumenterer de at de har hatt så dårlig bemanning, og sannsynliggjør det. Alternativt er det kostnader som er ført feil. Hvis det er det siste, vil en korrigering av dette medføre at tilskuddssatsene går opp, sa han.

LES OGSÅ: Saksøkte kommunen: - Dette er en kjedelig, men nødvendig sak.

Feil tjenestekode

 En del av stridens kjerne i saken er hvorvidt noen av de kommunalt ansatte er ført på en tjenestekode som gjør at de skal utelates fra beregningen, mens de egentlig ikke skulle vært det. De private barnehagene mener at dette gjelder for flere ansatte.

– Tre av fire av de kommunale eksempelbarnehagene vi har brukt har spesialavdelinger som skiller dem fra de øvrige barnehagene. Men jeg klarer ikke se hvorfor det skal gjøre dem mer spesiell. Fører man kostnadene korrekt, har det ikke noe å si at man har en spesialavdeling. Alle barn, også i spesialavdelinger har et ordinært barnehagetilbud i bunnen. Dermed skal de ha en grunnbemanning i bunnen, og noen ansatte på toppen som skal holdes utenfor beregningene, sa Winther.

Kommunen har opplyst forskjellige tall på antall årsverk i kommunale barnehager. I retten forklarte kommunen årsaken: Det var kjørt gale rapporter fra lønnsystemet, som holdt noen årsverk utenom.

– Jeg mener at dette ikke er rakettfysikk. Barnehagedrift er relativt ukomplisert, og det bør ikke være vanskelig å få ført kostnadene rett og få dem til å henge sammen slik at man finner en rød tråd. Hvis man er opptatt av å få fram hva som er rett, bør dette være greit, sa Winther.

– Utfordrende

Kjell Bergan er tidligere økonomirådgiver i Fredrikstad kommune. Det er han som har beregnet tilskuddsatsene for 2014 og 2015. Han forklarte at det var utfordrende å bruke KS/PBL-malen slik den var i utgangspunktet.

– Vi har en litt annen organisering, så jeg har måttet gjøre noen modifikasjoner.

På spørsmål om hva han tenkte om at Fredrikstad kommune lå blant de kommunene med lavest tilskudd til de private barnehagene, sa han:

– Det har vært en periode med kutt i barnehagene. Den gang gikk barnehagens andel av kuttet utover 18 stillingshjemler fordelt over flere år. Det er mye. Så det ble redusert i voksne som et innsparingstiltak, vi har også hatt perioder med innkjøpsstopp og restriktiv bruk av vikarer. I tillegg ble det brukt mindre på vedlikehold.

I en annen vitneforklaring fra en ansatt i Fredrikstad kommune, kom det fram at alle ansatte i spesialavdelingene var ført på en tjenestekode som gjorde at det ikke skulle beregnes tilskudd. Men alle barna i avdelingene var tatt med når barnetallet skulle beregnes.

– Hvilken funksjon har barnetallene i beregningen av tilskuddssatsene, fikk Bergan spørsmål om.

– Det er det utgiftene skal deles på, sa Bergan.

– Så du kan i prinsippet tenke deg at 10 av disse barna kommer fra en avdeling som er lønnet på 2053 (lønnskode som skal holdes utenfor beregningen av tilskudd, journ.anm.), og dermed ville ikke alle kostnadene være med i beregningsgrunnlaget, men man vil få med barna som er der. Så det betyr at satsen skulle bli lavere, spurte dommeren.

– Hvis du regner slik, så stemmer det, svarte Bergan

– Burde ikke barna da tas ut, spurte barnehagenes advokat, Einar Brunes.

– Det stemmer.

– Kan du bekrefte at det ikke er gjort?

– Det kan jeg ikke, dette er snakk om mange år tilbake.

– Har du funnet noe i tilskuddsberegningen som er feil?

– Nei, jeg har ikke det.

Dette er saken

26. august 2015 tok PBL kontakt med Fredrikstad kommune med ønske om en detaljert gjennomgang av kommunens barnehageregnskap. 

Bakgrunnen var at PBL mente kommunen skilte seg ut når det gjaldt driftsutgifter ført på funksjon 201 (ordinær drift) og 211 (styrket tilbud) i Kostra (Kommune-stat-rapportering). Mens 201 tas med i beregningen av tilskudd til de private barnehagene, gjør ikke 211 det.

11. september 2015 ble det gjennomført et møte mellom Fredrikstad kommune og PBL, der sistnevnte kom med en detaljert bestilling på hvilke opplysninger de ønsket. Ingen av opplysningene ble levert, og en skriftlig anmodning om utlevering ble deretter sendt 9. oktober samme høst. 

13. november 2015 ble en formell innsynsbegjæring sendt. Deretter fulgte en rekke purringer. 

Av stevningen kommer det fram at PBL mener enkeltvedtakene til barn med spesielle behov tilsier at personalkostnadene innenfor styrket tilbud til førskolebarn (funksjon 211) bør være om lag 24 - 25 millioner kroner, i tillegg til noen kostnader knyttet til administrasjon og andre, mindre driftsutgifter. Fredrikstad kommune har imidlertid utgiftsført over 47 millioner kroner innenfor styrket tilbud.

PBL ba om en redegjørelse på avviket de mente å ha funnet, men fikk beskjed om at det ikke kom til å bli prioritert av kommunen. Svaret ble påklaget til Fylkesmannen i Østfold 27. oktober 2016. 31. oktober fikk Fredrikstad kommune beskjed fra Fylkesmannen om raskt å ta stilling til klagen. 

19. mai 2017 ble Fredrikstad kommune varslet om søksmål, med bakgrunn i at PBL ikke hadde fått god nok dokumentasjon eller redegjørelse for spriket i vedtak. 

12. september 2017 svarer kommunen på spørsmål vedrørende kostnader og årsverk på funksjon 211 for året 2014. PBL mener svaret verken er fullestgjørende eller forståelig, og etterspør forklaring og dokumentasjon. 

I senere svar hevder Fredrikstad kommune for eksempel at lønnsmassen knyttet til enkelte spesialavdelinger er regnskapsført på funksjon 211, men at årsverkene er registrert som grunnbemanning, funksjon 201, etter pålegg fra Fylkesmannen i Østfold. PBL ber om dokumentasjon på dette. Fylkesmannen opplyser at et slikt pålegg ikke er gitt. 

PBL har også stilt spørsmål ved flere andre punkter i kommunens barnehageregnskap, blant annet knyttet til lærlingelønn, premieavvik og kostnader knyttet til skyss.

14. oktober møtes Fredrikstad kommune og 20 private barnehager i retten. Barnehagene legger ned påstand om at kommunens vedtak om tilskudd for tilskuddsårene 2014 og 2015 kjennes ugyldige. Der vil barnehagene blant annet anføre at kommunens beregningsgrunnlag for utmålingen av tilskuddene er altfor lavt.

Fredrikstad kommune på sin side bestrider at det er feil i beregningsgrunnlaget, og vil be om å bli frifunnet.

Fredrikstad kommune representeres av advokat Alex Borch fra advokatfirmaet Hjort han har med seg advokatfullmektig Kajsa Louise Tafjord Normannseth som rettslig medhjelper. De 19 barnehagene representeres av advokat Hans-Are Nyheim fra Private barnehagers landsforbund, mens advokat Einar Brunes er rettslig medhjelper.

 Siste dag i tingretten var torsdag. Nå er det opp til dommeren å avgjøre om Fredrikstad kommunes beregninger er gyldige eller ikke.

Powered by Labrador CMS