Det er rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har analysert gitte tema. PBL er kritisk til metodebruk og innhold. 
Den ene heter 'Rapport - Finansiering og regulering av private barnehagers eiendomskostnader'. Den andre heter 'Dokumentasjonsnotat - Kostnadsanalyse av kommunale og private barnehager.
Det er rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har analysert gitte tema.

Kritisk til rapporter: – Uegnet som beslutningsgrunnlag

PBL har sendt en henvendelse til Kunnskapsdepartementet hvor de stiller en rekke spørsmål ved materialet som er utarbeidet for å støtte regjeringens arbeid med nye regler for private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

– De har valgt noen snarveier. Til det mener jeg dette arbeidet er for viktig. De burde i større grad søkt å avdekke faktiske og sammenlignbare størrelser. Hvis man skal legge om finansieringssystemet, burde man finne ut hva som er dagens status på en mest mulig presis måte. Snittberegninger basert på Kostra-tall er ikke godt nok, sier Bjørn-Kato Winther, som leder Samfunnsøkonomisk avdeling i PBL.

– Store feil og mangler

Det er rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har gjort utredning av gitte tema rettet inn mot arbeidet med styring og finansiering av private barnehager.

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) stiller seg kritisk til metodebruk og innhold, etter at innholdet i to rapporter ble presentert for sentrale aktører i sektoren i «Nasjonalt forum for barnehagekvalitet» 13. juni.

– I møtet ble rapportene fremstilt som et godt grunnlag for beslutninger om fremtidig finansieringssystem. Det er vi totalt uenige i, og det er svært urovekkende dersom Kunnskapsdepartementet legger disse rapportene til grunn for sitt arbeid, uttaler administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, på arbeidsgiver- og interesseorganisasjonens nettsider.

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

– Rapportene er heftet med store feil og mangler, og de er uegnet til å fatte beslutning om fremtidig finansiering av private barnehager. Vi anbefaler derfor ytterligere utredninger, fortsetter Schjelderup.

Et par eksempler

PBL har nå sendt et 12 punkts notat til Kunnskapsdepartementet, der det pekes på en rekke momenter ved rapportene som organisasjonen mener departementet bør være oppmerksom på i sitt videre arbeid.

For eksempel:

«I sammenligningen av lønnskostnader i private og kommunale barnehager viser BDO ikke frem pensjonskostnader eksplisitt, men som en del av lønnskostnaden. Ettersom pensjonskostnadene til private barnehager er vesentlig lavere enn i kommunale barnehager, uten at vilkårene til de ansatte er dårligere, så etterlater BDOs metodevalg et inntrykk av at differansen i lønnskostnader og lønnsvilkår til de ansatte, er større enn hva den reelt sett er.»

Det stilles også en rekke spørsmål, som:

«Hva er årsaken til at BDO baserer seg på Kostra/nasjonale tilskuddssatser i stedet for å bruke de faktiske driftstilskuddene barnehagene mottar?»

– Gir misvisende tall

Sistnevnte er noe av det økonom Winther reagerer sterkest på:

– De tar ikke jobben med å hente inn faktiske satser, selv om disse finnes lett tilgjengelig, sier han og viser til at alle tilskuddssatser til private barnehager publiseres på det PBL-drevne faktanettstedet barnehagemonitor.no/tilskudd.

De nasjonale tilskuddssatsene ligger høyt over gjennomsnittet basert på kommunenes faktiske tilskuddssatser, og benyttes i realiteten kun i noen få kommuner, påpeker Winther.

Han mener også at BDOs rapport om finansiering av eiendom ikke fanger opp dynamikken i trappetrinnmodellen som gjør at kapitaltilskuddet synker med barnehagelokalenes alder.

– Effekten av dette blir misvisende og for høye tall for finansiering av barnehagelokaler, sier Winther.

I henvendelsen til departementet skriver PBL at det vil kunne få store og alvorlige konsekvenser for barnehagetilbudet og arbeidsplassene til om lag 130.000 barn, 200.000-300.000 foreldre og de over 30.000 årsverkene i private barnehager dersom regjeringen fatter beslutning om fremtidig finansiering basert på «det svært mangelfulle grunnlaget fra BDO».

BDO: – Skal svare KD

Barnehage.no har forelagt kritikken for BDO. I en e-post skriver Morten Thuve, partner og leder for Consulting og Offentlig utredning og analyse: «BDO har mottatt kopi av notatet fra PBL, men vi har ikke svart Kunnskapsdepartementet på dette ennå. Kunnskapsdepartementet vil motta vårt svar så raskt vi har dette klart. For øvrig viser vi til departementet, som vil være de som evt. svarer ut denne saken, da BDO ikke uttaler seg om oppdrag vi gjør for vår oppdragsgiver.»

Vi tar også med at det i de aktuelle rapportene, i delkapitlene om avgrensninger og forbehold, presiseres at BDO ikke påtar seg ansvar for fullstendigheten og riktigheten av grunnlagsmaterialet de har blitt framlagt.

«Notatet oppsummerer viktige funn, men inkluderer ikke en gjennomgang av resultater i alle dimensjoner eller en detaljert analyse av alle årsakssammenhenger» står det også i den ene, ledsaget av en fotnote som anbefaler ytterligere analyser.

I den andre rapporten heter det blant annet: «Vårt arbeid er gjennomført innenfor en begrenset tidsramme og tidsperiode, og omfanget og fullstendigheten av analysene som vil bli foretatt må ses i lys av dette. BDO kan ikke gå god for at alle relevante forhold er avdekket eller analysert.»

– Vil vurdere innspillene

Fra Kunnskapsdepartementet får vi opplyst følgende:

«Kunnskapsdepartementet vil vurdere innspillene fra PBL nærmere når vi har mottatt en vurdering fra BDO. Vi viser til at denne rapporten kun utgjør en del av et større kunnskapsgrunnlag som departementet har innhentet i løpet av de siste årene, som grunnlag for utarbeidelse av nytt finansieringssystem.»

Spørsmålene Barnehage.no har stilt, er:

– Hvordan håndterer departementet kritikken mot metodebruk og innhold i rapportene, og hvordan vurderes innvendingene fra sektoren?

– PBL savner en kobling mellom kostnadene barnehagene har og kvaliteten de er satt til å levere på, i utredningsarbeidet. Har mandatet vært for ensidig rettet mot kostnader?

– Vil disse rapportene være en viktig del av grunnlaget for beslutninger om nytt finansieringssystem?

Bakgrunn

Barnehage.no utgis av PBL. Redaksjonen arbeider etter journalistiske prinsipper med bakgrunn i egen formålsbestemmelse. Les mer her.

Powered by Labrador CMS