Margrethe Greve-Isdahl er overlege og spesialist på barnesykdommer i Folkehelseinstituttet.
Margrethe Greve-Isdahl er overlege og spesialist på barnesykdommer i Folkehelseinstituttet.

FHI med råd til kommunene: Her er kriteriene for å gå til rødt nivå

Søndag besluttet regjeringen en sosial nedstigning i to uker for hele landet. Samtidig ba regjeringen kommuner med stort smittetrykk å vurdere å innføre rødt nivå i barnehager. Nå har FHI kommet med sine råd.

Publisert Sist oppdatert

Flere kommuner har valgt å innføre «rødt nivå» i barnehagene sine, mens andre er i en prosess med å stramme inn.

Koronaforskriften er tydelig på at kommunene kan stenge eller begrense aktiviteten i enkelte barnehager, dersom det er nødvendig for å stanse pågående smittespredning. Men kommunen kan ikke fatte vedtaket som et generelt forebyggende tiltak.

Råd

Nå har også Folkehelseinstituttet kommet med sine råd om hvilke vurderinger kommunene bør gjøre før tiltaksnivået endres fra gult til rødt. Og FHI er tydelig på at det skal sitte langt inne å endre fra gult til rødt nivå.

– I situasjoner der det vurderes aktuelt med rødt tiltaksnivå, anbefales det å vurdere for enkeltskoler og –barnehager fremfor alle i hele kommunen, for å begrense tiltaksbyrden for denne aldersgruppen, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl.

Folkehelseinstituttets hjemmesider går det klart fram at det i kommuner hvor det ikke har vært lokale tiltak utover de nasjonale før regjeringens nye innstramminger ble offentliggjort 3. januar, ikke vil være grunnlag for å innføre rødt tiltaksnivå i barneskoler og barnehager i hele kommunen.

Kriterier

Folkehelseinstituttet har mottatt mange henvendelser om hvordan overgangen fra gult til rødt nivå skal vurderes og har nå utarbeidet råd og kriterier for når det skal vurderes overgang fra gult til rødt tiltaksnivå i skolene.

Dette er kriteriene for rødt nivå i skoler og barnehager:

Rødt nivå innebærer mindre grupper/kohorter og større krav til avstand, samt at man skal begrense eller unngå at ansatte veksler mellom grupper. Rødt nivå for de ulike trinnene får ulike praktiske konsekvenser. For barneskoler trinn 1–7 og barnehager skal alle fortsatt ha heltidstilbud, og det betyr at det er behov for at det er nok ansatte til å bemanne flere kohorter med barn, og kan også være behov for større lokaler for at kohortene skal kunne være adskilt.

Skolenes og barnehagenes fysiske forutsetninger (lokaler) vil også ha betydning for hvor mye tilstedeværende undervisning som er mulig å ha. Rødt nivå skal kun benyttes i situasjoner hvor der er nødvendig ut fra en helhetlig smittevernfaglig vurdering. Overgang til rødt nivå for enkelte barneskoler og barnehager der det er utfordringer med smitte i skolens nedslagsfelt bør vurderes før overgang til rødt nivå for alle barneskoler og barnehager i kommunen.

Før overgang til rødt nivå bør følgende momenter vurderes:

 • Smittenivå: Befolkningen generelt og i relevant aldersgruppe
 • Smittekunnskap: Hvor skjer smitte i aldersgruppen? I skolene/barnehagene eller utenfor?
 • Smitte i skolene/barnehagene: Er det spredning mellom kohorter eller mellom kjente nærkontakter? Smitte innad i en kohort eller mellom kjente nærkontakter vil ikke tale for overgang til rødt nivå.
 • Kontinuitet i læringssituasjonen: Mange smittetilfeller i relevant aldersgruppe på gult nivå kan føre til at flere havner i gjentatte karantenesituasjoner og føre til mye fravær hos ansatte og elever. Rødt nivå kan gi bedre kontinuitet fordi færre vil omfattes av en evt. karantene.
 • Smittesporing: Hvordan er kapasitet til å følge opp tilfeller? Lav kapasitet kan tale for overgang til rødt nivå ut fra et helhetsperspektiv.

Disse tre kriteriene bør være oppfylt før rødt nivå innføres:

 • Smittespredning i den enkelte kommune/bydel
 • Andre tiltak i samfunnet er forsøkt først for å redusere smitte der det er nødvendig
 • Sikring av at etterlevelse av gult tiltaksnivå er gjort

Før rødt nivå innføres bør dette være gjort:

 • Konsekvensvurdering for barn og ungdom som ikke får tilbud om tilstedeværende undervisning. Dette gjelder både utsatte/sårbare barn og ungdom, men også alle barn og ungdom.
 • Kompenserende tiltak for å ivareta barn og unge i en periode hvor de ikke får fulle dager på skolen (tilgjengelig sosiallærer, helsesykepleier, lavterskel mulighet til å kontakte lærer) og oppsøkende virksomhet mot utsatte barn og unge.
 • Tiltaket skal være tidsbegrenset (14 dager ved innføring) og skal på nytt begrunnes ved behov for forlengelse. Tiltaket skal være forholdsmessig og mest mulig målrettet.
Powered by Labrador CMS