I Hadsel har politikerne fått utredet overgang fra ordinære barnehager til familiebarnehager for to små barnehager.

Fikk beskjed om nedlegging på SMS

Dagen etter kom en beklagelse.

Publisert Sist oppdatert

«Det blir ikke lenger kommunale barnehager på Strønstad og Innlandet. Kommunestyret har som mål at det skal etableres familiebarnehager begge stedene».

Slik lyder tekstmeldingen som småbarnsforeldre på Innlandet mottok tirsdag, ifølge Vesterålen Online (krever abonnement).

Samme avis skriver at foreldrene er lite imponert over kommunikasjonen fra Hadsel kommune:

– Vi har hatt ei oppfatning av at det skulle gjøres en utredning, og ikke at det bare skal gjennomføres. Vi sitter her ute og føler vi ikke får vite noe, så det er helt utrolig at administrasjonen ikke klarer å sende ut info tidligere, sier småbarnsfar Håkon Olsen.

Verbalforslag i desember

Bakgrunnen for saken er et verbalforslag som ble vedtatt før jul, i forbindelse med behandling av kommunens budsjett og styringsdokument for kommende periode:

«Kommunestyret ber kommunedirektøren gå ut med informasjon med mål om å etablere familiebarnehage på Strønstad og Hadsel Innland, oppstart høsten 2023. Hadsel kommune stiller lokaler til disposisjon kostnadsfritt.»

Familiebarnehager er underlagt andre krav til blant annet bemanning enn ordinære barnehager, og Hadsel kommune er ikke alene om å ha satt i gang prosesser med sikte på å erstatte små ordinære barnehager med slike.

Per nå er det åtte barn i barnehagen på Innlandet. På Strønstad er det fire barn, ifølge lokalavisa.

Kommunens oppvekstsjef, Line Jeanette Pedersen opplyser at politikerne før jul la inn en besparelse i styringsdokumentet, i tillegg til verbalen.

Ordfører Aina Nilsen (Sp) avviser at det er gjort nedleggingsvedtak. Hun forteller at kommunestyret for ett år siden fikk utredet muligheten for familiebarnehager – og at det politiske flertallet nå ønsker å se om det er noen som ønsker å etablere slike.

Beklager kommunikasjon

Etter at saken ble omtalt av vol.no onsdag, gikk Senterpartiet og Arbeiderpartiet sammen ut med en uttalelse der de imøtekommer reaksjoner fra foreldre:

– Vi har vedtatt å se om det er noen som ønsker å drive familiebarnehager. Om ingen ønsker det – skal de kommunale barnehagene videreføres, og det er tatt hensyn til det i budsjettet, sier Trude Lind (Sp).

– Dette kan ikke kommunestyret vedta uten at det er noen som er interessert i å starte familiebarnehage. Så lenge dette ikke er på plass og det er barn som har behov for barnehageplass, vil det kommunale barnehagetilbudet videreføres på Strønstad og Innlandet, sier Åge Rusten (Ap).

Budskapet foreldrene mottok tirsdag, skal ha blitt sendt ut via fagsystemet Mykid.

Meldinger som sendes via denne tjenesten, mottas som tekstmelding.

I uttalelsen fra politikerne beklages det at forslaget er kommunisert ut på en måte som skaper tvil om intensjonen i vedtaket.

Utredet, men ikke anbefalt

Da kommunestyret i Hadsel vinteren 2022 fikk utredet muligheten for familiebarnehager som en egen sak, kom det fram at kommunen hadde om lag 1,3 millioner kroner i årlige utgifter knyttet til drift av hver av de to små ordinære barnehagene. Snittkostnaden per barn trakk også opp tilskuddsnivået for private barnehager i Hadsel. Denne indirekte kostnaden ble stipulert til én million kroner.

«Totalt koster altså kommunal barnehagedrift på Innlandet og Strandlandet cirka 2,6 millioner kroner i direkte kostnader, og 1 million kroner i økt utbetaling til de private barnehagene», heter det.

Familiebarnehager

  • En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper i private hjem. Det er ikke krav om pedagogisk utdanning hos ansatte, men assistent skal ha veiledning av en barnehagelærer.
  • Familiebarnehagen skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom ett hjem og en vanlig barnehage. Virksomheten skal fortrinnsvis foregå i bebodde hjem.
  • Et hjem kan godkjennes for maksimalt fem barn over tre år som er tilstede samtidig. Et hjem som er egnet for det kan godkjennes for dobbel gruppe med maksimalt ti barn over tre år. Er flertallet av barna under tre år, må antallet reduseres.
  • I en familiebarnehage kan det være maksimalt 30 barn per barnehagelærer som gir pedagogisk veiledning. Én assistent kan ha ansvaret for inntil fem barn der flertallet av barna er over tre år.
  • 395 av landets 400 familiebarnehager er private. De finansieres i all hovedsak gjennom statlige tilskuddssatser for familiebarnehager. Disse ligger betydelig lavere for små barn (0-2 år), men noe høyere for store barn (3-5 år), enn hva tilsvarende satser for ordinære barnehager gjør.

Kilder: Forskrift om familiebarnehager / Forskrift om tildeling av tilskudd for private barnehager / Utdanningsdirektoratet

Kostnadseksemplene som benyttes for familiebarnehager varierer mellom i overkant av 850.000 kroner og 950.000 kroner for fire-fem barn, avhengig av alderssammensetning.

Av kommunedirektørens vurdering går det fram at driftsformen anses krevende, og det påpekes at kompetanse- og bemanningskrav er lavere enn krav til bemanning i ordinære barnehager. Konklusjonen var tydelig:

«Med de opplysninger som framkommer i saksframlegget vurderes det slik at kommunedirektøren ikke anbefaler en slik driftsform, verken ut fra økonomiske konsekvenser eller ut fra kvalitet».

Fram og tilbake i Heim

Også andre steder i landet har lignende prosesser vakt reaksjoner. Da barnehagen på Halsanaustan i Heim kommune ble foreslått nedlagt allerede i 2021, skapte det et stort lokalt engasjement og driften ble videreført.

I forbindelse med budsjettvedtaket før jul samme år, ble imidlertid driften omgjort til familiebarnehage, med inntil fem plasser og noe redusert åpningstid, skriver Tidens Krav (krever abonnement).

Dette tilbudet var det ingen interesse for blant foreldre, som valgte å ha barna sine i en annen ordinær kommunal barnehage, godt og vel ei mil unna.

I juni 2022 ble saken oversendt Statsforvalteren for lovlighetskontroll, og i oktober ble det kjent at kommunens vedtak om å omgjøre barnehagen til en familiebarnehage hadde blitt erklært ugyldig.

Likevel opprettholdt kommunestyret vedtaket om at Halsanaustan skulle være en familiebarnehage da 2023-budsjettet ble behandlet i desember.

Men etter at nok en begjæring om lovlighetskontroll var oversendt statens forlengede arm i Trøndelag, snudde det politiske flertallet i kommunen.

– Verden endrer seg

Formannskapet gikk for gjenåpning av Halsanaustan som ordinær barnehage.

Begrunnelsen?

Det viser seg at Liabøen barnehage, som er alternativet til familiene i området nå er full. Heim kommune har bosatt mange flyktninger, og skal fortsette med det. Det påvirker etterspørselen etter barnehageplasser.

I kommunestyremøtet 26. januar i år ble følgende slått fast:

«Det etableres ordinær barnehagedrift på Halsanaustan i kommunal regi fra høsten 2023 som en avdeling under Liabø barnehage».

«Det vil ikke bli etablert familiebarnehage i kommunal regi i lokalene til Halsanaustan barnehage».

– Verden endrer seg. Vi har tatt imot rundt hundre flyktninger til nå, og vi er anmodet om å ta imot hundre til. Det er ikke noen grunn til å tro at det ikke kommer flere flyktninger framover når vi ser på situasjonen i Ukraina, sa Bernt Olaf Aune (Ap), ifølge Tidens Krav.

Powered by Labrador CMS