DEBATT

"Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. Men, hvordan får vi dette til?" spør Pia Paulsrud. Foto: Getty Images/Espira

En god barnehage for alle barn

"Dersom barnet har vansker med noe, så er det vår utfordring, og ikke barnets," skriver Pia Paulsrud.

Publisert

«Hun er altfor urolig til å være med i samling.»

«Han klarer ikke å være med i leken. Han har altfor dårlig språk».

Det vil alltid være noen barn som utfordrer oss, og som krever noe annet eller ekstra. Jeg har jobbet innenfor barnehagefeltet i over 25 år. Veldig ofte har jeg dessverre hørt ytringer som de over. At det «er noe» med enkelte barn, som gjør at de ikke kan delta i det andre barn er med på.

Rammeplanen sier:

Alle skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen.

Men, hvordan får vi dette til? Hvordan blir dette mer enn fine ord på papir? Selvsagt handler det om faktorer som tilstrekkelig antall ansatte, rett kompetanse, tilrettelagte omgivelser og utstyr etc. Men jeg mener at det kanskje likevel handler aller mest om oss voksne, og hvilke verdier og holdninger vi har.

Rammeplanen sier også:

Personalet må reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling.

For meg handler dette om å:

1. Snu fokus fra barnets utfordring til barnehagens viktige ansvar. Dersom barnet har vansker med noe, så er det vår utfordring, og ikke barnets.

Dette er en veldig viktig holdningsendring. I barnehagen kan dere hjelpe hverandre med å snu fokus når det er behov for det. Øv dere på å si: «Hva kan jeg/vi gjøre med det?» i stede for å problematisere barn og barns utfordringer eller vansker.

Å være betydningsfull deltager i fellesskapet handler om å bli sett og hørt. Det handler om å få lov til å delta på egne premisser.

Pia Paulsrud

2. Sette inkludering på agendaen. Inkludering er så mye mer enn å være i samme rom. Det er å være betydningsfull deltager i fellesskapet.

Å være betydningsfull deltager i fellesskapet handler om å bli sett og hørt. Det handler om å få lov til å delta på egne premisser. Det handler om å få være med og påvirke. Det handler om å få lov til å vise motstand, og å bli anerkjent for den man er. Får alle barn i din barnehage eller barnegruppe mulighet til dette?

3. Erkjenne at alle barn er vårt felles ansvar!

Alle barn i barnehagen har rett til et trygt, godt og inkluderende barnehagetilbud. Og det er hele barnehagens ansvar. Dersom det utvikler seg en holdningspraksis i barnehagen der noen barn, f.eks. barn med behov for spesialpedagogiske tiltak, blir enkeltansattes ansvar og de ikke blir regnet med når aktiviteter og annet skal planlegges, da må vi stoppe opp og endre retning. Vi er heldige som har en rammeplan som setter inkludering og likeverd høyt, og som stiller tydelige krav til barnehagens arbeid. Vi har et stort og viktig ansvar for at hvert enkelt barn skal oppleve en god barnehagetid.

Jeg skal avslutte med å referere enda et godt sitat fra rammeplanen:

Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Hvordan jobber du med å ivareta akkurat dette i din barnehage?

Powered by Labrador CMS