DEBATT

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg svarer her på kritikken fra styrelederen i Flåten Naturbarnehage. Foto: Marte Garmann og Getty Images
Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg svarer her på kritikken fra styrelederen i Flåten Naturbarnehage. Foto: Marte Garmann og Getty Images

Gir støtte til barnehagene som trenger det mest

Johan Lindtvedt skriver at Kunnskapsdepartementet ikke opptrer i samsvar med intensjonen i Stortingets vedtak. Dette er jeg uenig i, skriver Rikke Høistad Sjøberg.

Publisert

Vi har mange gode barnehager, men vi vet at kvaliteten og bemanningen varierer for mye. Alle barn rundt i landet har de samme behovene for å bli sett, få omsorg og utfolde seg. Derfor har regjeringen innført et nasjonalt minstekrav til antall ansatte per barn i grunnbemanningen i barnehagene.

Styreleder i Flåten Naturbarnehage AS, Johan Lindtvedt, skriver på barnehage.no 21. september i år at Kunnskapsdepartementet ikke opptrer i samsvar med intensjonen i Stortingets vedtak. Han viser til tilleggsbevilgningen på 100 mill. kroner til barnehagene i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Dette er jeg uenig i.

Alle godkjente barnehager får tilskudd per barn som går i barnehagen. Dette utgjør om lag 40 milliarder kroner i året. I tillegg kommer foreldrebetalingen. Bemanningsnormen er i utgangspunktet allerede finansiert gjennom midlene barnehagene får fra kommunene og mange barnehager klarer å oppfylle minstekravet til bemanning innenfor disse økonomiske rammene.

Regjeringspartiene og KrF ble likevel enige om å gi 100 millioner kroner ekstra til små barnehager som strever med å oppfylle bemanningsnormen. Tilskuddet gis verken for å premiere eller straffe barnehager, men skal sikre at små barnehager kan ansette flere voksne allerede i 2018, slik at også barna i disse barnehagene har nok trygge voksne rundt seg.

Tilskuddet gis verken for å premiere eller straffe barnehager, men skal sikre at små barnehager kan ansette flere voksne allerede i 2018.

For regjeringen er det viktig at lokalpolitikere, barnehageeiere og styrer får lokal handlefrihet til å utvikle gode barnehager. Nettopp mangfoldet og det lokale handlingsrommet har vært noe av nøkkelen til utviklingen av god kvalitet i barnehage-Norge. Samtidig vet vi at det aller viktigste for barna er å bli sett, få tett oppfølging og et godt pedagogisk opplegg. Da må det være nok, trygge voksne sammen med barna. Bemanningsnormen er et minstekrav for å sikre at alle barn har nok trygge voksne rundt seg – uavhengig av hvilken barnehage de går i og hvor de bor.

Vi har store forventninger til barnehagene på vegne av barna og foreldrene, uansett hvor i landet de bor. For å gi alle barn muligheter til å oppleve, utvikle seg, lære språk, få venner og leke må vi ha nok trygge voksne i alle landets barnehager. Et minstekrav til bemanning er med å sikre et godt tilbud til alle barn, uansett kommune og landsdel.

Powered by Labrador CMS