Marit Knutsdatter Strand (Sp) utfordrer kunnskaps- og integreringsminister  Jan Tore Sanner (H).
Marit Knutsdatter Strand (Sp) utfordrer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Hvordan vil statsråden sikre at alle barnehager kan innfri bemanningsnormen innen fristen? 

– Barnehager som har kuttet for eksempel i kurs og kompetanseheving for de ansatte, vedlikehold eller leker og utstyr til barna for å innfri normen, opplevde at de ble straffet for å ha kommet i mål, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Publisert

Hvordan vil statsråden sikre en rettferdig fordeling av de 262 millioner kronene på statsbudsjettet for 2019 som er øremerket innføring av bemanningsnorm i barnehagene, og hvordan vil statsråden sikre at alle barnehager er i stand til å innfri bemanningsnormen per 1.august 2019?

Det spørsmålet ønsker Marit Knutsdatter Strand (Sp) svar fra kunnskapsministeren på. 

Les hele spørsmålet her

– Senterpartiet var i sin tid med på å dra i havn barnehageforliket, og er opptatt av det som skjer i kommunene. Det er en seier i seg selv at vi har oppnådd tilnærmet full barnehagedekning. Nå blir spørsmålet: Hvor går vi herfra? Sier stortingspolitikeren til barnehage.no.

Det er ikke første gang hun utfordrer Jan Tore Sanner: Like før jul stilte hun spørsmål ved et finaniseringssytstem hun mener bidrar til å skape konflikt. 

Overgangsordning for finansiering

Da bemanningsnormen ble innført 1. august i fjor, ble det samtidig bevilget hundre millioner kroner som en overgangsordning for å finansiere normen. Midlene ble fordelt med 60 prosent til private barnehager og 40 prosent av potten til kommunale barnehager. 139 private barnehager mottok 431.654 kroner, og 86 kommunale barnehager mottok 465.116 kroner. 

Med Krf som en del av forhandlingene, ble det gjennom budsjettforliket bevilget i alt 262,7 millioner kroner øremerket samme formål.

Bestillingen fra regjeringen har tidligere vært klar: 

– Det er departementet som har ansvar for selve tildelingen av penger, men vi er klare på at vi ønsker at det samme prinsippet skal gjelde. Det er de små barnehagene som skal prioriteres, sa Krfs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan til barnehage.no.

Men fordelingen av midlene har fått kritikk

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), har tidligere sagt at potten er alt for liten.

– Dette er langt fra nok penger til at alle barn kan nyte godt av nok voksne i barnehagen. Disse midlene er veldig viktige for de barnehagene som får av denne potten, men fremdeles er det veldig mange barnehager som sitter igjen med store utfordringer i forhold til å finansiere bemanningsnormen, sier hun blant annet.

KS har tidligere beregnet at det vil koste omtrent 280 millioner kroner å innføre bemanningsnormen fra 1. august 2019, om man legger opp til at private barnehager skal kunne innfri normen samtidig, skriver organisasjonen på sine nettsider. KS ga i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2018, uttrykk for at det var positivt med økt finansiering av normen. De mener samtidig at fordelingen av midlene kunne vært gjort på en mer likeverdig og treffsikker måte.

De ferske tallene fra Udir viser at 1300 barnehager fremdeles ikke har oppfylt bemanningsnmormen

– Blir ikke hørt

– Barnehagene som fikk midler fikk like mye uavhengig av om de hadde 6,06 i bemanning eller 7,5, og barnehager som har kuttet for eksempel i kurs og kompetanseheving for de ansatte, vedlikehold eller leker og utstyr til barna for å innfri normen, opplevde at de ble straffet for å ha kommet i mål, skriver Marit Knutsdatter Strand i spørsmålet til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). 

Hun viser til at det går 86.100 barn i barnehager som ikke innfrir bemanningsnormen. og at både KS og PBL er enige om at bemanningsnormen ikke finansiert. 

– Men ifølge Sanner er bemanningsnormen finansiert? 

– Der er vi uenige. Når man ser den faktiske hverdagen ute i barnehagene, og særlig hvordan mange av de små barnehagene sliter med å få pengene til å strekke til, får man også med seg en opplevelse av at de ikke blir hørt. Dessuten er det jo et paradoks i at det bevilges penger til å dekke et behov som ikke anerkjennes, sier Strand. 

Nå lurer hun på når pengene kommer. Det har ikke Kunnskapsdepartementet noe eksakt svar på, men sier det har vært ønskelig å avvente barnehagestatistikken for 2018 siden et av kriteriene i tilskuddsordningen er basert på tall rapportert i BASIL per 15.12 året før tilskuddsåret. Barnehagestatistikken for 2018 ble offentliggjort 15. februar 2019.

– Departementet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet vurderer nå tilskuddsordningen for 2019. Barnehagene vil få raskt beskjed når dette er klart, er svaret fra KD.

– Jeg regner med de jobber med dette nå. Men tiden er knapp, snart begynner behandlingene av neste års statsbudsjett, sier Strand. 

Vil bevare mangfoldet

Hun peker på det hun mener er det sentrale i problemstillingen: Utfordringene for de enkeltstående og små private barnehagene.

– At tilskuddene baserer seg på kommunal drift to år tilbake i tid, betyr at kommuner med loven i hånd kan bemanne opp i de kommunale barnehagene slik at de innfrir normen innen fristen 1. august 2019, mens de private barnehagene må vente til 2021 for å få finansiering til å gjøre det samme. Det skaper store problemer. I flere kommuner fører manglende finansiering til at de utsetter bemanningsnormen i alle barnehager, andre kommuner tar av vikarbudsjettene for å finansiere normen. Flere private barnehager har meldt om stort utfordringer. Mange private barnehager budsjetterer med underskudd og frykter for sin videre eksistens dersom de ikke får midler til å innfri normen, sier hun, før hun understreker: 

– Det er barnehagene og barna som blir berørt. 

Strand er medlem i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og har fulgt både mediesakene og grasrotopprøret i forbindelse med at bemanningsnormen ble vedtatt - og utsettelsen av den endelige innføringen til 1. august i år.

– Barnehageopprøret peker på at bemanningssituasjonen ikke er som den skal være. Det viktigste er at de ekstra pengene kommer barna til gode. Vi er opptatt av at det skal være mulig å drive små og ikke-kommersielle barnehager; ulike barnehager som sikrer mangfold. 

Strand sier hun har store forventninger til den kommende gjennomgangen av regelverket for finansiering av sektoren. Utredningen skal etter planen være ferdig i løpet av våren. 

– Ut fra signalene som har kommet, forventer vi et bedre system. Samtidig har departementet gått så mange runder at vi frykter at de ikke har klart å løse det denne gangen heller. Men slik jeg oppfatter signalene både fra KS og PBL, er alle parter innstilt på å komme fram til en god løsning. 

Kan komme endringer

I en epost fra KD kommer det fram at det kan komme endringer i modellen for hvordan de drøyt 262 millioner kronene skal fordeles: 

Den økte bevilgningen skal inkluderes i samme tilskuddsordning som den eksisterende bevilgningen. Tilskuddet retter seg fortsatt mot små barnehager, både kommunale og private, i kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen (...)

Likevel gis det føringer i budsjettforliket som kan tilsi justeringer av tilskuddsordningen i 2019 sammenliknet med 2018.

Powered by Labrador CMS