DEBATT

«Jeg er oppriktig bekymret for fremtiden for barna og de ansatte i barnehagene, når regjeringen velger å ikke lytte til dem som har kunnskapen: BARNEHAGESEKTOREN» skriver barnehagelæreren.
«Jeg er oppriktig bekymret for fremtiden for barna og de ansatte i barnehagene, når regjeringen velger å ikke lytte til dem som har kunnskapen: BARNEHAGESEKTOREN» skriver barnehagelæreren.

«Ny barnehagestrategi er en lovnad om en uholdbar jobbsituasjon og mindre tilstedeværelse»

«Hvis jeg måtte velge mellom 60 prosent barnehagelærere i grunnbemanningen eller ekstra assistenter, ville jeg selvfølgelig velge ekstra hender og øyne» skriver artikkelforfatteren.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Det er med forbauselse jeg ser at regjeringen vil prioritere flere barnehagelærere på bekostning av økt bemanning i barnehagene. Barnehagene er kanskje de eneste bedriftene i Norge hvor regjeringen mener man må ha flere ledere (60 %) enn det er ansatte å lede, for å oppnå ønsket kvalitet.

Et relevant spørsmål i denne sammenheng vil være, hvor skal disse personene hentes fra? Hver tredje ansatt mangler jo allerede barnehagelærerutdanning eller relevant fagarbeiderutdanning i barnehagesektoren.

Allerede nå er det krise i utdanningsinstitusjonene på grunn av manglende interesse for barnehagelærerutdanningen hvor det nesten ikke er søkere.

Hvorfor er det blitt slik? Kanskje lav lønn, høyt arbeidspress både fysisk og mentalt og ingen utsikter for at ansiennitet belønnes ut over 16 år og dermed dårligere pensjon etter fylte 70 år, er noen av grunnene? Hvorfor skal noen ta barnehagelærerutdanningen, som er en treårig bachelorgrad, når startlønnen ligger kun cirka 50.000 kroner over barne- og ungdomsarbeider-lønn?

Provoserende

En trenger ikke være rakettforsker, ha utredninger og Hurdalsplattform for å forstå at et meget høyt sykefravær i sektoren og stor gjennomtrekk henger sammen med for lav bemanning og stort arbeidspress.

Dette har barnehagesektoren påpekt i en årrekke.

Det blir derfor forunderlig når nettopp regjeringen vet dette, at man skal prioritere at 60 prosent av grunnbemanningen i barnehager skal ha barnehagelæreutdanning.

Er det tatt med i beregningen at disse 60 prosent barnehagelærerne også skal ha felles møter (for å diskutere pedagogikk) og ubunden tid (kortere arbeidsdag etter tariff), som gjør at det blir enda færre voksne som er sammen med barna gjennom en hel arbeidsdag?

Jeg kjenner det er provoserende på vegne av min yrkesprofesjon og spesielt for dem uten formell utdannelse når det antydes at mine medansatte som er uten formell utdannelse ikke er faglig trygge ansatte.

De aller fleste som jobber i barnehagesektoren har en rekke relevante kurs, faglige møter, pedagogisk veiledning og oppfølging fra eierne som gjør dem godt kvalifiserte, kompetente og faglige på tross av dårlig lønn og stort arbeidspress. Kunnskapen som formidles til de ansatte er forskningsbasert, relevant og knyttet direkte opp mot de konkrete utfordringer som hver enkelt barnehage til enhver tid står i.

I tillegg vil de ufaglærte ansatte under min ledelse på avdelingsnivå få individuell og konkret veiledning, oppfølging og kunnskap på en profesjonell måte. Det inngår faktisk som en del av min formelle utdannelse som kvalifiserer meg til å jobbe blant annet som pedagogisk leder eller styrer.

Til alle ufaglærte, assistenter og vikarer: Jeg er utrolig glad for at akkurat DU velger å jobbe i barnehagesektoren. Vi er helt avhengig av DEG for å skape en flott hverdag for barna som er preget av omsorg, trygghet, forutsigbarhet, latter, lek og opplevelser.

Blir bekymret

Regjeringen har et ønske om å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om bemanningssituasjonen i barnehagene og ulike måter å organisere barnehagedagen og personalgruppen på.

Når det gjelder organiseringen av barnehagedagen og personalgruppen, så synes jeg det er merkelig at dette kan eller ønskes å bli styrt fra sentralt hold.

I de aller fleste barnehager blir både personalsituasjon, vaktordninger, arbeidstid og organisering kontinuerlig evaluert og endret ut fra barnehagens daglige situasjon. Dette er vanlige og helt nødvendige rutiner for blant annet å være best bemannet i kjernetiden når alle barna er til stede i barnehagen.

Regjeringen poengtere hvor viktig gode barnehager er for en god oppvekst og barns mulighet til å klare seg videre i skoleløpet. Da burde de tallene som fremkommer av Elevundersøkelsen 2022 bekymre regjeringen, som blant annet viser at det har blitt mer mobbing i skolen sammenlignet med i 2021 – og at mobbetallene i skolen øker på alle trinn.

Hvis barnehagene skal være med å forebygge og etterleve kompetanseløftet så MÅ vi få flere øyne, hender og fang for å kunne ivareta barna på best mulig måte.

Jeg er oppriktig bekymret for fremtiden for barna og de ansatte i barnehagene, når regjeringen velger å ikke lytte til dem som har kunnskapen: BARNEHAGESEKTOREN.

Powered by Labrador CMS