Virksomhetsleder for barnehage i Røros kommune, Inge Aas, tenker nytt for å møte bemanningsutfordringene i barnehagene.

Går nye veier for å hindre bemanningskrise i barnehagene

Røros kommune vil styrke grunnbemanningen og ansette fjell-trainee for å rekruttere til barnehagene i kommunen.

Publisert

– Vi ønsker å være i forkant av det som kan vise seg å kan bli en større utfordring for sektoren. Særlig når vi ser det i sammenheng med nedgangen i søkere til barnehagelærerutdanningen. Da er vi nødt til å være kreative.

Det sier virksomhetsleder for barnehage i Røros kommune, Inge Aas.

I kjølvannet av pandemien har han - og de ansatte i barnehagene i kommunen - kjent på det samme som mange andre steder: Sykefraværet går opp, i takt med at mangelen på vikarer har økt.

– Pandemien kom sent til Røros, men også vi merket utfordringene med smittevernregler og ansatte som måtte i karantene. Så kom korona, med en ny bølge av fravær. Vi har hatt store utfordringer med å kunne drive som normalt med de åpningstidene vi har, som er ti timer. Vi har også vært nødt til å stenge avdelinger i perioder, sier han.

Selv om samfunnet for øvrig er på god vei tilbake til normalen etter pandemien, sier Aas det fremdeles er vanskelig å få tak i nok kvalifiserte ansatte.

– Vi har ikke urovekkende høyt sykefravær, men balansen mellom korttids- og langtidsfraværet er endret. Det er korttidsfraværet som er utfordrende, det er vanskelig å håndtere og setter oss i vanskelige situasjoner når vi ikke har vikarer å ringe til, sier han, og legger til at sykefraværet i barnehagene var på 11 prosent i første tertial - en halv prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

Saken ble først omtalt i Arbeidets Rett (krever innlogging.)

Mangler flere ansatte

Det er fem kommunale barnehager med i alt 179 barn og tre private barnehager med i alt 60 barn i kommunen. Bemanningsnormen er oppfylt med 5,7 barn per voksen, og kommunen har en pedagogandel på 44 prosent.

– Tallene er fra 12. desember i fjor, og er nok endret noe siden da. Nå vil det også komme bevegelser inn mot det nye barnehageåret, og vi har en del ledige stillinger fra høsten. Vi har allerede kjørt en prosess der vi har ansatt noen, men mangler fremdeles to-tre stillinger.

Virksomhetslederen forteller at den foreslåtte styrkingen av grunnbemanningen er et svar på et forslag politikerne selv kom med under budsjettforhandlingene i fjor. Under et møte i formannskapet nylig la Aas fram forslaget om å styrke grunnbemanningen med to årsverk i en av kommunens barnehager, samt ansette en person til å jobbe spesifikt med å markedsføre både Røros og barnehagelæreryrket for å rekruttere til sektoren.

– Forslaget om to ekstra ansatte er for å se om det har effekt på sykefraværet og arbeidsmiljøet for både styrerne og de øvrige ansatte.

Aas sier det er en klar sammenheng mellom at styrerne bruker mye ressurser på å skaffe til veie folk, og kvalitet og utvikling i barnehagene.

– Å jobbe med å få tak i vikarer tar alt for mye tid bort fra oppgavene styrerne har. Det blir en trussel mot kvaliteten og utviklingen av barnehagetilbudet. Styrerrollen er stor og kompleks, og kan ikke erstattes av en virksomhetsleder. Det krever tilstedeværelse.

Forme framtidas barnehage

Aas mener en potensiell fjell-trainee vil ha mange gode argumenter med seg i rekrutteringsprosessen. Blant annet en sektor i spennende utvikling.

– Vi er i en prosess der vi skal bygge to nye, seks-avdelings barnehager, som skal erstatte de tre barnehagene vi har i sentrum i dag, sier han, og fortsetter:

– Røros er en attraktiv plass. Både å komme til som turist, men også å flytte til. I yrkessammenheng tenker jeg det må være særdeles spennende å ta del i en prosess der vi skal forme framtidas barnehage på Røros. En prosess som skal ha bred og solid involvering av de ansatte i barnehagene. Da trenger vi dyktige og kreative folk.

Den første nye barnehagen skal etter planen stå ferdig høsten 2024. Den andre ett år etter.

– Så må vi sørge for å bygge med så stor fleksibilitet at vi kan møte endringene i barnetall. Ser vi på estimatene regner vi med en økning i barnetallet framover. Men samtidig har vi en verdenssituasjon som kan påvirke befolkningsutviklingen, sier han, og legger til at de jobber med å utvide barnehagetilbudet akkurat nå.

– Vi vet at det kommer flyktninger. Derfor må vi jobbe med bemanningen gjennom sommeren. Vi ser at vi kommer til å stå ovenfor en utfordring som ikke slipper taket med pandemien. Da er vi nødt til å gå litt andre veier for å kunne sikre kontinuiteten og gi det barnehagetilbudet vi skal, i det omfanget vi har behov for - og for å oppfylle kravene om kontinuitet.

Tanken er også at trainee-ordningen etter hvert også kan utvides til andre virksomhetsområder.

– Det er ikke bare innen barnehagesektoren vi har utfordringer knyttet til bemanning.

Saken skal endelig behandles i kommunestyret 2. juni.

– Så da kommer utlysningene 3. juni?

– Ja, jeg håper det.

Powered by Labrador CMS