– Stortinget skal vurdere bemanningssituasjonen til våren, og derfor ønsker vi både ansattes og foreldres tilbakemelding på bemanningen i sin barnehage, sier fra venstre Janne Bergstå, Christina Grefsrud-Halvorsen, Royne Berget og Sabine Scheidt i Foreldreopprøret og Barnehageopprøret.
– Stortinget skal vurdere bemanningssituasjonen til våren, og derfor ønsker vi både ansattes og foreldres tilbakemelding på bemanningen i sin barnehage, sier fra venstre Janne Bergstå, Christina Grefsrud-Halvorsen, Royne Berget og Sabine Scheidt i Foreldreopprøret og Barnehageopprøret.

#Uforsvarlig: – Vi må holde oppe trøkket - for barnas skyld

De to grasrotbevegelsene «Barnehageopprør 2018» og «Foreldreopprøret 2018» gir ikke opp kampen om en bedre bemanningsnorm.

Publisert

Bemanningsnormen for barnehagene som ble vedtatt i vår er for svak, mener Barnehageopprøret og Foreldreopprøret. Nå ber de ansatte og foreldre fortsette å sende inn sine historier.

– Normen er en minimumsnorm og er alt for svak, fordi den ikke sikrer god nok bemanning gjennom hele dagen og dekker derfor ikke barnas behov. Vi vet at Stortinget skal vurdere bemanningssituasjonen til våren, og derfor ønsker vi både ansattes og foreldres tilbakemelding på bemanningen i sin barnehage. Dette vil vi viderebringe til Stortinget. Barna trenger din hjelp, sier Royne Berget og Sabine Scheidt fra Barnehageopprøret i en pressemelding.

I mai, før bemanningsnormen ble endelig vedtatt, møtte de to grasrotbevegelsene opp på Løvebakken. Der overleverte de mer enn 350 historier og 27 000 underskrifter til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og politikerne på Stortinget. Også da var målet å forsøke å påvirke politikerne til å vedta en strengere bemanningsnorm enn regjeringen har foreslått.

FAKTA Bemanningsnormen

Lovforslaget som regjeringen la fram i sin proposisjon i april, lød slik:

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til grunnbemanning i andre ledd første punktum for inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Barnehageeieren skal legge uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg ved søknaden.

Kommunens vedtak etter tredje ledd kan påklages til fylkesmannen.

Disse merknadene ble regjeringspartiene og  KrF i tillegg enige om, og fikk flertall i Stortinget:

Stortinget ber regjeringen fastsette overgangsregler for bemanningsnorm i barnehagen i forskrift, slik at barnehageeier har frem til 1. august 2019 til å oppfylle kravet til minimumsbemanning.

Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehager, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren.

Stortinget ber regjeringen tydeliggjøre forventningene til innkalling av vikarer i kommunale barnehager og at alle relevante kostnader til vikarbruk tas med i regnskapet til kommunene.

Stortinget ber regjeringen i sitt videre arbeid med regulering av barnehagesektoren se på modeller i finansieringssystemet som så langt som mulig ivaretar et mangfold av barnehager og barnehageeiere, samt redusere etterslepet i tilskuddsgrunnlaget overfor private barnehager.
Stortinget ber regjeringen ved evalueringen av kommunenes tilsynsansvar sikre at det etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget våren 2019 og våren 2020 med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.

I avstemmingen fikk KrF dessuten Ap, SV og Senterpartiet med på ytterligere ett vedtak, som dermed fikk flertall. I vedtaket heter det:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2019 med en plan for gjennomføring av bemanningsnormen som inneholder dekning av merkostnader for både offentlig og private barnehageeiere som sikrer at normen oppfylles i alle barnehager i løpet av overgangsordningen med varighet fram til 1. august 2019. Planen skal innrettes med sikte på en rettferdig fordeling mellom kommunene og bærekraftig økonomi i de små private barnehagene ved innføring av normen.

– Det er mange sterke historier som viser at det er behov for flere ansatte i barnehagene. Det er også bakgrunnen for at vi iverksetter tre tiltak. Vi skjerper pedagognormen slik at vi får flere med pedagogisk utdanning i barnehagene. Vi har en storsatsing på kvalitet og kompetanse. Og vi innfører for første gang en bemanningsnorm, sa Sanner da han mottok historiene og underskriftene.

Foreldrene streiket

Dagen etter at bemanningsnormen ble vedtatt, samlet foreldrene seg til streik foran Stortinget. 

– Nå er det to år til de skal vurdere hvordan det har gått med denne bemanningsnormen, og i løpet av de to årene er vi nødt til gjøre oss godt og tydelig hørt. Vi kan godt lage litt rabalder også. Fordi dette med gode barnehager var en av de originale kvinnesakskampene på 70-tallet. Vi trenger gode barnehager for at vi skal kunne være ute i jobb. Men det er ikke greit å forvente at vi skal levere barna i barnehagen fra de er 12 måneder eller yngre uten å forsikre oss om at det er god kvalitet i den barnehagen: At alle barn får trøst, at alle barn får et fang, at alle barn blir hørt, at de får kjærlighet, tid og omsorg hele dagen, sa Caroline Omberg, en av initiativtakerne, da hun hadde ordet. 

Budskapet var klart: Opprørerne lovte å holde politikerne i ørene i minst to år framover. 

– Vil ha flere historier

De to grasrotbevegelsene maner nå til fortsatt engasjement. 

– Det er viktig at også foreldrene nå følger bemanningen med argusøyne. Det er barna våre dette handler om. De hever ikke stemmen selv. Det må vi foreldre og ansatte gjøre for dem. Dersom dere foreldre og ansatte opplever at bemanningen er for lav eller at det er for få pedagoger i barnehagen, er det viktig at vi får vite om det, slik at vi kan viderebringe informasjon om ståa i landet til Stortinget, sier Janne Bergstå og Christina Grefsrud-Halvorsen fra Foreldreopprøret.

Les mer: #Uforsvarlig: – Vil sette press på politikerne om bemanningsnormen

De forteller videre at de fremdeles vil ha historiene til både ansatte og foreldre, åpent eller anonymt, under emneknaggen #uforsvarlig.

Her finner du link til siden.

– Følg med!

En av merknadene som ble vedtatt med bemanningsnormen, var at: 

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget våren 2019 og våren 2020 med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.

– I forbindelse med regjeringens vurdering skal Barnehageopprøret og Foreldreopprøret viderebringe foreldres og ansattes egne opplevelser av bemanningssituasjonen til Stortinget, heter det videre i pressemeldingen. 

– Dette vil hjelpe Stortinget å ta beslutninger på et bedre grunnlag. Vi må fortsette å holde trøkket oppe, for barnas skyld. Vi oppfordrer derfor foreldre og ansatte på det sterkeste til å sende inn sine vurderinger av situasjonen, uavhengig av om normen er oppfylt eller ikke. For det er ikke slik at alt nødvendigvis "er på stell" selv om barnehagen har "nok" ansatte ifølge normen. Følg magefølelsen! Er det for få ansatte på din avdeling på morgenen, ettermiddagen eller andre deler av dagen, så gi oss beskjed, sier de fire representantene for opprørene i pressemeldingen. 

Powered by Labrador CMS