Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.
Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.

Stiller seg bak flere av forslagene - men kritisk til regjeringens arbeid

PBL støtter flere av regjeringens forslag, men stiller seg på vesentlige punkter kritisk til arbeidet som er gjort. Det kommer fram i høringssvaret fra Private barnehagers landsforbund når barnehageloven skal endres.

Publisert

– Vi hadde forventet at regjeringen ville ønske å foreta en utredning av et nytt finansieringssystem som både sikrer at alle barnehager får tilskudd til å oppfylle lovfestede, nasjonale krav, som gir kommunene anledning til å stille lokale krav, og som sikrer at penger bevilget til barnehage blir brukt etter intensjonen. Vi er også veldig kritiske til at regjeringen foreslår å kutte i pensjonstilskuddet, både på bakgrunn av et sviktende tallgrunnlag og i tillegg uten å vurdere pensjonstilskuddet og resten av tilskuddsordningen i sammenheng, sier styreleder i PBL, Eirik Husby på hjemmesidene til PBL.

Fredag i forrige uke gikk fristen ut for å komme med svar på forslaget om endringer i barnehageloven. I alt 217 har sendt inn høringssvar. 

Her finner du hele lovforslaget.

Her kan du lese mer om regjeringens forslag.

Vil ha tariff for alle

I dag er det rundt fem prosent av de private barnehagene som ikke har på plass tariffavtale. Det mener PBL burde være et krav, kommer det fram i en sak i Klassekampen

– Det burde være en selvfølge. Vi vet jo at de ansatte er noe av det aller viktigste for kvaliteten i barnehagene. Det er også viktig at det er et godt sted å jobbe, sier administrerende direktør Anne Lindboe, som poengterer at ingen får være medlem i PBL hvis de ikke har tariffavtale.

– Det skal ikke herske noen tvil om at den private barnehagesektoren er en ryddig og ordentlig bransje, sier Lindboe i artikkelen. 

Der kommer det også fram at PBL gjerne vil ha en definisjon av hva som egentlig er et rimelig overskudd. 

– Det er bedre for både kommunene og barnehagene å vite hvor mye man kan tjene. Barnehager skal ikke være en sektor for superprofitt. Det skal gå an å tjene greit på det, men ikke mer enn det som ansees som rimelig av politikerne og som ikke går på bekostning av kvalitet, sier Lindboe til Klassekampen.

Dette mener PBL

Her er en oppsummering av PBLs høringssvar: 

Kapittel 3: Tildeling av tilskudd til nye private barnehager

PBL råder regjeringen til å gjøre terskelen lavere for å kunne etablere nye barnehager og nye barnehageplasser. Om eiermangfoldet skal ivaretas og utvikles, er det viktig at alle typer eiere haren reell mulighet til å starte og drive gode barnehager.

Kapittel 4: Hjemmel for kommunen til å stille vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd

PBL ønsker å bidra til at også den ideelle delen av sektoren kan bestå og utvikle seg videre. PBL mener imidlertid ikke at kommunene bør få anledning til å stille vilkår om at nye barnehager skal være ideelle for å få tilskudd. PBL mener en slik begrensning vil kunne stoppe andre gode initiativ og dermed føre til tap av mangfold og gode tilbud i sektoren. PBL mener endringer i etableringsretten og i finansieringssystemet som helhet vil sikre flere aktører bedre muligheter og vilkår for drift, herunder også de ideelle.

Kapittel 5: Beregningen av driftstilskudd til private barnehager

PBL mener departementet i for liten grad adresserer de viktigste utfordringene i dagens
finansieringssystem, de store og til dels uforklarlige forskjellene i tilskudd mellom kommunene.
PBL fraråder på det sterkeste å gjøre endringer i finansieringssystemet før en helhetlig utredning foreligger. En utredning bør inkludere PBLs foreslåtte modell, som både gir styrket mulighet til regulering av private barnehager og som også vil få slutt på dagens urettferdige forskjellsbehandling av barn i kommuner med lave tilskudd.
PBL ber regjeringen iverksette strakstiltak for å sikre at bemanningsnormen er finansiert for alle barn og alle barnehager.

Kapittel 6: Beregningen av tilskudd til pensjoner i private barnehager

PBL støtter ikke forslaget om å nedjustere pensjonstilskuddet. Dette skyldes store svakheter i tallgrunnlaget og manglende vurdering av helheten i finansieringen av private barnehager. PBL mener kommunene bør kunne stille vilkår om at private barnehager må dokumentere betingelser om lønn og pensjon på nivå med det de 96 prosent av sektorens tariffbundne ansatte har allerede i dag, for å få tilskudd.

Kapittel 7: Forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehage

PBL støtter at det som hovedregel er forbud mot å eie eller drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehager, gitt at det gjøres unntak for relevant virksomhet og virksomhet som kan bidra til bedre ressursutnyttelse i barnehagene. PBL støtter ikke et krav om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. PBL
mener forslaget vil innebære økt byråkrati, mer administrasjon og at offentlige tilskudd må brukes til andre formål enn det som er til barnas beste.

PBL støtter ønsket om transparens og kontroll med offentlige midler. PBL mener dette kan oppnås gjennom krav til ytterligere innsending av informasjon til BASIL, som også vil gjøre det enklere å føre tilsyn.

Kapittel 8: Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling

PBL støtter forslaget om å tydeliggjøre lovbestemmelsen gjennom å fremheve denne i en egen formålsbestemmelse. PBL mener det er behov for å definere hva et rimelig årsresultat skal være. Dette vil kunne sikre trygghet for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode og et avklart handlingsrom for private barnehager til utvikling og bærekraftig drift.

Kapittel 9: Forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak

PBL mener forslaget vil føre til at tilskudd og foreldrebetaling i større grad enn i dag tilfaller långiver i form av renter, samt at det vil fjerne nødvendig finansieringsfleksibilitet for mange barnehager. PBL advarer derfor mot å innføre et slikt forbud.
PBL mener et forbud kan føre til at barnehagesektoren i større grad blir en arena for kortsiktige kjøp og salg, og ber departementet fremme mekanismer som stimulerer til langsiktig eierskap.

Kapittel 10: Ansvaret for å føre økonomisk tilsyn

PBL støtter forslaget om å flytte ansvaret for å føre økonomisk tilsyn til departementet og
Utdanningsdirektoratet. Dette vil være det viktigste grepet for å sikre trygghet for at pengene kommer barna i barnehagene til gode.

Ansvaret for klagesaker om kommunenes beregning av tilskudd til private barnehager bør også overføres til Utdanningsdirektoratet.

PBL ønsker at tilsyn med både økonomi, kvalitet og innhold samles til et faglig kompetent og uavhengig nasjonalt tilsyn. PBL mener Fylkesmannen fortsatt bør ivareta veiledningsoppgaven.

Kapittel 11: Hjemmel til å få opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre tilsynet

PBL støtter forslagene om at private barnehager, dens eier og nærstående skal ha plikt til å legge frem alle opplysningene som tilsynsmyndigheten trenger for å føre tilsyn med kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Kapittel 12: Reaksjoner på brudd på regelverket om bruk av offentlige tilskudd og
foreldrebetaling

PBL støtter i all hovedsak forslagene vedrørende reaksjoner på brudd på regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Kapittel 13: Ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningskravet

PBL støtter forslaget om å gi oppgaven med å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningsog pedagognormen, utdanningskravet og krav om norskferdigheter, til fylkesmannen. Dette fordi kommunene ikke skal kunne gi seg selv unntak fra å følge vedtatte krav til kvalitet i barnehagen.

Kapittel 14: Krav om stedlig leder og vikarbruk

PBL støtter departementets vurderinger og imøteser en ny bestemmelse i forskrift som regulerer når det kan gjøres unntak fra kravet om at hver barnehage skal ha en styrer.
PBL mener vikarbruk er avgjørende for at intensjonene ved bemanningsnormen skal bli ivaretatt og at barnehageloven § 18, første ledd, ikke i tilstrekkelig grad regulerer dette i dag.

Kapittel 15: Meldeplikt ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer

PBL støtter forslaget om meldeplikt. PBL tar forbehold om hvilke organisatoriske endringer som skal være meldepliktige, og forutsetter at regjeringen tydeliggjør dette. PBL understreker at meldeplikt ved eierskifte må gjelde fra det tidspunkt hvor eierskiftet faktisk er gjennomført.

Kapittel 16: Forholdet til EØS-regelverket

PBL mener at selv om offentlig barnehagedrift ikke omfattes av EØS-avtalens art. 61, så kan det ikke kategorisk slås fast at ikke reglene gjelder i forhold mellom private barnehager.

Her kan du lese hele høringssvaret til PBL, samt en ny rapport om pensjonskostnader for private barnehager. 

Powered by Labrador CMS