Den som ansettes fast eller midlertidig i barnehage, skal legge fram politiattest.
Den som ansettes fast eller midlertidig i barnehage, skal legge fram politiattest.

Flere tusen barnehageansatte må levere ny politiattest: – Meningsløst

Når en privat barnehage oppfyller lovkravet om å etablere et selvstendig rettssubjekt, må de ansatte levere ny politiattest. Det fastslår Utdanningsdirektoratet i en tolkningsuttalelse.

Publisert Sist oppdatert

Da Stortinget i juni vedtok endringer i barnehageloven, ble det begrunnet med hensyn til oversikt og mulighet til å føre kontroll med pengebruk i den private delen av sektoren.

Samtidig skapte det merutgifter og merarbeid for mange store og små barnehagekjeder, hvorav flere måtte opprette nye selskap og gjennomføre virksomhetsoverdragelser for å tilfredsstille nye krav.

Listen stopper ikke ved økt internfakturering, opprettelse av nye bankkontoer og registrering i Brønnøysund, som Barnehage.no tidligere har omtalt.

20. februar kom Utdanningsdirektoratet med en tolkningsuttalelse der det klart framgår at tusenvis av barnehageansatte må levere ny politiattest som følge av at de nå må ansettes på ny.

Tolkningsuttalelsen

I tolkningsuttalelsen skriver direktoratet blant annet:

«Etter barnehageloven § 30 første ledd skal den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage legge fram politiattest. Forskriften § 4 regulerer nærmere framgangsmåten ved ansettelse.

Disse bestemmelsene knytter kravet til politiattest til ansettelse. Ansettelse er å inngå en arbeidsavtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Barnehagene som har blitt egne rettssubjekter må som hovedregel inngå arbeidsavtaler med sine ansatte for å kunne oppfylle bemanningsnormen. Ordlyden i barnehageloven § 30 og forskriften § 4 taler klart for at det er skjedd en ansettelse og at det derfor er krav om politiattest.»

(…)

«Utdanningsdirektoratet mener at kravet til å legge fram politiattest gjelder for ansatte som nå har blitt ansatt i barnehagene som er blitt egne rettssubjekter».

Reagerer på ressursbruk

– Dette er først og fremst en meningsløs bruk av ressurser. Men saken viser også at myndighetene muligens ikke har forstått konsekvensene av det de har gått ut med, sier direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL, Espen Rokkan i en artikkel på interesse- og arbeidsgiverorganisasjonens nettsider.

Espen Rokkan er direktør for arbeidsgiveravdelingen i Private Barnehagers Landsforbund.
Espen Rokkan er direktør for arbeidsgiveravdelingen i Private Barnehagers Landsforbund.

I PBLs medlemsbarnehager er det om lag 7.000 årsverk som er tilknyttet barnehager som nylig har oppfylt eller som plikter å oppfylle det nye kravet om å være et selvstendig rettssubjekt.

Rokkan mener det er svært dårlig bruk av ressurser, både i barnehagene og politiet, når tusenvis av ansatte tvinges til å levere ny søknad om politiattest i et allerede etablert arbeidsforhold.

– Så lenge alt i barnehagen er likt før og etter etableringen av nytt rettssubjekt – både lokasjon, barn, ansatte og eier, burde spørsmålet om politiattest kunne håndteres mer smidig enn dette, sier han.

Ikke behov for å stenge

Rokkan ser i tillegg kravet som svært problematisk når det gjelder driften av barnehager der nye politiattester ennå ikke er hentet inn.

– Loven er tydelig på at ansatte ikke har lov til å jobbe i barnehage uten at de har levert gyldig politiattest. Når Utdanningsdirektoratet sier at alle må levere ny politiattest i et nytt rettssubjekt, må vi stille spørsmål om barnehager som etableres som nytt rettssubjekt, har lov til å ha folk i jobb frem til politiattestene er levert. Skulle svaret være at de ikke hadde lov til å ha folk i jobb med «gammel» politiattest, måtte vi jo be barnehagene om å stenge umiddelbart.

Denne problemstillingen er ikke berørt i tolkningsuttalelsen, og PBL har derfor vært i dialog med direktoratet for å få klarhet i hvordan reglene skal forstås.

Nylig kom svar. PBL gjengir følgende fra e-posten fa Utdanningsdirektoratet:

«Som vi skriver i tolkningsuttalelsen, mener vi at kravet til å legge fram politiattest gjelder for ansatte som nå har blitt ansatt i barnehagene som er blitt egne rettssubjekter. Vi har imidlertid forståelse for at det vil ta litt tid før det er på plass for alle ansatte, og vi mener ikke det er behov for å stenge barnehager på grunn av dette nå. Likevel er det viktig at barnehagene dette gjelder begynner å hente inn nye attester, og får dette på plass så snart som mulig».

Etterlyser utvidet politiattest

Mens lovendringen som nå tvinger mange barnehageansatte til å søke politiattest på ny ble innført med kort frist, har det - som Barnehage.no flere ganger har omtalt - tatt lang tid å få på plass lovkrav om en attest som kan frambringe flere relevante opplysninger.

Dette til tross for at det i november 2020 ble det gjort et tverrpolitisk vedtak om å innføre krav om utvidet politiattest ved ansettelser i barnehager og skoler. Det enstemmige anmodningsvedtaket lød:

«Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag om nødvendige regelendringer, slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren og viser alle relevante lovbrudd i de tilfeller som gjelder ansettelsesforhold i skole, barnehage eller andre steder der kontakt med barn utgjør en viktig del av stillingen.»

– To år etter står vi på stedet hvil. I praksis betyr det at voldslovbrudd som frihetsberøvelse, tvang, kjønnslemlestelse, brudd på taushetsplikten og brudd på avvergingsplikten ikke framkommer ved ansettelsesforhold i skole og barnehage, skrev FUB (Foreldreutvalget for barnehager) i en pressemelding tidligere i år.


Powered by Labrador CMS