Savner du kunnskap om mobbing i barnehagen? En fersk rapport har samlet det som finnes av relevant informasjon her til lands.
Savner du kunnskap om mobbing i barnehagen? En fersk rapport har samlet det som finnes av relevant informasjon her til lands.

Mobbing i barnehagen: Håndteres svært ulikt av de ansatte

En ny kunnskapsoversikt om mobbing i barnehagen viser at det er stort behov for mer forskning om temaet for å kunne sikre barna trygge og gode barnehagemiljøer.

Publisert

Hva finnes av kunnskap om mobbing i barnehagen, og hvordan diskuteres fenomenet mobbing i den norske barnehagekonteksten?

Det var utgangspunktet for det som nå er blitt en 75 sider lang rapport om mobbing i barnehagen, ført i pennen av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og Læringsmiljøsenteret ved UiS. Det er første gang en så omfattende gjennomgang av kunnskapen om temaet er gjort her til lands.

«Mobbing i norske barnehager er et aktuelt tema, som det er økende interesse for i praksis, utdanning og forskning. Hensikten med denne rapporten har vært å sammenstille kunnskap, erfaringer og forskning om fenomenet mobbing, skrevet i en norsk barnehagekontekst fra 1997 og frem til 2020», står det blant annet i innledningen til rapporten.

Forfatterne har samufart alt fra masteroppgaver og vitenskapelig tidsskriftsartikler til politiske dokumenter, og kunnskapsoversikten bygger på i alt 93 ulike skriftlige dokumenter.

Den sier i hovedsak noe om:

 • Forståelser av mobbing i barnehagen
 • Former for mobbing, utbredelse og konsekvenser av mobbing
 • Tiltak mot mobbing - forebyggende
 • Tiltak mot mobbing - håndtering

Utgangspunktet for kunnskapsinnhentingen er blant annet endringene i barnehageloven 1. januar 2021, som skal sikre at alle barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Omfattende arbeid

Arbeidet med kunnskapsinnhentingen ble langt mer omfattende enn først planlagt.

– Det var rett og slett så spennende å jobbe med, at prosjektet ble større enn først antatt. Men nå sitter vi igjen med en unik oversikt om et tema som det har vært forsket altfor lite på, og som det trengs betydelig mer kunnskap om, sier Tone Rove Nilsen og Ingrid Midteide Løkken i en artikkel publisert på hjemmesidene til NKFB.

Temaet mobbing i barnehagen har i Norge blitt diskutert siden andre halvdelen av 1990-tallet, der det blant annet er blitt sådd tvil om bruken av mobbebegrepet hører hjemme i barnehagekonteksten. I dag er det ubestridt at mobbing foregår nesten overalt hvor mennesker inngår i relasjon til hverandre, dermed også blant barnehagebarn, slås det blant annet fast i rapporten. Samtidig er det mange ulike forståelser av begrepet mobbing - og ulik forståelse kan føre til ulik praksis.

­– Det har blitt akseptert at mobbing eksisterer i barnehagen, men fortsatt er det diskusjon knyttet til hvordan fenomenet mobbing kan og bør forstås. I dokumentene vi har undersøkt ser vi at flere barnehageansatte etterlyser mer kunnskap om temaet. De peker på at mobbing ikke løftes tilstrekkelig frem i barnehagelærerutdanningen. Det kreves kompetanse om fenomenet mobbing for å kunne se, oppdage og håndtere mobbing i barnehagen på en god måte, sier Ingrid Midteide Løkken til nkfb.no.

Forebygging og håndtering

Forfatterne har blant annet undersøkt hvordan barnehagene kan arbeide forebyggende og hvordan de håndterer mobbing i barnehagen. Rapporten viser at mens det finnes mye forskning og dokumenter om forebygging av mobbing i barnehagen, finnes det langt mindre tilgjengelig kunnskap om hvordan barnehagene skal håndtere mobbing i barnehagen.

Det kan ha en naturlig forklaring:

– Det er brukt mange år på å få aksept for at mobbing skjer i barnehagen og fra 2010 vi ser en økning i litteratur på dette området. Det er først når vi har en forståelse for at mobbing skjer, at vi kan gå videre med hvordan dette skal håndteres, sier Nilsen og Løkken, som forventer at dette vil bli mer aktuelt i årene fremover.

– Vi har nylig fått et lovverk som stiller krav til nulltoleranse og aktivitetsplikt og lovfester at alle barn har rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Dette går konkret på håndtering av mobbing og vil på mange måter være styrende for det vi ser videre fremover.

Nå er de tydelige på at det må gjøres mer forskning på tematikken framover, og påpeker at en felles forståelse av mobbing i praksisfeltet vil gi mulighet for systematisk arbeid og utarbeidelse av god praksis når det kommer til forebygging og håndtering av mobbing. Selv ønsker forfatterne å utvide deler av kunnskapsoversikten og publisere den som en bok, og planlegger også å dele kunnskapen på flere konferanser i tiden fremover.

Dette er noen av funnene og konklusjonene i kunnskapsoversikten:

 • Bruken av begrepet mobbing i barnehagen har i mange år vært omdiskutert, men det er i dag enighet om mobbing skjer i barnehagen. Det finnes mye litteratur fra 2010 og fram til nå.
 • Det er derimot mange ulike forståelser av begrepet mobbing og ulik forståelse kan føre til ulik praksis.
 • Barnehageansatte etterlyser mer kunnskap om temaet, og mobbing kan i større grad løftes frem i barnehagelærerutdanningen.
 • Det kreves kompetanse om fenomenet mobbing for å kunne se, oppdage og håndtere mobbing i barnehagen på en god måte.
 • Det finnes ingen allmenn akseptert kategorisering av mobbing, men mobbing deles ofte inn i fysisk eller verbal, åpenlys eller skjult, direkte eller indirekte former.
 • Undersøkelser om andel barn som blir utsatt for mobbing i barnehagen varierer fra 6 til 20%. Det er behov for oppdaterte tall og mer helhetlig kunnskap om dette.
 • Å bli utsatt for mobbing i tidlig alder kan føre til et mangfold av alvorlige konsekvenser for enkeltindivider, knyttet til psykisk helse. Det mangler derimot longitudinelle empiriske studier fra barnehagefeltet, så vi vet lite om konsekvensene for små barn som mobbes i barnehagen – senere i livet.
 • Vi finner mye dokumenter og forskning som handler om forebygging av mobbing i barnehagen, og minst om hvordan barnehagene skal håndtere mobbing.
 • Det er først når vi har en forståelse for at mobbing skjer, at vi kan gå videre med hvordan dette skal håndteres.
 • Det er forventet at det vil komme mer forskning rundt håndtering av mobbing i årene fremover.
 • På bakgrunn av de nye paragrafene i barnehageloven (§41, 42 og 43) er det et stort behov for å forske mer på tematikken for å kunne sikre trygge og gode barnehagemiljøer for alle barn.

FAKTA: Mobbing i norske barnehager – en kunnskapsoversikt

Kunnskapsoversikten er gjort av PBL-eide Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB) og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, på oppdrag fra PBL, og med støtte fra Partnerskap mot mobbing.

Den er ført i pennen av Helene Marie Storli Aaseth og Tone Rove Nilsen ved NKFB, og Ellen Elvethon, Ingrid Midteide Løkken og Thomas Moser ved UiS.

Her kan du lese hele rapporten.

Powered by Labrador CMS