Barnehageforeldre er generelt svært tilfreds med tilbudet - og foreldre i de private barnehagene litt mer enn i de kommunale, viser foreldreundersøkelsen.

To av ti foreldre ikke fornøyd med bemanningen - men nesten alle barnehagene oppfyller normen

Foreldrene er fremdeles like fornøyd med barnehagen sin - og flere enn før er tilfreds med mattilbudet. Men samtidig er 21 prosent ikke fornøyd med bemanningstettheten. 

Publisert Sist oppdatert

Resultatene fra årets foreldreundersøkelse i regi av Udir ble offentliggjort i dag. Der kommer det blant annet fram at: 

  • Andelen foreldre som ikke er fornøyd med bemanningstettheten i barnehagen har gått opp med 4,9 prosentpoeng fra 2022, og er på 21 prosent i år.
  • 93 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med barnehagen. Dette er på nivå med tidligere år.
  • Norske foreldre scorer best på tilfredshet med barnehagetilbudet i de nordiske landene.
  • Foreldre til de yngste barna er mer fornøyd med barnehagetilbudet.
  • Foreldre med barn i private barnehager er noe mer fornøyde enn de med barn i kommunale barnehager.
  • Flere foreldre er mer fornøyd med mattilbudet i år enn i fjor.

Som tidligere år er også de norske foreldrene generelt mer fornøyd med barnehagen enn i de andre nordiske landene - bortsett fra når det gjelder mattilbudet. Men også der er det stadig flere som er fornøyd. Bare ikke like fornøyd som i Sverige. 

Norske foreldre er generelt mer fornøyd med barnehagen sin enn i Sverige og Danmark.

Foreldreundersøkelsen byr samtidig på en stor klapp på skuldra til omsorgsfulle og dedikerte barnehageansatte: 

Foreldre er spesielt fornøyd med barnets trivsel og trygghet på personalet. Nesten 97 prosent av foreldrene oppgir at deres barn trives i barnehage og 96,2 prosent opplever at barna er trygge på personalet i barnehagen. 94,5 prosent opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov.

Her er det foreldrene til de yngste barna som er aller mest fornøyde. På spørsmål om foreldrene opplever at barna er trygge på personalet, svarer hele 97,4 prosent av foreldrene til de yngste barna bekreftende på det. 

Også når det kommer til tilvenning og foreberedelse til skolestart er foreldrene fornøyd. 9 av 10 foreldre er ganske eller i svært stor grad fornøyde med hvordan barnehagen ivaretar barna i tilvenningsperioden. 78,1 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med hvordan barnehagen forbereder barnet til skolestart.

Mer fornøyd i de private barnehagene

Når det kommer til mattilbudet, oppgir i alt over 70 prosent at de er fornøyd med mattilbudet - flere enn i fjor. 

Der er det en tydelig forskjell mellom kommunale og private barnehager. Mens 59,5 prosent i de kommunale barnehagene er fornøyde med hva som serveres i barnehagen, svarer 81,3 prosent av foreldrene i de private barnehagene det samme. Samtidig er det forskjell på hva foreldrene betaler i kostpenger: Prisen har gått opp i både kommunale og private barnehager. I de kommunale barnehagene gikk prisen opp fra 309 til 332 kroner, en økning på 23 kroner - mens prisen gikk opp fra 370 til 395 kroner i snitt i de private barnehage - en økning på 25 kroner fra 2022 til 2023. 

Det er ikke bare maten foreldrene er mer fornøyd med i de private barnehagene: 

På nasjonalt nivå er foreldre med barn i private barnehager mer fornøyde med tilbudet enn foreldre med barn i kommunale barnehager. Foreldre med barn i private barnehager er blant annet mer fornøyde med barnehagens rammebetingelser, som lokaler, leker, utstyr og bemanningstetthet, oppsummerer Udir. 

Foreldrene er også generelt fornøyd med hvordan personalet møter dem ved levering. 

9 av 10 oppgir at de er ganske eller svært fornøyde med levering. 86,8 prosent oppgir at de er fornøyde med hentesituasjonen i barnehagen.

Samtidig er foreldrene mindre fornøyd med informasjonen de får og deres opplevelse av medvirkning i barnehagen. 

11,3 prosent av foreldrene oppgir at de er helt eller delvis uenig i at barnehagen er flinke til å informere om endringer i personalgruppen. Samtidig er det også her noe høyere tilfredshet i private enn i kommunale barnehager på informasjon og medvirkning.

Flere misfornøyd med bemanningen

Fra 2017 til 2023 har det blitt stadig flere barnehageansatte per barn, i tråd med innføringen av bemanningsnormen i 2019. Bemanningstettheten har gått fra 6,0 til 5,7 barn per ansatt i perioden. Ferske tall viser at det bare var 45 barnehager som ikke oppfylte bemanningsnormen i 2023 - mens 99,2 prosent av barnehagene oppfyller normen.   

Samtidig viser foreldreundersøkelsen at det er en tydelig økning i foreldre som svarer at de ikke er tilfreds med bemanningstettheten: 16,5 prosent svarte dette i 2021, 16,2 prosent i 2022 - og 21 prosent i 2023. 

Udirs analyse setter dette i sammenheng med at det har vært en nedgang i andelen barnehager som oppfyller pedagognormen og andelen barnehagelærere samt en økning i antall barn per barnehagelærer fra 2022 til 2023: 9 prosent av barnehagene oppfylte ikke pedagognormen, mens 26 prosent av barnehagene oppfylte pedagognormen med dispensasjon. Det vil si at de har nok pedagogiske ledere, men at én eller flere av disse ikke har godkjent utdanning som barnehagelærere.

Samtidig er den generelle tilfredsheten med bemanningen noe bedre i de private barnehagene enn i de kommunale - på tross av at den faktiske bemanningstettheten er litt bedre i de kommunale barnehagene: I kommunale barnehager er det 5,6 barn per ansatt, mens det er 5,7 barn per ansatt i private barnehager. Også andelen barnehagelærere er litt høyere i de kommunale barnehagene: Private barnehager har i gjennomsnitt 13,6 barn per barnehagelærer, mens kommunale barnehager har 13,3, ifølge statistikken. 

Foreldre til de yngste barna er litt mer tilfredse med bemanningstettheten enn foreldrene til de eldste barna. 73,4 prosent av foreldrene til barn under 3 år er helt eller delvis enig i at bemanningstettheten er tilfredsstillende, mens andelen er 67 prosent for foreldrene til barn over 3 år.

Tilfredsheten med bemanningstettheten er størst i de minste barnehagene (1-25 barn) med 78,7 prosent, og lavest i de største barnehagene (76+ barn) med 66,6 prosent. Hvor fornøyd foreldrene er samsvarer med den faktiske bemanningstettheten, hvor det er 5,1 barn per ansatt i de minste barnehagene (1-25 barn), og 5,8 barn per ansatt i de største barnehagene (76+ barn). 

Om foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen i barnehagen ble gjennomført for niende gang høsten 2023. 201 868 foreldre ble invitert til å delta, og 133 075 foreldre svarte på undersøkelsen. Noe som tilsvarer en svarprosent på 66 prosent. 3 481 av 5 314 barnehager har deltatt. Av disse er 1 751 kommunale og 1 730 private.

Antall foreldre og barnehager som deltar kan påvirkes av at en del store kommuner deltar i undersøkelsen annethvert år. Av personvernhensyn er Foreldreundersøkelsen lite egnet for familiebarnehager da de ofte har under fem barn.

På alle spørsmål svarer foreldrene på en 5-punkts skala fra helt enig til helt uenig, og svært fornøyd til svært misfornøyd. Man kan også svare vet ikke. Undersøkelsen har ca. 30 spørsmål, fordelt på ni hovedområder. 

Det er et eget spørsmål om hvor tilfredse foreldre er med barnehagetilbudet totalt sett.

Powered by Labrador CMS