Nyheten om at Lillo gård barnehage skal delta, ble sluppet høsten 2022. Nå nærmer det seg oppstart.

Oslo- og Stavanger-barnehager skal teste 6-timersdagen

Begge kommunene starter forsøkene i august 2023, med to års varighet.

Publisert Sist oppdatert

Cirka 20 millioner koster pilotprosjektene, som til sammen omfatter nær 40 barnehageansatte i de to byene.

Det går fram av anbudsdokumentene for følgeforskning, hvor konkurransen nå har blitt kunngjort.

Fire avdelinger, 60 barn

I Stavanger skal prøveprosjektet gjennomføres i Tasta-barnehagene, avdeling Gullfaks – som har fire avdelinger og 60 barn. Det vil i prøveprosjektperioden arbeide mellom 18-19 ansatte i barnehagen.

I Oslo skal forsøket gjennomføres i Lillo gård barnehage i Bydel Sagene, som Barnehage.no tidligere har omtalt. Den har fire avdelinger og 60 barn. I prøveperioden vil det være 19 ansatte.

Også barnehager som ikke er med på selve forsøket vil medvirke – som kontrollgrupper der forskerne gjennomfører intervjuer med videre.

For begge kommuner er det forutsatt at undersøkelsene omfatter et utvalg av foreldre med barn i barnehagene, i tillegg til ressurspersoner tilknyttet prosjektet.

Ett årsverk per avdeling

Av Bydel Sagene sin søknad om å delta i prosjektet, går det fram at bemanningen på hver av avdelingene i Lillo Gård barnehage må økes med ett årsverk, for at arbeidstiden på 7,5 timer daglig skal kunne reduseres til 6 timer daglig uten at kjernetid svekkes eller åpningstid endres.

Barnehagen har åpningstid fra 7.30 til 17 og kjernetid fra 10-14. Om alle ansatte har 100 prosent stilling, vil antall ansatte i kjernetid bli styrket i prøveperioden.

Per i dag er det tre ansatte på hver av de to storbarnavdelingene, og fire ansatte på hver av de to småbarnsavdelingene. Den økte bemanningen beregnes til å koste vel tre millioner kroner årlig.

Kostnader til prosjektledelse og følgeforskning kommer i tillegg.

Resultatmålene

Følgeforskningen i seg selv, anslås i anbudsutlysningen å ha en totalverdi på vel to millioner kroner. Hensikten vil være å belyse om prøveprosjektene i Oslo og Stavanger vil ha påvirkning på tjenestekvalitet, ansattes opplevelse og økonomi.

  • Et mål med prosjektet er bedret kvalitativt tilbud til barna i barnehagen.
  • Et mål er bedret psykososialt arbeidsmiljø for de ansatte i barnehagen.
  • Et mål er å avklare de økonomiske konsekvensene av å foreta en arbeidstidsreduksjon.
  • Sykefraværsreduksjon skal ikke være en hovedmålsetting for forsøket, men det er likevel interessant å vurdere om reduksjonen av arbeidstid påvirker sykefraværsutviklingen, ifølge oppdragsbeskrivelsen.

Seniorer og vikarbruk

For å måle tjenestekvaliteten må det innhentes erfaringer fra både foresatte og barn, understrekes det.

For ansattes trivsel nevnes motivasjon, jobbengasjement og bedre helse som mulige måleindikatorer.

På virksomhetsnivå nevnes sykefravær og produktivitet.

«Et viktig spørsmål for norske kommuner er hva som skal til for at seniorer mellom 62 og 67 år står lengre i arbeid. Det vil derfor være nyttig å vurdere om prøveprosjektet vil ha betydning når det gjelder ansattes avgangsalder», heter det videre.

Blant de økonomiske konsekvensene er endringer knyttet til vikarbruk og overtid blant elementene det legges opp at skal kartlegges.

Noen motforestillinger

I Stavanger kommunes saksframlegg til den politiske behandlingen av prøveprosjektet, er det noen motforestillinger å finne.

Kommunedirektøren viste til metodiske vurderinger gjort i forbindelse med at Stoltenberg-regjeringen i 2005 ønsket å bidra til forsøk med sekstimersdag.

Uttalelser fra fagmiljø hos Institutt for samfunnsforskning og FAFO, antydet den gang et omfang på 100 personer som en slags nedre grense for å kunne si noe systematisk om effektene på for eksempel sykefravær.

Fra kommunedirektørens side ble det anbefalt at Stavanger søkte samarbeid med andre storbyer om forsøk med sekstimersdagen, for å unngå at forsøksgruppen ble for liten til å ha overføringsverdi.

I anbudsdokumentene står det at det ville være nyttig om følgeforskningen bidrar med kunnskap om hvordan andre kommuner kan bygge videre på prøveprosjektet til Oslo og Stavanger.

Powered by Labrador CMS