Vil ikke støtte SVs krav om å stoppe profitt i barnehager

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget mener dagens lovverk er godt nok.

Publisert Sist oppdatert

Komiteen støtter ikke SVs krav om å endre lovverket slik at barnehageeiere ikke kan hente ut overskudd.

Flertallet i komiteen innstiller på at representantforslaget «vedlegges protokollen», noe som i realiteten betyr å legge det i skuffen uten å fatte noe nytt vedtak.

SV: Til barn, ikke profitt

Det var i februar at SV la fram følgende forslag for Stortinget:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer av lovverket for barnehagene slik at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og at disse pengene ikke går til profitt for private barnehageeiere.
  2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av et lovkrav som sikrer ansatte i private barnehager likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsavtale, som ansatte i kommunale barnehager. Dette må være en forutsetning for å få offentlig støtte.
  3. Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal oversikt over hvordan barnehageloven med forskrifter, som regulerer offentlige tilskudd og tilsyn med private barnehager, etterleves og håndheves i sektoren.

H og Frp: Like god kvalitet

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at de samme krav og regler gjelder for offentlige og private barnehager gjennom lovverk og forskrifter.

"Gjennom dette er både krav til bemanning og til andel barnehagelærere likt for alle barnehager. Bemanningen er om lag lik i private som i offentlige barnehager og andelen pedagoger har steget jevnt de siste årene. Flertallet viser videre til at undersøkelser finner like god kvalitet i private barnehager som i offentlige", heter det i komiteens merknader.

Ap vil ha nasjonal oversikt

Arbeiderpartiets medlemmer i familie- og kulturkomiteen viser til at barnehageloven allerede fastslår at de offentlige tilskuddene skal komme barna til gode. De peker likevel på at det finnes flere eksempler på at kommersielle barnehageeiere har tjent mer penger på barnehagedrift enn lovformuleringen om «et rimelig årsresultat» skulle tilsi.

Sammenholdt med at staten årlig gir over 21 milliarder kroner i tilskudd til private barnehager, ønsker Arbeiderpartiet en nasjonal oversikt over hvordan lovverket fungerer og hvordan pengene blir brukt.

Mindretallet i komiteen ba om at følgende innstilling skulle vedtas:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kommunene får adgang til å stille samme krav til private og offentlige barnehager».

Røe Isaksen: Tydelige forventninger

I forbindelse med behandlingen av saken har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skrevet blant annet følgende til komiteen:

«Jeg mener det er bedre å fastsette kvalitetssikrende bestemmelser for barnehagevirksomheten enn å regulere overskuddet på slutten av året. Gjennom å sette tydelige forventninger til kvaliteten på tjenesten, legger vi et godt grunnlag for at alle barn får et godt barnehagetilbud. Det vil også sikre at barnehageeieres uttak av profitt ikke går på bekostning av kvaliteten i barnehagetilbudet. I den sammenhengen vil jeg vise til at regjeringen har varslet en høring av bemanningsnorm våren 2017.»

Statsråden peker også på at de private barnehagene spiller en avgjørende rolle for at tilnærmet alle barn mellom ett og seks år i Norge har barnehageplass. Et mangfold av barnehager gir et bredere tilbud til barnefamilier. Og at det er nødvendig at private barnehageeiere kan ha et rimelig vederlag for den arbeidsinnsatsen og kapitalinnsatsen som legges ned i driften.

«Vi har ingen indikasjoner på at kvaliteten i private barnehager er dårligere enn i kommunale barnehager», skriver Torbjørn Røe Isaksen i brevet.

PBL: Klok innstilling

Administrerende direktør Arild M. Olsen i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mener familie- og kulturkomiteen har kommet med en klok innstilling.

–  Komiteen slår fast det som Stortinget har vedtatt flere ganger: Pengene skal komme barna til gode, men det skal være mulig å ha en rimelig avkastning. Det skaper den forutsigbarheten som er nødvendig for at de som jobber i sektoren har lyst og motiv til å utvikle seg videre, sier Arild M. Olsen.

– Arbeiderpartiets medlemmer ønsker å stramme inn ved å gi kommunene adgang til å stille samme krav til private som til kommunale barnehager?

– Ja, jeg hører de sier at det er en utfordring, men den utfordringen opplever ikke vi i samme grad. De som har ropt høyest om dette, er Oslo kommune. Og i deres barnehager er det vesentlig lavere pedagogandel og vesentlig lavere foreldretilfredshet enn i landet som helhet. Så vi håper ikke at et slikt krav vil innebære en innsnevring i mulighetene til å skape gode barnehager. Det vil være veldig beklagelig hvis kommunene får for fritt skjønn til å regulere virksomhetene. Det vil gå ut over mangfoldet og den gode sektoren vi har, sier Arild M. Olsen.

 

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS