Arbeiderpartiets Martin Henriksen (øverst til venstre), SVs Mona Fagerås (øverst til høyre), Senterpartiets Marit K. Strand og KrFs Hans Fredrik Grøvan er enige om at regjeringens forslag til bemanningsnorm i barnehagene har svakheter.
Arbeiderpartiets Martin Henriksen (øverst til venstre), SVs Mona Fagerås (øverst til høyre), Senterpartiets Marit K. Strand og KrFs Hans Fredrik Grøvan er enige om at regjeringens forslag til bemanningsnorm i barnehagene har svakheter.

Varsler kamp i Stortinget for bedre norm

Opposisjonen på Stortinget er ikke fornøyd med måten regjeringen vil innføre bemanningsnorm i barnehagene.

Publisert
  • Styrket bemanning gjennom hele åpningstiden.
  • Bedre finansiering.

Det er punktene flere av opposisjonspartiene på Stortinget vil utfordre regjeringen på etter at det endelige forslaget til bemanningsnorm i barnehagene ble lagt fram før helgen.

En samlet opposisjon vil ha flertall på Stortinget dersom den samler seg om kravene i denne saken.

KrF: - Kommer i en skvis

KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan sier til barnehage.no at han er glad for at en bemanningsnorm er på vei. Han er ikke i tvil om at det vil øke kvaliteten i mange norske barnehager.

Skal vi gjøre normen bedre, er vi avhengig av å skape flertallskonstellasjoner i Stortinget.

Hans Fredrik Grøvan, KrF

- Så må vi se på noen problemstillinger. Vi ønsker ikke å ha god bemanning bare noen timer om dagen, men hele dagen. I tillegg så må finansieringen være sånn at staten tar den regningen, og ikke overlater den til kommunene og de private barnehageeierne. Der har vi fått innspill som vi må se nøye på. Private, og spesielt de små og ideelle, har gitt tilbakemelding om at de kommer i en skvis. Skal de kunne leve med et skjerpet krav til bemanning, må de få pengene når normen settes i verk og ikke to år etterpå. I tillegg må vi se på om de skal kunne øke opptakstallene slik at normen ikke bare blir en økt utgift, men også får muligheten til å tilpasse bemanning mot barnetall og øke inntektene, sier Hans Fredrik Grøvan.

Han legger til:

- Men normen i seg selv er viktig. De avklaringene vi må få, handler om å gjøre normen til det redskapet den var tenkt å være for å styrke kvaliteten i barnehagene.

- Hva vil KrF gjøre framover?

- Nå må vi først sette oss ned og se nøye på detaljene i det som er lagt fram. Deretter må vi høre på hva de ulike berørte partene har å si – det har strømmet på med synspunkter i denne saken de siste dagene. Og før vi tar endelig stilling til hva slags strategi vi skal legge, må vi se på hva slags muligheter som finnes. Skal vi gjøre normen bedre, er vi avhengig av å skape flertallskonstellasjoner i Stortinget, sier Hans Fredrik Grøvan.

Regjeringen underslår de reelle kostnadene og pålegger kommunene flere oppgaver og presser på den måten kommunenes handlingsrom.

Marit K. Strand, Senterpartiet

Sp: - Må være handlingsrom

Senterpartiets Marit K. Strand, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, peker på at regjeringen i andre sammenhenger har satt begrensning av menneskelige ressurser som et mål på effektiv drift og at det er noe Senterpartiet vil til livs. Hun sier at det er bra at regjeringen nå vil sette en minstestandard for hva slags bemanning barnehager skal ha.

- Vi vil jobbe med detaljene i forslaget i utdannings- og forskningskomteen, men jeg ser allerede at finansieringen er viktig. Det må være handlingsrom både for private barnehager og offentlige barnehager slik at alle kommuner oppfyller normen.

- Regjeringen hevder at bemanningsnormen per definisjon er fullfinansiert?

- Der er vi uenige. Regjeringen underslår de reelle kostnadene og pålegger kommunene flere oppgaver og presser på den måten kommunenes handlingsrom. Det resulterer i at det blir for store variasjoner mellom dem som har handlingsrom og dem som ikke har det. I Senterpartiets alternative budsjett legger vi mye mer penger til kommunene, og det vil gi bedre muligheter for å oppfylle bemanningsnormer både i skole og i barnehage. Så her må vi gå systemet etter i sømmene slik at bemanningsnormen kan oppfylles overalt, sier Marit K. Strand.

Når det gjelder selve innholdet i normen, har Senterpartiet fått tilbakemelding om at det er store variasjoner i hvordan barnehager styrer sin bemanning gjennom åpningstiden.

- Vi vet at de som jobber i barnehager både skal ha plantid, møter og matpauser og at det er ekstra arbeidsbelastning i forbindelse med levering og henting. Jeg er ikke sikker på at regjeringen har tatt inn over seg omfanget av dette i barnehagehverdagen. Samtidig må vi lytte når KS sier at det vil bli enorme kostnader ved å styrke bemanningen gjennom hele arbeidstiden. Så vi er også nødt til å se hensynet til økonomien og hensynet til barna i en sammenheng og komme med en løsning som er bra.

Ap: - Skaper usikkerhet i sektoren

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen er ikke imponert over den jobben regjeringen har gjort med å forberede normen.

Vi må gå kritisk i gjennom den og se hvordan den kan gjøres bedre. Her er det mange innspill som ikke er lyttet til

Martin Henriksen, Ap

- Opposisjonen har over flere år presset regjeringen til å innføre en norm både for bemanning og pedagogtetthet. Nå er regjeringen sent ute. De legger fram normen mindre enn fire måneder før den skal være innført, og måten det skjer på skaper usikkerhet i sektoren, sier Martin Henriksen.

Han og Ap skal nå bruke tid på å gå inn i detaljene i proposisjonen.

- Vi er opptatt av at det ikke blir en skrivebordsnorm, men en norm som faktisk fører til bedre bemanning. Da må vi gå kritisk inn og se på flere ting: Hva regjeringen tenker om stillingsprosenter kontra hele stillinger. Vi må ikke minst se hva Stortinget kan gjøre med en norm som ikke dekker hele barnehagedagen. I tillegg er vi bekymret for de små, private barnehagene, noe vi også har utfordret statsråden på. I proposisjonen skriver de rett ut at det ikke er behov for å gjøre endringer i finansieringsmodellen, og det ser vi skaper utfordringer både for private og kommunale barnehager, sier Martin Henriksen.

- Hva vil Arbeiderpartiet gjøre i denne saken?

- Vi mener at regjeringen har forberedt normen dårlig. Vi foreslo for et par år siden at de burde legge fram en plan for normen slik at kommunale og private barnehageeiere kunne forberede seg best mulig. Nå er det så kort tid til normen skal settes i verk at vi må se på hva som er realistisk å få til fram til innføres.

- Opptakene for neste barnehageår foretas akkurat nå. Nyansettelser tar tid. Er det mulig å ha alt på plass 1. august?

- Helt ærlig så er jeg usikker på det, sier Martin Henriksen.

SV forventer at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett kompenserer barnehagene for de økte utgiftene denne normen medfører

Mona Fagerås, SV

Han lover å jobbe videre med saken fram til behandlingen i Stortinget.

- Vi skal lytte til det Utdanningsforbundet, KS, PBL og barnehager sier, og se på hvordan vi gjør normen bedre. Samtidig er det ikke grunnlag for å stoppe helt opp. Vi får en norm som vi lenge har kjempet for, og jeg velger å tro at det ikke er grunn til å frykte krise i sektoren. Men vi må gå kritisk i gjennom den og se hvordan den kan gjøres bedre. Her er det mange innspill som ikke er lyttet til, sier Martin Henriksen.

SV: - På høy tid

SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås er enig i at det er på høy tid at regjeringen er klar til å sette den nasjonale bemanningsnormen ut i live.

Men heller ikke hun er helt fornøyd med innholdet.

- Vi er enige med lederen i Utdanningsforbundet Steffen Handal i at forslaget regjeringen legger fram gir bare et absolutt minimum av det barnehagene trenger og at en bemanningsnorm må gjelde for hele åpningstiden, gjennom hele uka og hele dagen, sier Fagerås til barnehage.no.

SV er også redd for at regjeringen ikke tar ansvar for å finansiere reformen, men tvert i mot skyver ansvaret over på den enkelte barnehage og kommune.

- SV forventer at regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett kompenserer barnehagene for de økte utgiftene denne normen medfører, sier Mona Fagerås.

Powered by Labrador CMS