Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen.
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen.

Sanner svarer Ap: - Begrenset problem

Kunnskapsministeren innrømmer at innføring av bemanningsnorm uten ekstra finansiering vil slå uheldig ut for en del private barnehager, men mener dette i hovedsak bare gjelder i 33 av landets kommuner. Han holder fast på at normen er fullfinansiert.

Publisert

Jan Tore Sanner (H) er av Martin Henriksen (Ap) blitt utfordret på noen økonomiske utfordringer knyttet til innføring av norm for grunnbemanning fra 1. august, slik regjeringen legger opp til.

«Hvordan vil kunnskapsministeren sikre at finansieringssystemet ikke er til hindring for at private barnehager kan innføre bemanningsnormen fra 1. august 2018?,» lyder et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.

«Vil slå uheldig ut»

I sitt svar, publisert på stortinget.no og gjengitt i sin helhet nederst i denne artikkelen, gjentar Sanner regjeringens budskap om at bemanningsnormen er å anse som fullfinansiert ettersom kommunale barnehager i snitt allerede har den grunnbemanningen som nå foreslås lovfestet.

Private barnehager får tilskudd basert på hvor mye barnehagenes hjemkommuner brukte på barnehagesektoren to år i forveien. Jan Tore Sanner innrømmer i sitt svar til Ap at bemanningsnorm uten ekstra finansiering vil «slå uheldig ut» for private barnehager i kommuner der de kommunale barnehagene ikke allerede oppfyller normen.

«Dette vil imidlertid bli et begrenset problem, da det kun er 33 kommuner som per desember 2016 hadde mer enn 6,3 barn per voksen i sine barnehager,» skriver kunnskapsministeren.

Sanner skriver avslutningsvis at departementet er blitt gjort oppmerksom på at innføring av de nye normene vil kunne gi ekstra utfordringer for de minste private barnehagene.

«Vi er derfor i tett dialog med de private barnehageeierne og vil følge utviklingen nøye, slik at normene ikke resulterer i mindre mangfold og mindre privat innslag i sektoren,» skriver Sanner.

Her er statsrådens svar:

Regjeringen vil, som tidligere varslet, legge frem forslag om innføringen av en bemanningsnorm. På nasjonalt nivå oppfyller de kommunale barnehagene forslaget til bemanningsnorm, men det er variasjoner mellom barnehagene som skaper behovet for en lovfestet norm.

En nasjonal bemanningsnorm vil sikre mindre variasjon i bemanningen mellom barnehagene og bedre kvalitet. Det vil gi barna, foreldre og ansatte en mer forutsigbar barnehagehverdag, og bidra til at barnehagen kan gi omsorg og god oppfølging til enda flere barn.

Dette vil imidlertid bli et begrenset problem, da det kun er 33 kommuner som per desember 2016 hadde mer enn 6,3 barn per voksen i sine barnehager.

Jan Tore Sanner (H), kunnskaps- og integreringsminister

På nasjonalt nivå oppfyller de kommunale barnehagene den foreslåtte bemanningsnormen, og det krever dermed ikke økte statlige overføringer på nasjonalt nivå. Dette medfører at det nye normkravet heller ikke utløser en særskilt økning i det kommunale tilskuddet til private barnehager på nasjonalt nivå, og det er ikke samme behov for en overgangsordning i finansieringsforskriften som for den skjerpede pedagognormen.

I kommuner som per i dag ikke oppfyller bemanningsnormen, kan det oppstå tilfeller hvor dette kan slå uheldig ut for de private barnehagene i kommunen. Disse barnehagene vil måtte oppfylle bemanningsnormen gjennom tilskudd basert på driftskostnader i kommunale barnehager som ikke oppfyller det nye normkravet. Dette vil imidlertid bli et begrenset problem, da det kun er 33 kommuner som per desember 2016 hadde mer enn 6,3 barn per voksen i sine barnehager. 315 kommuner oppfylte i gjennomsnitt det nye normkravet i sine barnehager. De resterende kommunene hadde mellom 6,0 og 6,3 barn per voksen i sine barnehager.

Kommuner og barnehager vil ha ulikt nivå på den pedagogiske bemanningen og grunnbemanningen. I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget totalt 424 mill. kroner for å finansiere den skjerpede pedagognormen, og overgangsordningen i finansieringsforskriften sikrer at private barnehager får tilskudd for å øke den pedagogiske bemanningen samtidig med kommunene. Private barnehager som allerede oppfyller den skjerpede pedagognormen, men som ikke oppfyller bemanningsnormen, kan benytte disse midlene til å oppfylle bemanningsnormen.

Innføring av en bemanningsnorm og en skjerpet pedagognorm vil kreve endring i bemanningen i en del private barnehager, og departementet er blitt gjort oppmerksom på at for de minste barnehagene vil dette kunne skape utfordringer. Vi er derfor i tett dialog med de private barnehageeierne og vil følge utviklingen nøye, slik at normene ikke resulterer i mindre mangfold og mindre privat innslag i sektoren.

Powered by Labrador CMS