Høyre, Venstre, KrF og Bylista i Drammen samt to uavhengige representanter gikk inn for å øke tilskuddene til de private barnehagene allerede fra inneværende år.
Høyre, Venstre, KrF og Bylista i Drammen samt to uavhengige representanter gikk inn for å øke tilskuddene til de private barnehagene allerede fra inneværende år.

– Her blir de som innfrir kravene i bemanningsnormen belønnet

I Drammen gjør de ikke forskjell på små eller store, private eller kommunale barnehager: Så snart de innfrir bemanningsnormen, kommer de ekstra pengene.

Publisert

Drammen og Rygge er, etter det barnehage.no kjenner til, de to eneste kommunene i landet som har valgt å forskuttere tilskudd til de private barnehagene for å oppnå de nye kravene i bemanningsnormen. 

Allerede i bystyret 19. juni vedtok politikerne i Drammen, etter initiativ fra Høyre, Venstre, KrF og Bylista i Drammen samt to uavhengige representanter, å bevilge ekstra penger ikke bare for å oppfylle bemanningsnormen i de kommunale barnehagene, men også de private.

Det betyr en samlet kostnad på nær 9,6 millioner kroner i inneværende år, og en ekstra kostnad på 25,3 millioner kroner de neste årene. 

– Vi tok utgangspunkt i hva det ville koste å bemanne opp i de kommunale barnehagene. Så brukte vi den summen, og sa at det vil ikke bli noe billigere for de private. Dermed har vi laget en fast sats som barnehagene har fått så snart de har oppfylt normen, sier fagansvarlig for barnehage, Wenche Irene Aasland, i Drammen kommune. 

225 barnehager får penger

FAKTA Slik fordeles de 100 millionene

Barnehagen må oppfylle følgende tre kriterier for å motta tilskudd (alle opplysninger og tall hentes fra BASIL per 15.12. året før):

  • Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen; det vil si dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i kommunen er over 6,0.
  • Barnehagen er liten. En liten barnehage defineres som en barnehage med opptil 45 alderskorrigerte barn. Ved omregning til alderskorrigerte barn regnes barn under tre år som to store barn, jf. kravene i bemanningsnormen.
  • Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen; det vil si dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen er over 6,0. 

Denne uken kom de ekstra hundre millioner kronene Krf fikk regjeringspartiene med på å legge inn i revidert nasjonalbudsjett for å sikre de minste barnehagene en bedre overgang til ny bemanningsnorm. 

I alt 139 private og 86 kommunale barnehager i 69 kommuner får i løpet av kort tid ekstra penger til å oppfylle bemanningsnormen. Regjeringens føringer tilsier en 60-40-fordeling på henholdsvis de private og de kommunale barnehagene - det vil si 431.655 kroner til hver av de private – og 465.115 til hver av de kommunale barnehagene. 

– Disse små barnehagene har mindre økonomisk handlefrihet til å omdisponere ressurser for å oppfylle bemanningskravet. Overgangsordningen vil bidra til å sikre en bærekraftig økonomi i disse små barnehagene, og gjøre det lettere for dem å tilpasse seg det nye regelverket, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding i forbindelse med fordelingen av pengene. 

Her finner du hele oversikten over hvilke barnehager i hvilke kommuner som får penger

– Vil ha forsvarlig bemanning

I etterkant av offentliggjøringen har flere tatt til orde for at ordningen er urettferdig. Blant andre styrer Nina Reitan i Sylteren barnehage i Brønnøy.

Der kommunens egne barnehager har oppgitt en bemanning på cirka sju barn per voksen - etter at det for tre år siden ble gjort kraftige innstramminger i kommuneøkonomien for å få Brønnøy av Robek-lista. Tilskuddene til de private barnehagene er blant de laveste i landet. 

På tross av dette, innfridde Sylteren barnehage bemanningsnormen per 15. desember i fjor, og får dermed ingen ekstra penger. 

– Vi prøvde ei stund å legge oss på samme bemanning som de kommunale barnehagene i Brønnøy, men gikk raskt tilbake til 6,0. Vi ville ha en forsvarlig bemanning og gi barna våre et best mulig tilbud, sier styreren til barnehage.no.

– Dette er taperne

PBL-direktør Anne Lindboe sier at mange barnehager er i en lignende situasjon.

– Små barnehager, som har prioritert hardt og i noen tilfeller strukket budsjettene svært langt for å styrke bemanningen, er i dag de store taperne. De har fått en konkurransemessig ulempe sammenlignet med barnehager med like forutsetninger og som kanskje ikke i like stor grad har prioritert å bruke midlene på bemanningen i barnehagen, men kanskje andre områder som også er viktig for kvaliteten i barnehagene, sier hun. 

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) i Kunnskapsdepartementet forsvarer måten pengene er fordelt på, og sier de ikke er ment som en premie for de som har vært dyktige og har høy bemanning, men for å sikre at små barnehager som ville streve med normen skulle få noe mer økonomisk handlingsrom. 

– Utgangspunktet er at barn i barnehager i hele landet skal ha god voksentetthet som vi vet er viktig for kvaliteten i barnehagehverdagen. En positiv tilleggseffekt er at når kommunene får disse ekstra midlene, vil det også gi et høyere tilskuddsnivå til alle private barnehager i kommunen, sier hun. 

– Kunne gjort det bedre

I Drammen kommune er det en liten overvekt av private barnehager. Ifølge barnehagefakta.no var det per 15. desember i fjor et snitt på 6,3 voksne per barn i barnehagene i Drammen.

Med den nye ordningen, som trådte i kraft 1. august i år, blir barnehagene kompensert fortløpende. Den tilgodeser både private og kommunale barnehager. 

– Vi måler hver måned. Så snart barnehagene har nok ansatte, får de penger, sier Aasland, som ikke hadde den nøyaktige summen tilgjengelig for øyeblikket. 

– Men det er mindre penger enn tilskuddet som nå er bevilget gjennom den nasjonale tilskuddsordningen, sier hun. 

I Drammen er det fem barnehager som faller inn under kriteriene for ekstra tilskudd gjennom den ekstra bevillingen; fire private og en kommunal barnehage. For 2018 innebærer det nær 2,2 millioner kroner. 

– Vi fortsetter slik vi har gjort det til nå, men de fem barnehagene får da ikke de kommunale pengene i tillegg. Det sparer kommunen for omlag 1,5 millioner kroner i år, sier Aasland.

Hun medgir at hun synes fordelingen av de ekstra hundre millionene kunne tilgodesett flere enn 225 barnehager. 

– Spør du oss i Drammen, burde ordningen vært slik vi har gjort det. Vi synes alle barnehager burde fått penger når de har klart å oppbemanne slik at de oppfyller normen, enten de er små eller store. 

Powered by Labrador CMS