Revidert nasjonalbudsjett: Dette sier regjeringen om barnehagesektoren

I dag la regjeringen  frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Publisert

Det foreslås å utvide ordningen med gratis kjernetid til barn i asylmottak slik at den også inkluderer ettåringer.

Barnehage er et viktig tilbud for å gi barn en tidlig og god start på språklæring og sosialt samvær, samtidig som det gir foreldre anledning til å delta på kurs og opplæring. Det foreslås å omdisponere 3,2 millioner kroner, heter det i det nye forslaget.

Skal rekruttere barn til barnehager i utsatte områder

Regjeringen ønsker at flest mulig barn skal gå i barnehagen. I noen områder i de største byene er barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn lav. Derfor får fem bykommuner nå 9 millioner kroner til rekrutteringstiltak. Tildelingen går til Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. Midlene kommer i tillegg til 20,5 millioner kroner som ble tildelt til rekruttering av minoritetsspråklige barn til barnehage tidligere i år.

Digitale læremidler

Fagfornyelsen med nye læreplaner vil kreve endret praksis og nye læremidler, for å oppnå målet om at elevene skal lære bedre. Et ledd i dette er nye og mer tilpassede digitale læremidler. Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til kommuner og fylkeskommuner til innkjøp av digitale læremidler med 20 millioner kroner, slik at det totalt settes av 68 millioner kroner til formålet i 2019.

I 2017, 2018 og 2019 er det bevilget midler til et seksårig forsøk med gratis barnehage og skolefritidsordning (SFO) for barn som står utenfor barnehage og SFO.

Utdanningsdirektoratet fikk i oppdrag å fordele midlene og etablere et forskingsprosjekt. Redusert betaling og gratis kjernetid i barnehagen og kommunale ordninger med gratis SFO har gjort det utfordrende å utforme et forskningsprosjekt som gjør det mulig å vurdere virkningene av forskningsmidlene isolert sett.

I 2019 foreslås det derfor å omdisponere om lag 24 millioner kroner innenfor bevilgningen på posten fra forskningsprosjektet til utvikling av nye, innovative digitale læremidler til fagfornyelsen.

Mens forskingsprosjektet har vært forsøkt utformet, har midlene i 2017 og 2018 blitt brukt til gratis barnehage i kommuner med mange barn fra familier med lav inntekt og/eller barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Regjeringen legger høsten 2019 frem en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Skolefritidsordningen vil få en sentral plass i denne meldingen.

Bemanningsnorm og pedagognorm i barnehage

Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med informasjon om hvordan innføringen av bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.

Her er regjeringens redegjørelse:

Forskning på barns utvikling og kvalitet i barnehage viser at bemanningstetthet og kompetansen hos de ansatte i barnehagene er viktige faktorer for kvalitet. Nok trygge voksne er viktige for at barna trives og har gode barnehagedager. Det er også viktig for at de skal få mulighet til å utvikle seg uavhengig av bakgrunn og forutsetninger.

Bemanningsnormen krever at barnehagene har en grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år og minimum én ansatt per seks barn over tre år. Normen ble innført 1. august 2018, og barnehagene har frem til 1. august 2019 til å innfri kravet. Dersom barnehagen ikke innfrir kravet innen 1. august 2019, må barnehageeier søke om dispensasjon.

Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at bemanningstettheten har økt fra 6,0 barn per ansatt i 2017 til 5,8 barn per ansatt i 2018. 75 prosent av barnehagene oppfyller kravet til bemanning i 2018, mot 56 prosent i 2017. I forbindelse med budsjettforliket om revidert budsjett 2018 og Statsbudsjettet 2019 har Stortinget bevilget midler til et midlertidig tilskudd til bemanningsnormen i barnehagen.

Tilskuddet skal gjelde fra 2018 og ut 2020 og går til små barnehager i kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen, og fordeles til både kommunale og private barnehager. I 2018 ble det bevilget 100 millioner kroner til tilskuddet, og i 2019 er bevilgningen økt til 262,8 millioner kroner.

Skjerpet pedagognorm

1. august 2018 ble også pedagognormen i barnehagen skjerpet. Pedagognormen krever at barnehagene har minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år, og minimum én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Det er en skjerping fra tidligere regulering, da kravet var henholdsvis ni og 18 barn per pedagogisk leder.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende. Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet for inntil ett år av gangen.

Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at 53 prosent av barnehagene oppfyller den skjerpede pedagognormen uten dispensasjon i 2018, en økning fra 24 prosent i 2017. Andelen pedagogiske ledere på dispensasjon har økt fra 4,9 prosent i 2017 til 10,2 prosent i 2018. Siden 2017 har det blitt flere årsverk til pedagogiske ledere, mens det har blitt færre årsverk til annen grunnbemanning. Økningen i årsverk til pedagogiske ledere har bedret bemannings- og pedagogtettheten.

I 2018 oppfylte 40 prosent av barnehagene både bemanningsnormen og pedagognormen uten bruk av dispensasjon, mens 12 prosent av barnehagene ikke oppfylte noen av normene uten bruk av dispensasjon.

Kunnskapsdepartementet vil fortsette å følge med på pedagogtetthet og voksentettheten i barnehagen basert på offentlig tilgjengelig statistikk. Videre vil Kunnskapsdepartementet benytte eksisterende rapporterings- og informasjonskanaler i innføringsperioden for å følge med på hvordan barnehager tilpasser seg normene.

Barnehagene har fortsatt en plikt til å påse at bemanningen er tilstrekkelig til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Å oppfylle normene fritar således ikke barnehagene og kommunene fra å vurdere behov for annen støtte eller dimensjonering av tilbudet. Normene skal legge til rette for et stabilt og forutsigbart minimumsnivå av barnehagelærere og ansatte i grunnbemanningen, og bidra til at alle barn et trygt og likeverdig tilbud, uavhengig av hvilken barnehage barnet går i.

Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget i 2020 med oppdatert informasjon om hvordan innføringen av normene har påvirket pedagogtettheten og voksentettheten i barnehagene.

Powered by Labrador CMS