Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har ansvar for oppnevnelsen.
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har ansvar for oppnevnelsen.

Lover utvalg før sommeren

Departementet er godt i gang med å utarbeide mandat og rekruttere medlemmer, ifølge Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik.

Publisert Sist oppdatert

Som del av budsjettforliket med SV, gikk regjeringen med på at det skulle opprettes et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor.

Utvalget skal også foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer.

Utsatt flere måneder

I budsjettavtalen het det at utvalget skulle opprettes innen mars 2022, men fristen ble utsatt.

Ifølge Aftenposten med litt ulike forklaringer. Det ble først pekt på Ukraina-invasjonen og andre kriser som hadde tatt mye tid, og så kom det fram at det hadde vært litt fram og tilbake hvilket departement som skal ha ansvaret for utredningen.

Departementsansvaret for å oppnevne utvalget ble flyttet fra Nærings- og fiskeridepartementet til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Nå bekrefter kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) at utvalget snart er på plass.

- Kommunal- og distriktsdepartementet er godt i gang med arbeidet med å utarbeide mandat og rekruttere medlemmer til det offentlige utvalget. Prosessen har tatt noe lengre tid enn planlagt, men regjeringen tar sikte på at utvalget er oppnevnt innen sommeren, svarer statsråden på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

Formell definisjon

et skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R), om når regjeringen vil sende en formell definisjon av ideelle barnehager på høring, viser kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til anmodningsvedtaket som ble gjort om opprettelsen av utvalget. Statsråden skriver at regjeringen vil vurdere utvalgets forslag og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Hun gjør det også klart at utvalgets utredning vil være en del av det videre arbeidet med regelverksendringer som er spesielt rettet mot private barnehager.

Da innholdet i budsjettforliket ble kjent på slutten av fjoråret, vakte det kraftige reaksjoner.

– Jeg er veldig overrasket og veldig lei meg for at de kommer opp med dette nå, sa NHO-direktør Ole Erik Almlid til NRK.

Han la til at Norge aldri hadde klart full barnehagedekning uten godt samarbeid mellom private og offentlige, at man ikke hadde klart å håndtere pandemien like godt uten samarbeid med de private, og at vi aldri vil klare å løse de store velferdsutfordringene som ligger foran oss hvis ikke det er et godt samarbeid mellom private og offentlige.

Budsjettavtalens barnehageinnhold

I budsjettavtalen mellom Ap, Sp og SV er det særlig fem punkter under kapittelet velferd som omfatter barnehagesektoren:

  • Stortinget ber regjeringen innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. Utvalget skal også foreslå en juridisk definisjon for ideelle driftsformer.

  • Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige tiltak for å sikre økt åpenhet og transparens i virksomheten til private tilbydere av offentlig finansierte velferdstjenester, herunder et offentlig register over alle private virksomheter som leverer offentlig finansierte velferdstjenester.
  • Stortinget ber regjeringen utrede forslag om å stille krav til at selskaper som leverer offentlig finansierte velferdstjenester, organiseres i egne rettssubjekter hvor det ikke er tillatt å drive annen virksomhet enn offentlig finansierte velferdstjenester.
  • Stortinget ber regjeringen i forskrift og lovforslag innføre meldeplikt til kommunen når eiendomsrett til barnehage i kommunen blir overført til andre enn staten eller den fylkeskommune der eiendommen ligger, og utrede hvordan det kan innføres en forkjøpsrett for kommuner.
  • Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag for å gjeninnføre kommunenes rett til å føre tilsyn med private barnehager, herunder gi kommunene innsyn i alle økonomiske disposisjoner i barnehager i kommunen som mottar tilskudd.

Kilde: Arbeiderpartiet

Powered by Labrador CMS